Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кирил Добрев: Ще имаме суперкомпютър, а не можем да се справим с машинното гласуване

Кирил Добрев: Ще имаме суперкомпютър, а не можем да се справим с машинното гласуване

Кирил Добрев: Ще имаме суперкомпютър, а не можем да се справим с машинното гласуване

Схемата на ГЕРБ беше съзнателно да провалят машинното гласуване, категоричен е Крум Зарков

30 години живеем в демок­рация. Помня, че пър­вото ми гласуване беше през 1989 г. От няколко години вече и синът ми гласува. Това са близо две поколения. Но от днес започва обрат­ното броене. ГЕРБ спират парите за пар­тиите. След това отменят машин­ното гласуване с аргумента, че е трудно с преферен­циите и хората не се оправят. Да отменим и преферен­циите тогава.“ Това заяви зам.-председателят на БСП и пред­седател на предиз­бор­ния щаб на левицата Кирил Доб­рев на прес­кон­ферен­ция по повод желанието на ГЕРБ да бъде отменено машин­ното гласуване. Той припомни, че такъв опит за отмяна на преферен­циите е бил нап­равен преди няколко месеца и левицата е напус­нала Народ­ното съб­рание. На шега Доб­рев пред­ложи да бъде отменена и интег­рал­ната бюлетина, защото им е сложна и да бъдат вър­нати цвет­ните. “Нула лева пар­тийна суб­сидия и цветна бюлетина? Това е 1989 година. Тогава баща ми ме събуди с думите: “Отивай да гласуваш. Има една розова бюлетина и много прилича на нашата. Гледай да не я обър­каш“. 30 години са минали от тогава. Да отменим изцяло гласуването и да въведем губер­натори. Всъщ­ност Народ­ното съб­рание е голям раз­ход и един човек се пред­с­тавя добре във всяка една от дис­цип­лините и смятам, че демок­рацията дори няма да има нужда от сред­с­тва“, каза на шега Кирил Доб­рев.

Трудно се носи и машина на гръб. Тежка е. Колегите имат опит с чувалите

В сериозен комен­тар, Кирил Доб­рев беше категоричен, че именно мес­т­ните избори имат най-голяма нужда от подобен тип гласуване. “Защото само един или два гласа могат да променят съот­ношението в някой общин­ски съвет. Само един, два или пет гласа могат да нап­равят, с преферен­ции, някого общин­ски съвет­ник. Знам, че те не го искат, защото най-добре е всички решения да се взимат като на кон­г­рес на ГЕРБ — всички “ЗА“, без против и въз­дър­жали се, посочи той. По думите му, аргумен­тите на ГЕРБ, че хората се справят трудно с машин­ното гласуване не издър­жат, защото близо два милиона и половина пен­сионери  си получават пен­сиите от бан­комати, като натис­кат много повече бутони. “Машината, за раз­лика от химикал­ката и химичес­кия молив, не манипулира, защото при нея всичко е ясно. Трудно се носи и машина на гръб. Тежка е. Колегите имат опит с чувалите. Как си пред­с­тавяте да имаме супер­ком­пютър, а да не можем да се справим със соф­туера на машините?“, каза още той. Доб­рев се зарече, че БСП няма да се предаде в бит­ката си за демок­рация, защото левите хора не ги свър­з­ват парите и общес­т­вените поръчки. “Въп­реки затягането на прим­ката на демок­рацията, БСП ще се справи в тази битка“, каза още той.

Пореден епизод от сериала „Опрас­к­ване на Избор­ния кодекс“

“Цялото говорене преди два месеца дали ще има или не машинно гласуване нап­рави невъз­можна качес­т­вената организация на този вот. Машините бяха сер­тифицирани минути преди да тръг­нат към сек­циите, а те бяха осигурени след като бяха проведени обученията на сек­цион­ните избирателни комисии. Всичко беше нап­равено така, че въз­можно най-трудно да се проведе машин­ното гласуване. Цялата схема е такава, че като го нап­равиха трудно, да излязат с анализ, който да им поз­воли да го отменят“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков.

В демок­ратич­ните дър­жави избор­ните правила не се пипат поне една година преди избори. У нас всеки път в навечерието на избори променяме Избор­ния кодекс. В правовите дър­жави законите са харак­терни със своята устой­чивост и необ­ратимост. У нас – на всеки два месеца обръщаме закона с хас­тара навън“, каза още Зар­ков. Според него управ­ляващите днес са доказали, че не отговаряме на критериите за демок­ратична и правова дър­жава с пред­ложението си за отмяна на машин­ното гласуване. Той припомни, че преди няколко сед­мици, след бурни дебати, е било решено да има 3000 машини за европейс­ките избори, 6000 машини за мес­т­ните избори и само машини за след­ващите. „След като всячески се опитаха да опорочат машин­ното гласуване на евроиз­борите, след като за малко да отменят преферен­циите, след като силово се опит­ват да под­чинят всеки опозиционен глас, лишавайки го от сред­с­тва и бутайки го към сен­чес­тия сек­тор, дори скром­ното пос­тижение за пос­тепенно въвеж­дане на машинно гласуване, което да ограничи някои харак­терни за бъл­гар­с­ката изборна сис­тема феномени, беше прак­тически отменено. Понеже това е пореден епизод от сериала „Опрас­к­ване на Избор­ния кодекс“, с голяма степен на дос­товер­ност може да пред­видим какво ще се случи оттук нататък“, комен­тира народ­ният пред­с­тавител. Според него инициативата на ГЕРБ и ОП ще бъде сигурно под­к­репена от ДПС, както това се случва във всеки важен за тях момент. „Недейс­т­вителни гласове при машин­ното гласуване са невъз­можни”, изтъкна зам.- пред­седателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Христо Проданов.  Той даде пример за порочна прак­тика и припомни видео, което съдържа инс­т­рук­таж от кмет на Плов­див, който описва по какъв начин бюлетината може да стане недейс­т­вителна, ако гласът не е даден за ГЕРБ.

Проданов посочи някои предим­с­тва на машин­ното гласуване: „Във връзка с чес­т­ността на изборите, знаете каква е статис­тиката за недейс­т­вител­ните гласове — средно 23 процента в Европа. В Бъл­гария – това са средно 67 процента. Второ – преб­рояването на бюлетините в СИК-овете. Беше демон­с­т­рирано във видеок­липовете от ЦИК как след края на избор­ния ден, с натис­кане на един код от флаш­ката, излиза бюлетин, който отразява всич­ките гласове за раз­лич­ните пар­тии и това отнеме не повече от 5 минути”. Той припомни, че на пос­лед­ните избори сме свидетели колко време отнема на СИК-овете да попъл­нят протоколите и какъв хаос нас­тъпва при предаването им в общин­с­ките избирателни комисии. По повод твър­денията на ГЕРБ, че машин­ното гласуване е скъпо, зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” комен­тира: „Да, демок­рацията не е евтина, но ако ние се стремим към нея, трябва да изхар­чим определени сред­с­тва”, зак­лючи Проданов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие