Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Манипулацията, че БСП яха протестите показват страха на властта

Корнелия Нинова: Манипулацията, че БСП яха протестите показват страха на властта

Социалистите внасят вота на недоверие на 20 януари

След отмяната на срещата с глав­ния прокурор Иван Гешев (отмяната стана по искане на дър­жав­ния обвинител с мотив, че не желае прокуратурата да бъде изпол­з­вана за политически цели – бел. ред.) зададох въп­росите от името на пер­ничани пис­мено до глав­ния прокурор. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­ция в Пер­ник, предаде Аген­ция „Фокус“.

На 29 декем­ври проведохме среща с жители на Пер­ник, общин­ски съвет­ници, кметове на населени места и обсъдихме кризис­ната ситуация. Тогава бях упъл­номощена от тях да поис­кам среща с глав­ния прокурор, да потърся инфор­мация водят ли се раз­с­лед­ване за кризата в Пер­ник, срещу кои длъж­нос­тни лица, за какви прес­тъп­ления. Хората искаха да се поеме отговор­ност и винов­ните да бъдат раз­с­лед­ване. Поех този ангажимент и от тяхно име поис­ках срещата с г-н Гешев, като се ангажирах след нея да се върна обратно и да дам инфор­мация. Както знаете днес тази среща беше отменена. Това е работа на гл. прокурор. Той преценява с кого да се среща и с кого не. Нашата работа по искане на жителите на Пер­ник е да тър­сим истината и да тър­сим справед­ливост. За това след отмяната на срещата зададох въп­росите от името на пер­ничани пис­мено до глав­ния прокурор“, каза Нинова.

Въп­росите на левицата

“Те са: има ли образувани досъдебни произ­вод­с­тва във връзка с вод­ната криза в Пер­ник, ако има такива срещу кои длъж­т­нос­тни лица са те и по кой член на НК? Води ли се раз­с­лед­ване по договора за ремонт на стената на яз. „Студена“ на сот­й­ност 32 млн. лв.?“, попита Нинова. Щях да пос­тавя пред глав­ния прокурор и въп­росът за вноса, преработ­ката и изгарянето на бок­луци в Бъл­гария.

В продъл­жение на 30 години никой не понесе отговор­ност за грешки и прес­тъп­ления, което доведе до недоев­рие у бъл­гар­с­ките граж­даните към бъл­гар­с­ките инс­титуци ии това вече не е проб­лем на Пер­ник, не е проб­лем на БСП, а на дър­жав­ността. Искаме истината и справед­ливостта да въз­тър­жес­т­вуват, но и да се носи отговор­ност. Щях да пос­тавя на глав­ния прокурор и още един въп­рос. Този за вноса, преработ­ката и изгарянето на бок­луци в Бъл­гария. Виж­дате, че всеки ден излиза допъл­нителна инфор­мация“, каза още Нинова. Тя посочи, че БСП знае, че прокуратурата води раз­с­лед­ване за случаи с италиан­ски бок­лук.

Ние искаме да пос­тавим въп­роса и за бок­лук от трети страни, които не са членове на ЕС. Имаме официал­ната инфор­мация от минис­търа, че за 5 години са внесени 734 хил. тона отпадъци от трети страни: от Африка, Азия и т.н. Пос­тавяме този въп­рос неед­нок­ратно. Пос­лед­ните три години 47 пъти сме го пос­тавяли на вниманието на управ­ляващите и никакви мерки не бяха пред­п­риети“, заяви лидерът на БСП. Тя посочи, че е щяла да предос­тави на глав­ния прокурор документи, за да се започне раз­с­лед­ване. Кор­нелия Нинова обяви, че също ще му предос­тави пис­мено тези документи.

Бяхме в Бобов дол, там положението е нетър­пимо вече. Виж­дате, че от сут­ринта има протести в Дуп­нишко, бяхме в Габ­ров­ско, където има такава фаб­рика за изгаряне на бок­луци. Това става национален проб­лем. В Пер­ник също имаше проб­леми с бок­лука и с изгарянето в ТЕЦ. И вод­ната криза и кризата с бок­лука в Бъл­гария от пер­нишка, локална тема, се прев­ръща в национален проб­лем“, заяви още Нинова. Внасяме вота на недоверие на 20 януари. „От 15 януари ще бъдем готови с мотивите. На 16 и 17 ще пред­ложим на всички други пар­ламен­тарно пред­с­тавени пар­тии без ГЕРБ кон­сул­тации. Ще им предос­тавим и мотивите. На 20 ще го внесем официално“, под­черта Нинова. По думите й кога ще се гледа в пленарна зала зависи от ръковод­с­т­вото на пар­ламента. Внушенията, че яхаме протеста и вотът ни на недоверие не е необ­ходим изразяват страх и притес­нение от ситуацията и опит да се потуши нап­режението. „За вод­ната криза имах пъл­номощно от пер­ничани да задам въп­роси за тър­сене на наказателна отговор­ност. Поех отговор­ност, върша го и ще го свърша док­рай. Ще търся истината и справед­ливостта док­рай“, под­черта още Нинова.

“Що се отнася до внушението, че политизираме въп­роса. Този въп­рос е преди всичко политически. Да се вземе решение за промяна на законодател­с­тво, за дейс­т­вия в пар­ламент, за дейс­т­вие на политичес­ките пар­тии, за тър­сене на решение е политически въп­рос. Отговор­ността на тези, които не са си свър­шили работата е политическа.

Дейс­т­ваме от името на пер­ничани, които ни упъл­номощиха.

Управ­лението на вод­ните ресурси на Бъл­гария е политика. Изтичането на 80 % от водата на Бъл­гария е начин на правене или на не правене на политика. Това е политически въп­рос. Що се отнася до това, че едва ли не БСП сега яха кризата и изпол­зва недовол­с­т­вото на хората наготово. В пос­лед­ните три години 17 пъти сме пос­тавили въп­роса в бъл­гар­с­кия пар­ламент кон­к­ретно за кризата в Пер­ник за водата и за бок­лука. 3 години абсолютно упорито и неот­с­тъпно сме обръщали внимание на управ­ляващите, давали сме алтер­натива как да се реши въп­роса. Това, че те се смятат за самодос­татъчни, си е техен проб­лем. Ние като опозиция си вър­шим политичес­ката работа“, под­черта Нинова.

Ще продъл­жим по този начин. Манипулацията и внушенията, че БСП яха протеста, че този вот на недоверие не е необ­ходим, изразяват само едно: страх и притес­нение от съз­далата се ситуация и опит да се потушава нап­режението. Ние ще си вър­шим работата като опозиция“, изтъкна лидерът на БСП.

Попитана дали ще търси нова среща с глав­ния прокурор, лидерът на БСП заяви, че няма да търси нова среща, тъй като е задала въп­росите си пис­мено.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...