Йончева: Подкрепям строителите

Под­к­репям бъл­гар­с­ките строители, заяви депутатът от левицата Елена Йон­чева по повод изяв­ления на Камарата на строителите в Бъл­гария.

Бран­шовата организация обвини БСП, че атакува строител­ния биз­нес в интерес на чужд ком­пании.

“Заедно със строителите нас­тояваме за едно и също — да докажем, че пътищата в Бъл­гария отговарят на тех­ничес­ките изис­к­вания и не зас­т­рашават ничий живот“, под­чер­тава Елена Йон­чева. 

И заявява: “Вяр­вам, че строителите под­к­репят нашите искания за независима екс­пер­тиза в европейска лаборатория на магис­т­рални учас­тъци, строени и ремон­тирани през пос­лед­ните 5 години, какъвто е периодът на усточивост. Това е начин да изчис­тим всяко съм­нение в професионализма на бъл­гар­с­кия строител. Те зас­лужават това! 

Независимата екс­пер­тиза на качес­т­вото на бъл­гар­с­ките магис­т­рали помага на строителите, които са принудени да работят в обс­тановка, в която често се кон­с­татират редица неред­ности по цялата верига на инвес­тицион­ния процес. Отговор­ност за тези нарушения носят не строителите, а мофиот­с­кият модел на управ­ление в Бъл­гария.“