Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Маринов представи новия ректор на Академията на МВР

Министър Маринов представи новия ректор на Академията на МВР

Министър Маринов представи новия ректор на Академията на МВР

Убеден съм, че богатият опит и широка ком­петен­т­ност ще помог­нат на проф. Любомир Тим­чев да се справи отлично с ръковод­с­т­вото на Академията на МВР и в утвър­ж­даването на традициите в обучението в един­с­т­веното по рода си у нас учебно заведение, заяви минис­търът на вът­реш­ните работи Младен Маринов при пред­с­тавянето на новия рек­тор пред преподаватели и кур­санти, съоб­щиха от прес­цен­търа на МВР.

Временно наз­наченият на длъж­ността проф. Любомир Тим­чев, док­тор на науките, е извес­тен със своите научни тър­сения и раз­работки. Неговите учеб­ници са високо ценени и от специалисти и екс­перти в областта на национал­ната сигур­ност. „Много поколения кур­санти и служители са имали честта и удовол­с­т­вието да бъдат негови обучаеми“, припомни минис­тър Маринов. В присъс­т­вието на дирек­торите на главни дирек­ции в МВР, вът­реш­ният минис­тър благодари за служ­бата на досегаш­ния рек­тор доц. д-р Неделчо Стой­чев, оставил добра основа за над­г­раж­дане в бъдеще, и под­черта, че от неговия нас­лед­ник ще очаква да въведе динамика в обучението и да намери баланс между теорията и прак­тиката. Стремежът ни е, освен лек­тори, пред кур­сан­тите да зас­тават и служители, работили по кон­к­ретни случаи, за да запоз­нават бъдещите полицаи и пожар­никари с детайли от прак­тиката, посочи Маринов. Академията на МВР е учебно заведение, утвър­дило се през годините и заема челни позиции в рей­тин­гите на отделни специал­ности. Дъл­гогодиш­ната традиция и прием­с­т­веността по отношение на науч­ните изс­лед­вания и тях­ното приложение в прак­тиката е съз­дала добър преподавател­ски със­тав и висок стан­дарт на обучение. Дис­цип­лината също е същес­т­вен фак­тор за успеха, отбеляза още вът­реш­ният минис­тър, цитиран от Епицентър.бг. Маринов благодари на преподавател­с­кия екип за пос­тиг­натото до момента и изрази увереност, че Академията на МВР ще продължи да се раз­вива в добър дух и екипът заедно ще работи активно за повишаване на качес­т­вото и прак­тичес­ката ориен­тация на полицейс­кото и пожар­никар­ско обучение.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...