Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Подписаха Анекса към Националния рамков договор 2018

Подписаха Анекса към Националния рамков договор 2018

Подписаха Анекса към Националния рамков договор 2018

Съсредоточихме се върху разговорите, за да изчистим недоразуменията от миналото, отчете председателят на БЛС д-р Иван Маджаров

Бъл­гар­с­кият лекар­ски съюз (БЛС), Над­зор­ният съвет на НЗОК, минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев и замес­т­ниците му Жени Начева и д-р Бойко Пен­ков под­писаха Анекс към Национал­ния рам­ков договор (НРД) 2018. Така новите параметри на медицин­с­ките дей­ности ще влязат в сила от 1 януари 2019 г. Анек­сът категорично е над­г­раж­дане на дейс­т­ващия към момента рам­ков договор и добра основа за промените, които очак­ваме да се случат след­ващата година, каза при под­пис­ването минис­тър Ананиев. Договорът доп­ринася за по-добро качес­тво на лечението на бъл­гар­с­ките граж­дани. Увеличава и обемите, и цените на медицин­с­ките дей­ности. Съз­дадени са условия за по-голяма удов­лет­вореност както за пациен­тите, така и за изпъл­нителите на медицин­ска помощ, заяви още Ананиев. Той отбеляза, че това се дължи както на работата на минис­тер­с­т­вото и НЗОК, така и на работата на БЛС, Бъл­гар­с­кия фар­мацев­тичен съюз и на Асоциацията на професионалис­тите по здравни грижи. Зам.-министърът на здравеопаз­ването Жени Начева припомни, че за след­ващата година са пред­видени близо 500 млн. лв. допъл­нително за здравеопаз­ване, както и че има преиз­пъл­нение с близо 70 млн. лв. на приходите в бюджета на Касата и заедно с парите от резерва НЗОК прик­лючва годината без дефицит. Пос­тиг­нахме по-добър кон­т­рол на медицин­с­ките дей­ности. Нашата работа продъл­жава още от началото на след­ващата финан­сова година както по наб­людение на парамет­рите, които сме пос­тиг­нали за 2019 г., така и по под­готов­ката за условията и реда за оказ­ване на медицин­с­ката помощ през след­ващите три години, уточни Начева. Считам, че пациен­тите ще имат по-добър дос­тъп до медицин­ска помощ, а изпъл­нителите ще имат въз­мож­ност да я предос­тавят в условия на пред­видимост, устой­чивост и проз­рач­ност, каза още тя. За крат­кото време, което имахме тази година, успяхме да договорим неща, които пос­тавят основата на нещо добро, което надявам се, ще се случи през след­ващата година. Сега се със­редоточихме повече върху раз­говорите, засягащи преход­ните и зак­лючителни раз­поредби на Закона за бюджета на Здрав­ната каса, като основ­ната идея беше да пос­тавим основите на бъдещо сът­руд­ничес­тво, да изчис­тим недоразуменията от миналото. Вяр­вам, че го пос­тиг­нахме, а в същото време пос­тиг­нахме и доста добри параметри за колегите, които ще работят през след­ващата година, отчете и пред­седателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...