Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Шефът на НЗОК: Касата се източва с лобистки закони, прокарани от министър Ананиев и Жени Начева

Шефът на НЗОК: Касата се източва с лобистки закони, прокарани от министър Ананиев и Жени Начева

Шефът на НЗОК: Касата се източва с лобистки закони, прокарани от министър Ананиев и Жени Начева

Истин­ска бомба хвърли шефът на Здрав­ната каса д-р Дечо Дечев, обвинявайки здрав­ния минис­тър Кирил Ананиев и неговата замес­т­ничка Жени Начева в съз­нателно и умиш­лено източ­ване на НЗОК, съобщи Епицентър.бг. Бол­ниците са много, Касата се източва с фик­тивни дей­ности и лобис­тки закони, а реформи няма, заяви д-р Дечев пред Скенер.нюз и обяви своето оттег­ляне през март. В няколко случая през миналата година каруцата беше пос­тавена пред коня. Пър­вият случай беше с тези 50 млн. лв. за сес­т­рите, за които беше обещано, че ще се дадат от бюджета на дър­жавата, припомни док­торът. Най-парадоксалното е, че това го пред­лагат хора, на които професионал­ният живот е минал в правене на бюджети. Именно те тряб­ваше да знаят, че това е невъз­можно да се случи в един модел, в който приходите на една бол­ница се получават на база дей­ност. Оказа се, че няма как да се дадат тези 50 милиона и беше казано – да ги даде касата. Но как НЗОК да ги даде? Един­с­т­веният начин е като се повишат цени на определени дей­ности. Повишиха се цените, това не доведе до нищо и след три месеца тръс­нахме друга идея, без касата да знае – увеличаваме цените на клинич­ните пътеки, даваме 200 милиона и пос­тавяме фонда пред свър­шен факт. Реал­ният резул­тат е такъв – ние наказ­ваме работещите бол­ници. Два пъти раз­б­рахме, че кот­лонът пари и продъл­жихме да го пипаме, комен­тира ситуацията в сек­тора д-р Дечев пред Дарик радио. Според него минис­тър Ананиев и замес­т­нич­ката му Жени Начева са прокарали лобис­тки тек­с­тове, в които за час­т­ните бол­ници е било заб­ранено на касата да иска финан­сови показатели. Дър­жав­ните и общин­с­ките бол­ници да дават отчети как са похар­чили парите си, а час­т­ните да не дават. Второто нещо, което нап­равиха – извадиха час­т­ните бол­ници от задъл­жител­ните общес­т­вени поръчки, които се провеж­дат, когато се харчи общес­т­вен ресурс. Това доведе до огромни девиации. Примерно – едно и също кон­к­ретно лекар­с­тво на един и същи произ­водител, когато се отчита от дър­жавна и общин­ска бол­ница, се зап­лаща от касата на 150 лв., а когато се отчита от час­тна, го плащаме на цена от 1050 лв, раз­г­неви се управителят на НЗОК. Раз­ликата е 7 пъти. Според д-р Дечев, се налага „основен ремонт“ на НЗОК, защото инс­титуцията не е адек­ватна на промените, които са нас­тъпили в пос­лед­ните 20 години от същес­т­вуването й. По думите му не повече от шест районни каси за цялата страна са дос­татъчни, а не 28, както е в момента, но една година преди пар­ламен­тарни избори такава ревизия била невъз­можна.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие