Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: С дружни усилия можем да надмогнем апатията и да въздигнем България

Румен Радев: С дружни усилия можем да надмогнем апатията и да въздигнем България

Румен Радев: С дружни усилия можем да надмогнем апатията и да въздигнем България

С всяко обез­людено родоп­ско село угасва един светил­ник, който отнася със себе си мъд­ростта на стар­ците и надеж­дите ни за още неродените. Рожен­с­кият събор напомня как с дружни усилия можем да над­мог­нем апатията и да въз­диг­нем Бъл­гария, както гай­дите заедно раз­люляват непок­латимите Родопи, заяви президен­тът Румен Радев при отк­риването на национал­ния събор в Рожен, при което той даде началото на събитието със звън на родоп­ски чанове. Рожен­с­ките поляни край Смолян бяха огласени от стотици малки и големи гай­дари, с което започна и отк­риването на събитието. Радев поз­д­рави всички родоп­чани, които пазят свято традициите и за които свободата е със­тояние на духа. По думите на дър­жав­ният глава Бъл­гария би осиротяла без магията на родоп­с­ката песен и без живот­вор­ния звук на гай­дите. Той пожела на учас­т­ниците, гос­тите и организаторите да запом­нят събора като праз­ник на нашата родова памет и жив извор на бъл­гар­с­кото един­с­тво, защото събитието е не само сред най-вълнуващите праз­ници на народ­ното твор­чес­тво, но и на бъл­гар­щината. Ние, бъл­гарите, тачим мес­тата, които ни събират и обединяват, които ни дават въз­мож­ност да пог­лед­нем към самите себе си през пог­леда на нашите предци и тех­ните цен­ности, отбеляза Радев. Той обрисува Рожен­с­кия събор като съв­ременен израз на красива и живописна страница от родоп­с­ката приказка, от дъл­говеч­ната бъл­гар­ска история. Президен­тът припомни историята на събора — раз­делените родоп­ски родове от двете страни на границата са си давали среща край Рожен. Днес се стичаме хиляди от всички краища на отечес­т­вото, от целия свят, за да почер­пим сила от корена, да потър­сим най-чистата вода от извора за прежад­нелите си души, заяви той. Президен­тът Румен Радев и съп­ругата му Десис­лава Радева раз­г­ледаха излож­бите, музей­ните екс­позиции, етно селището, кул­тур­ната зона. На Рожен­с­ките поляни се пред­с­тавят народ­ната ни музика, обичаи, обред­ност, фол­к­лор, танци и носии. Над 3500 учас­т­ници от всички краища на страната учас­т­ват във фол­к­лор­ния кон­курс на четири сцени до 21 юли. За пръв път тази година учас­т­ват и фол­к­лорни групи на бесараб­ски бъл­гари от Украйна.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие