Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Държавата не е направила почти нищо през годините за защита на информацията

Държавата не е направила почти нищо през годините за защита на информацията

Държавата не е направила почти нищо през годините за защита на информацията

Фир­мите и пуб­лич­ните организации трябва да се събудят, защото не живеят сами в дигитал­ния свят, предуп­реди пред­седателят на Комисията за защита на лич­ните данни (КЗЛД) Вен­цис­лав Кара­джов пред „Нова телевизия”. Много малко е било нап­равено през годините за защита на инфор­мацията, която се обработва. Трябва да се инвес­тира, за да не се случ­ват такива прес­тъп­ления, нас­тоя шефът на КЗЛД. Според него 5 млн. лв. за цялата админис­т­рация не са дос­татъчни и трябва да има ясна стратегия на раз­лич­ните етапи от всички дър­жавни органи, които трябва да пред­п­риемат мерки не само в рам­ките на нас­тоящата година, а в след­ващите. Кара­джов е екс­перт и в никакво качес­тво не можел да иска оставки. По думите му тряб­вало да стане тази брутална кражба на лич­ните данни от хакер­с­ката атака срещу НАП, за да може да се раз­бере в Бъл­гария, че трябва да се полагат усилия за обработка на лич­ните данни.

По-притеснителното според Кара­джов е, че тези данни са взети от НАП, засягат почти всички бъл­гар­ски граж­дани и никога няма да бъдат заличени. Това е кибер­п­рес­тъп­ление, ако бъдат изпол­з­вани, но другият проб­лем, който трябва да се обсъди, е, че дан­ните не са струк­турирани лесно да бъдат изпол­з­вани, посочи Кара­джов. Той отбеляза, че изтек­лите данни на хората от хакер­с­ката атака могат да бъдат изпол­з­вани от раз­лични видове телефонни измам­ници, които биха могли да се инфор­мират за доходите на хората. Сан­к­ция за НАП ще има и тя няма да бъде малка, предуп­реди още той.

Освободиха от ареста хакера Крис­тиян

Освободиха от ареста хакера Крис­тиян Бой­ков, който беше задър­жан за кибератаката срещу инфор­мацион­ната сис­тема на НАП. Софийс­ката град­ска прокуратура взе мярка за неот­к­лонение “Под­писка“ спрямо обвинения в ком­пютър­ното прес­тъп­ление 20-годишен младеж. Мотивите за вземането на най-леката мярка за неот­к­лонение са събиране на допъл­нителни доказател­с­тва по делото, които сочат, че неп­равомерно копираните данни от сър­вър на Приход­ната аген­ция не са част от критич­ната инф­рас­т­рук­тура. Това е било установено от писмо на НАП до прокуратурата.

Взети са пред­вид и дан­ните за чис­тото съдебно минало на обвиняемия, младата му въз­раст, раз­мерът на наказанието за прес­тъп­лението (лишаване от свобода до 3 години и глоба до 5000 лева), както и задъл­жител­ното прилагане на инс­титута на освобож­даване от наказателна отговор­ност и налагане на админис­т­ративно наказание. Раз­с­лед­ването по делото продъл­жава.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие