Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) От прокуратурата обвиняват Нено Димов за водната криза в Перник

От прокуратурата обвиняват Нено Димов за водната криза в Перник

От прокуратурата обвиняват Нено Димов за водната криза в Перник

В съоб­щение до медиите от дър­жав­ното обвинение споделят, че пред­вид високия общес­т­вен интерес и множес­т­вото въп­роси на медиите по образуваното досъдебно произ­вод­с­тво, свър­зано с вод­ната криза в гр. Пер­ник, Специализирана прокуратура предос­тавя след­ната инфор­мация, че е образувано досъдеб­ното произ­вод­с­тво по реда на чл. 212, ал.1 от НПК с пос­танов­ление на прокурор от Специализирана прокуратура. В хода на раз­с­лед­ването са съб­рани доказател­с­тва и в качес­т­вото на обвиняем е прив­лечен Нено Димов за извър­шено от него прес­тъп­ление по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1 НК — умиш­лена без­с­топан­с­т­веност.

На 12 януари 2020 г. в проведено съдебно заседание Специализираният наказателен съд взе спрямо обвиняемия Нено Димов най-тежката мярка за неот­к­лонение “Задър­жане под стража“. Съдът се запозна с пред­с­тавените от Специализираната прокуратура доказател­с­тва във връзка с евен­туално допус­ната умиш­лена без­с­топан­с­т­веност от страна на обвиняемия, в качес­т­вото му на дейс­т­ващ минис­тър на Минис­тер­с­тво на окол­ната среда и водите. Прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария счита, че в резул­тат на извър­шеното прес­тъпно деяние са пос­лед­вали значителни щети на стопан­с­т­вото, изразяващи се в раз­ход­ването на 7, 223 млн. куб. м. вода от яз. “Студена“, което е довело до намаляване на общия обем воден ресурс на язовира до критич­ните нива, близки до т. нар. “мър­тъв обем“ на язовира. В резул­тат на това се е стиг­нало до значителен недос­тиг на вод­ния ресурс за питейно битови нужди на жителите на гр. Пер­ник и окол­ните селища. Специализираната прокуратура продъл­жава да споделя раз­бирането, че бъл­гар­с­ките граж­дани имат право на инфор­мация по въп­роси, които пред­с­тав­ляват за тях законен интерес, ако инфор­мацията не е дър­жавна или друга защитена от закона тайна, не въз­п­репят­с­тва дейс­т­вията по раз­с­лед­ването и не нарушава презум­п­цията за невинов­ност. Категорично от съб­раните до момента доказател­с­тва се установява, че в случай, че минис­търа на окол­ната среда и водите беше положил дос­татъчно грижи за ръководенето, управ­лението и стопанис­ването на вод­ния ресурс на язовир “Студена“ и не беше раз­решил раз­ход­ването на вода за промиш­лени нужди, към нас­тоящия момент не би имало недос­тиг на вода за битови нужди. Има писмо от Нено Димов от сеп­тем­ври, в което той казва, че няма проб­лем с нивото на яз. “Студена“ и водата е дос­татъчно“, казва в раз­пита си по раз­с­лед­ването на кризата в Пер­ник Иван Витанов, управител на ВиК дружес­т­вото в миньор­с­кия град. Протоколът от раз­пита му като свидетел бе пуб­ликуван от прокуратурата. Според справка обаче нивото на язовира тогава е било 8 млн. куб. м., далеч под минимума.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие