Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 191, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: 10 години танго на премиера, 10 години разпад на системите в държавата

Корнелия Нинова: 10 години танго на премиера, 10 години разпад на системите в държавата

Корнелия Нинова: 10 години танго на премиера, 10 години разпад на системите в държавата

Вие сте некомпетентни да управлявате – така се обърна лидерката на БСП към управляващите по време на парламентарния контрол

През пос­лед­ните сед­мици ни заливат няколко скан­дала и тревоги. Скан­дал с начина на провеж­дане на изборите, с вод­ния режим в редица градове, проб­леми в здрав­ната сис­тема, нап­режение около решението за бол­нич­ните лис­тове, коруп­цион­ните скан­дали не спират. От 288 къщи за гости само 23 се оказ­ват изрядни. Ще се окаже и, че тези, които са се осигурявали за две пен­сии, ще получат по-малко от една. Всичко това буди тревоги и пос­тавя въп­роси. Пър­вият – за управ­лението на дър­жавата. Една криза се потушава с друга, прех­върля се отговор­ността на слън­цето, на дъжда, на другите, на лошите от опозицията, които „искат да счупят дър­жавата”. Кризите не се решават, а се замитат и това ги задъл­бочава. Искам да говоря за всяка една от тях с факти, най-вече заради Вас, гос­подин премиер.

Вчера минис­три от кабинета ни съоб­щиха, че близо 320 000 бъл­гари бед­с­т­ват във воден режим, но по-странно е поведението им, което говори много за Вашето управ­ление. Вчера минис­тър каза, ще цитирам, за да не се налага после да се обяс­няваме, кой трябва да си „купи слушалки за уши”. Това беше негова ароган­тна реп­лика, затова цитирам: „Ще дам обоб­щена инфор­мация по отношение на вод­ната криза в община Пер­ник, а вчера раз­б­рах от медиите не само в община Пер­ник, но и в други региони в страната, където в момента имаме нарушен режим на водоподаване”. Г-н премиер, ваши минис­три раз­бират от медиите, че 320 000 бъл­гари бед­с­т­ват. Решихте да увол­нявате шефа на ВиК в Пер­ник – добре, това е Ваше решение, но минис­т­рите ни инфор­мираха, че лица, осъщес­т­вяващи тех­ническа екс­п­лоатация на язовирите и съоръженията „ежед­невно по десет­д­невки и месечно са инфор­мирали минис­тер­с­т­вата, давали са справки и баланси за съот­вет­ното количес­тво вода в язовира. Освен това са предуп­редили пис­мено през април, същото са нап­равили и през месец август”. За Вашите минис­три правител­с­т­вото очевидно е без­дейс­т­вало през това време и не е обър­нало внимание на тези факти. Още по-лошо е, че вчера минис­тър от ГЕРБ произ­несе след­ното изречение за облас­тен управител от ГЕРБ: „Аз леко се изненадах, че вчера облас­т­ният управител не знаеше, че предос­тавените права за управ­ление на язовира са в ней­ния пат­римониум, но това е друга тема”. Не, това не е друга тема. Това е темата за управ­лението на дър­жавата. Темата за калин­ките, за това къде са парите на хората от увеличената цена на водата. Минис­търът на регионал­ното раз­витие, който отговаря за това, е в отпуск и не намира за необ­ходимо да го прекъсне, въп­реки тези 320 000 бед­с­т­ващи. Облас­т­ният управител не знаел, че той отговаря за това. Ще ви припомня, че когато стана течът на данни от НАП, тогава дирек­торът каза, че е взела най-трудното решение — да не си прек­рати отпус­ката, въп­реки кризата. Г-н премиер, Вие министър-председател на дър­жавата ли сте или управител на летен лагер за отпуски на калинки в админис­т­рацията.

Втора криза – в здравеопаз­ването. Случаите по пос­лед­ните сед­мици показаха още вед­нъж, че здрав­ната сис­тема е в колапс. Кол­кото и пари да наливате там, докато не променим модела на здравеопаз­ване, резул­татът ще е този. Самият вие го казахте вчера: „пос­тоянно даваме пари, а резул­татът е почер­нени хора и родители”. Неком­петен­т­ността и нежеланието да промените сис­темата води до този резул­тат. Въп­росът пак е същия: Къде са парите на хората от здрав­ните осигуровки? Може ли цял живот да се осигуряваш и когато ти се наложи да се лекуваш, да умираш по пътищата на Бъл­гария.

Нес­пособ­ността да се справите със злоупот­ребите и с фал­шивите бол­нични лис­тове доведе до това да посег­нете на основни трудови права на хора, които също цял живот са си плащали осигуров­ките и сега, когато се раз­болеят, не могат да си получат обез­щетението. Друг въп­рос е къде са парите на хората, които са си внасяли обез­щетенията.

Ще се окаже, че осигуряващите се за две пен­сии, ще получат по-малко, откол­кото една. Но по-лошо –

няма ги парите в Сребър­ния фонд. Тряб­ваше 2019 г. да са 10 млрд. лв., но са 3 млрд. лв.

