Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов разговаря с президента на Египет, отчете пробив в контактите

Борисов разговаря с президента на Египет, отчете пробив в контактите

Истин­с­кият пробив в политичес­ките кон­такти между Бъл­гария и Египет, който пос­тиг­нахме през пос­лед­ните две години, може да даде нови прак­тически изражения на сът­руд­ничес­т­вото ни във всички сфери, заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на срещата си с президента на Египет Абдел Фатах Ас Сиси, съобщи БНР.

Двамата раз­говаряха в рам­ките на събитието за официал­ното отк­риване на воен­номор­с­ката база „Берос“ на брега на Чер­вено море, съобщи правител­с­т­вената прес­служба.

Премиерът Борисов отбеляза, че благодарение на кон­с­т­рук­тив­ния политически диалог от 2018 г. до днес е отворена нова страница на активизиране на двус­т­ран­ното сът­руд­ничес­тво във всички сфери — политическа, икономическа, енер­гийна, кул­турна, образователна, турис­тическа. Министър-председателят бе категоричен, че Бъл­гария ще продължи да под­к­репя Египет в усилията му в бор­бата срещу тероризма и религиоз­ния екс­т­ремизъм. По думите му раз­ширяването на сът­руд­ничес­т­вото в тази област означава повече сигур­ност и за регионите на Близ­кия Изток и Бал­каните. Оценяваме като много позитивна ролята на Египет и в качес­т­вото му на пред­седател на Африкан­с­кия съюз, и водещата му роля в Лигата на араб­с­ките дър­жави, каза още Борисов. Премиерът привет­с­тва сериоз­ните усилия на Египет да съдейс­тва за намирането на мирни решения за кризите в региона и по пътя на диалога страните в тези кон­ф­ликти да стиг­нат до ком­п­ромисни дейс­т­вия. В хода на раз­говора Борисов очерта, че особен интерес за Бъл­гария пред­с­тав­лява двус­т­ран­ното сът­руд­ничес­тво в областта на енер­гетиката, пред­вид газовите ресурси на Египет от една страна, а от друга — реализацията на редица проекти в сек­тора в Бъл­гария. Това ще ни поз­воли да бъдем еднов­ременно и пот­ребител, и тран­зитен хъб за значими количес­тва природен газ от страни в Азия и Близ­кия изток към Европа, отбеляза премиерът. Борисов посочи още, че тази година се очак­ват пър­вото заседание на Съв­мес­т­ната меж­дуп­равител­с­т­вена комисия и нови посещения на високо рав­нище. Бъл­гария и Египет вече раз­полагат със съг­ласувани двус­т­ранни споразумения, чието под­пис­ване ще раз­шири и обогати сът­руд­ничес­т­вото ни в сферите от взаимен интерес.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие