Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 191, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът е на държавна визита в Австрия по покана на колегата си Александър Ван дер Белен

Президентът е на държавна визита в Австрия по покана на колегата си Александър Ван дер Белен

Президентът е на държавна визита в Австрия по покана на колегата си Александър Ван дер Белен

Румен Радев под­черта ролята на Бъл­гария като вън­шна граница на ЕС за овладяване на миг­ран­т­с­ката криза и изказа желание ЕС да раз­работи пътен план за дър­жавите със сухопътна граница

Президен­тът Румен Радев е на официално посещение в Репуб­лика Авс­т­рия по покана на авс­т­рийс­кия федерален президент Алек­сан­дър Ван дер Белен. Дър­жав­ният глава Румен Радев и съп­ругата му Десис­лава Радева бяха пос­рещ­нати с официална церемония от президента Алек­сан­дър Ван дер Белен и съп­ругата му Дорис Шмид­бауер, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на президента. С официални почести бъл­гар­с­кият президент бе приет в двореца Хоф­бург, където се със­тояха раз­говори на четири очи между двамата дър­жавни глави. След раз­говорите президен­тите дадоха обща прес­кон­ферен­ция, на която дадоха висока оценка на раз­витието на двус­т­ран­ните политически, икономически, дип­ломатически и кул­турни отношения. Ван дер Белен оцени високо политичес­ките връзки, дип­ломатичес­ките отношения, които бележат 140-годишен юбилей и икономичес­кото сът­руд­ничес­тво, благодарение на което тър­гов­с­кият стокооб­мен е дос­тиг­нал 1,3 млрд. евро, като изрази готов­ност за още по-тясно сът­руд­ничес­тво в раз­лични икономически отрасли. Бъл­гар­с­кият президент под­черта в изяв­лението си, че макар и за първи път да е на посещение в Авс­т­рия, с президента на Репуб­ликата го свър­з­ват дъл­гогодишни кон­такти в многос­т­ранни фор­мати, а и при посещението на Ван дер Белен в Бъл­гария през миналата година са установени общи виж­дания по редица въп­роси от двус­т­ранен и меж­дународен интерес. Радев благодари на своя домакин за пол­зот­вор­ното икономическо сът­руд­ничес­тво, обх­ващащо важни отрасли как­вито са телекомуникациите, новите тех­нологии и други. Особено внимание бъл­гар­с­кият президент отдаде на интен­зив­ното сът­руд­ничес­тво в сферата на сигур­ността, за защита на границите, за овладяване на миг­рацията, за борба с нар­кот­рафика, трафика на хора, тероризма и организираната прес­тъп­ност. Двамата политици отделиха особено внимание на значението на Дунав­с­ката стратегия, която обх­ваща 14 дър­жави, някои от които са извън ЕС. Ван дер Белен изрази надежда по време на пред­седател­с­т­вото на Хър­ват­ска идната година да се засили сът­руд­ничес­т­вото между дунав­с­ките страни с проекти в инф­рас­т­рук­турата, тран­с­порта и туризма, комен­тира БТА. Засег­нат беше и проб­лемът с миг­ран­т­с­кия поток. Радев под­черта ролята на Бъл­гария като вън­шна граница на ЕС за овладяване на миг­ран­т­с­ката криза и изказа желание ЕС да раз­работи пътен план за дър­жавите със сухопътна граница.

По въп­роса за раз­к­риване на процедурата по присъединяване на Северна Македония и Албания към ЕС Ван Дер Белен отбеляза, че същес­т­вуват културно-политически въп­роси, които трябва да се изяс­нят, но това не бива да спира пътя на присъединяване. Радев под­черта, че Бъл­гария е сред страните, които най-силно под­к­репят Македония за присъединяване към ЕС и НАТО, но под­к­репата не е безус­ловна, а ще бъде оказана при ясни условия за история и език. Двамата политици взеха отношение и по друг важен меж­дународен проб­лем — отношението към Русия и наложените сан­к­ции. Затоп­лянето на отношенията в пос­ледно време е обнадеж­даващо, заяви Ван дер Белен, но това не е дос­татъчно за промяна на сан­к­циите, необ­ходимо е процесът да се следи в неговото раз­витие. Радев се изказа за намиране на дип­ломатически път за решаване на кон­ф­ликта. Ако Европа има амбицията да играе важна роля на светов­ната сцена й е необ­ходима стабил­ност, която не може да стане без диалог с Русия, зак­лючи бъл­гар­с­кият президент. Официал­ната прог­рама на бъл­гар­с­кия президент включва раз­говори с федерал­ната кан­ц­лерка Бригите Бир­лайн и с пред­седателя на дол­ната камара на пар­ламента Вол­ф­ганг Соботка. Бъл­гар­с­кият дър­жавен глава обсъди с пред­седателя на Кон­с­титуцион­ния съд на Авс­т­рия индивидуал­ната кон­с­титуционна жалба като инс­т­румент на граж­дан­с­кото общес­тво беше темата на обсъж­дането на Радев на среща с пред­седателя на Кон­с­титуцион­ния съд на Авс­т­рия проф. д-р Крис­тоф Грабен­вар­тер. Авс­т­рия е родината на кон­с­титуцион­ния съд и бъл­гар­с­кият президент се запозна на място с изпол­з­ването на този инс­т­румент на граж­дан­с­кото общес­тво, съобщи прес­сек­ретариатът на президента, цитиран от Епицентър.бг. Според Румен Радев бъл­гар­с­ките инс­титуции следва да работят за реално овлас­тяване на граж­даните, включително и с предос­тавяне на правото на индивидуална кон­с­титуционна жалба. По думите на дър­жав­ния глава подобна въз­мож­ност ще бъде стъпка към съз­даването на по-активно граж­дан­ско общес­тво в Бъл­гария и за необ­ратимост на демок­ратич­ните процеси у нас. По-рано президен­тът се срещна и с наши сънарод­ници, които живеят и работят в Авс­т­рия. Румен Радев отличи с почет­ния знак на президента на Бъл­гария Карл Блеха – пред­седател на Австрийско-българското дружес­тво, и Хер­виг Хад­вигер – заместник-председател на организацията.

България

Икономика

Култура

Спорт

ЦСКА игра слабо, но постигна успех над Пирин

Старши треньорът на ЦСКА Саша Илич не остана очарован от играта на своите след победата над Пирин (Благоев­г­рад) и се закани тимът му да изгл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Володимир Зеленски подписа указ, с който забранява каквито и да било преговори с Владимир Путин

Гор­ната камара на рус­кия пар­ламент под­к­репи в…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...