Къде са парите на хората за Сребър­ния фонд? Всички тези пари изтекоха в нечии джобове. Ето и пример от пос­лед­ната сед­мица – от 288 къщи за гости, по ваша проверка, не на опозицията, само 23 са изрядни. Другите – кражби и коруп­ция по време на управ­лението на ГЕРБ. БФС с 2 млн. лв. от дър­жав­ния бюджет си поръчали униформи във фирма фан­том в Афганис­тан. Цели сис­теми се раз­падат, защото сте неком­петен­тни да управ­лявате, неком­петен­тни да кон­т­ролирате процесите, а коруп­цията е ваш проб­лем.

Бих искала да кажа и няколко думи към премиера. Вече 10 години играете танго – две нап­ред, една назад. Така беше с бол­нич­ните миналата сед­мица – ту ще ги махате, после видяхте нап­режение и решихте, че няма да ги махате. Така беше с теж­ките случаи в здравеопаз­ването. Отс­т­раняване временно на дирек­тори, все едно това ще реши проб­лема. След две – три сед­мици ще ги вър­нете тихомъл­ком, когато отмине нап­режението. Сут­рин едно, вечер е друго. Така не се управ­лява дър­жава – нап­ред, назад. Увол­нявате свет­кавично, за да потушите нап­режението, но проб­лемите остават и се задъл­бочават. След­ващата калинка продъл­жава по старому до вод­ната криза и пак оставка, и пак същото. Даже повече от същото. 10 години танго на премиера, 10 години раз­пад на сис­темите в дъл­жавата.

Не можете да избягате от лич­ната си отговор­ност и да я прех­вър­лите на слън­цето, лошата опозиция и други причини, защото управ­лявате вече 10 години. Имахте време да коригирате всички грешки на предиш­ните. Самозаб­равянето, чув­с­т­вото за без­наказаност, което демон­с­т­рирате вчера, бе описано в Европа. „Бъл­гария, заедно с Румъния и Хър­ватия, е сред бед­ните страни членки на ЕС. Авс­т­рия пък е сред по-богатите страни. Затова е интересно да се срав­нят две фотог­рафии, които показ­ват пъл­ното раз­минаване в хар­ченето на дър­жавни пари, когато става дума за политици — авс­т­риец и бъл­гарин, дошли за кон­г­реса на Европейс­ката народна пар­тия в Заг­реб”, пише хър­ват­с­кият всекид­нев­ник Jutarnji list. Пър­вата снимка показва младият Себас­тиян Курц, пътуващ в икономична класа, на втората — „ имаме въз­мож­ността да видим и прис­тигането на бъл­гар­с­кия премиер Бойко Борисов, който реши да дойде в Заг­реб с дър­жав­ната “птица“, способна да превози повече от 150 пасажери. Това е самолет, носещ национал­ните сим­воли на Репуб­лика Бъл­гария”, пишат хър­ват­с­ките медии. Дър­жав­ната машина, с дър­жав­ните сим­воли, пътува на пар­тийно мероп­риятие на ЕНП. Изводите оставям на бъл­гар­с­кия народ.

Хвалите се, че

увеличавате минимал­ната пен­сия на 250 лв. при праг на бед­ност 360 лв.

Каз­вате на тези хора, че няма да могат да живеят и си го припис­вате като голям актив. Хвалите се, че ще давате по 40 лв. на пен­сионерите за Коледа. Колко добавки за пен­сионери струва този полет на дър­жавни раз­носки за пар­тийно мероп­риятие? Чухте ли, че социал­ните работ­ници се вдигат на протест, защото нямат течаща вода в помещенията, защото зап­латата им е 500 лв., защото си купуват сами билета за град­с­кия тран­с­порт, за да стиг­нат до своите клиенти? На фона на всичко това, тази бод­ряшка реак­ция тук е абсолютно неадек­ватна на реал­ния живот в страната. Реал­ната кар­тина за нас е — раз­пад на здравна, социална и пен­сионна сис­теми, 10 години неком­петен­т­ност, без­силие да се решат въп­роси, продъл­жаващи кражби, самозаб­равяне и ароган­т­ност на властта.

Г-н премиер, никакви оставки надолу по веригата не могат да променят тези факти и да отменят отговор­ността от пър­вия. Вие обичате народ­ния език, а той казва, че „рибата се вмирисва откъм главата”. Отговор­ността на пър­вия се носи с оставка.

България

Икономика

Култура

Спорт

ЦСКА игра слабо, но постигна успех над Пирин

Старши треньорът на ЦСКА Саша Илич не остана очарован от играта на своите след победата над Пирин (Благоев­г­рад) и се закани тимът му да изгл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Володимир Зеленски подписа указ, с който забранява каквито и да било преговори с Владимир Путин

Гор­ната камара на рус­кия пар­ламент под­к­репи в…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...