Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Застоят в българо-руските отношения е преодолян

Президентът: Застоят в българо-руските отношения е преодолян

Президентът: Застоят в българо-руските отношения е преодолян

На среща с руския министър на промишлеността Денис Мантуров Румен Радев оцени високо развитието на стратегическите енергийни проекти

Президен­тът Румен Радев се срещна с Денис Ман­туров — минис­тър на промиш­леността и тър­говията на Рус­ката федерация, който е и съп­ред­седател на Меж­дуп­равител­с­т­вената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сът­руд­ничес­тво.

Дър­жав­ният глава прие минис­търа на „Дон­дуков“ 2, след като вчера се със­тоя 17-ото заседание на меж­дуп­равител­с­т­вената комисия. Президен­тът Радев и минис­тър Ман­туров изразиха очак­ване успеш­ните резул­тати от заседанието да имат положително влияние върху двус­т­ран­ните икономически отношения. На срещата беше обсъдено сът­руд­ничес­т­вото в сферата на икономиката, енер­гетиката, тър­говията, туризма.

Бъл­гар­с­кият дър­жавен глава посочи, че през пос­лед­ните две години срещите на високо политическо ниво са ясен сиг­нал, че зас­тоят в двус­т­ран­ните отношения между Бъл­гария и Русия е преодолян. Знак за това е и под­пис­ването на договора за раз­ширението на газоп­ренос­ната мрежа от турско-българската до българо-сръбската граница, който касае реализацията на газоп­ровода „Тур­ски поток“ на бъл­гар­ска територия.

Президен­тът изтъкна важ­ността енер­гий­ните проекти да се реализират на праг­матична и взаим­ноиз­годна основа. Румен Радев привет­с­тва изпъл­нението на дей­нос­тите по удъл­жаване на срока на екс­п­лоатация на 5-и енер­гоб­лок на АЕЦ “Коз­лодуй“ и изрази надежда за успеш­ното прик­люч­ване на мер­ките по 6-и блок на цен­т­ралата в указания времеви график.

По време на срещата беше обсъдено и двус­т­ран­ното воен­нотех­ническо сът­руд­ничес­тво и свър­заните с него лицен­зионни въп­роси. Президен­тът Радев изрази очак­ването на Бъл­гария въп­росът да бъде раз­решен чрез рационален под­ход, изгоден и за двете дър­жави, като не се обвър­зва с други теми от двус­т­ран­ното пар­т­ньор­с­тво.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...