Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 191, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мая Манолова информира посланиците за изборните нарушения в София

Мая Манолова информира посланиците за изборните нарушения в София

Във връзка с изминалите на 3 ноем­ври 2019 г. мес­тни избори бих искала да Ви инфор­мирам за дейс­т­вията, които пред­п­риех в качес­т­вото си на граж­дан­ски кан­дидат за кмет на София, издиг­нат от Инициативен комитет (ИК).” Това се казва в писмо от Мая Манолова, адресирано до пос­ланиците на страните членки от ЕС и до американ­с­кия пос­ланик у нас.

Манолова инфор­мира пос­ланиците за установените от екипа й „груби манипулации на избор­ния процес”, като добавя, че ще изложи фак­тите в рам­ките на двус­т­ранна среща.

Тя напомня и за делото, заведено от нея на 11 ноем­ври чрез Общин­с­ката избирателна комисия до Админис­т­ратив­ния съд в гр. София с приложени „14 тома с доказател­с­тва за манипулации, влияещи върху край­ния резул­тат в столицата”.

Изложили сме данни за груби нарушения, раз­делени в четири групи:

1. Нарушения с избирател­ните списъци, в които между първи и втори тур на изборите бяха премах­нати 101 хил. души;

2. Нарушения с протоколите в сек­цион­ните избирателни комисии;

3. Нарушения с бюлетините, 7 000 броя от които се оказаха невалидни;

4. Нарушения с организация на изборите, вкл. и недопус­кане на пред­с­тавители на Инициатив­ния комитет, който ме издигна като граж­дан­ски кан­дидат за кмет на София, при преб­рояването на бюлетините в зала „Арена Армеец”, се казва още в пис­мото.

 

Манолова обоб­щава, че е установено как в „60% от протоколите са правени корек­ции в нарушение на правилата, а в близо 900 сек­ционни протокола (от 1600 сек­ции) има раз­минавания и редак­ции, липса на фаб­рични номера, пред­варително отваряне на протоколи от неоторизирани служители, протоколи без задъл­жител­ните под­писи на членовете на СИК и други груби закононарушения”.

 Тя инфор­мира пос­ланиците и за подадените над 60 жалби от щаба й по време на двата изборни дни, като посочва, че по тях е имало „отчет­ливо без­дейс­т­вие на задъл­жените органи, въп­реки че касаеха кор­поративен и купен вот, изборни нарушения и грубо погаз­ване на закона”.

 „Редица медии продъл­жават да отразяват тези нарушения, въп­реки че изборите отминаха. Доверието на общес­т­вото в чес­т­ността на вота ерозира в мащаби, които намирам за тревожни в страна член на демок­ратич­ната общ­ност и ЕС”, пише Манолова също и анон­сира, че на 3 ноем­ври е започ­ната петиция с под­писка за касиране на вота в София.

Манолова обръща внимание, че „в проекта на бюджета  за 2020 година сред­с­тва за въвеж­дане на машинно гласуване отново не са пред­видени, което намирам за пред­пос­тавка за ерозиране на доверието на граж­даните в способ­ността на инс­титуциите и волята на мнозин­с­т­вото да осигурят чес­тен изборен процес”, като инфор­мира пос­ланиците, че пред­с­тои пуб­личен форум във връзка с въвеж­дането на елек­т­рон­ното и машинно гласуване в Бъл­гария.

България

Икономика

Култура

Спорт

ЦСКА игра слабо, но постигна успех над Пирин

Старши треньорът на ЦСКА Саша Илич не остана очарован от играта на своите след победата над Пирин (Благоев­г­рад) и се закани тимът му да изгл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Loading...

Земеделие

Loading...