Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП разкри: 118 000 000 бонуси са си раздали правителствените чиновници

БСП разкри: 118 000 000 бонуси са си раздали правителствените чиновници

БСП разкри: 118 000 000 бонуси са си раздали правителствените чиновници

В България се награждават тези, които не работят, правят издънки и ни карат да се срамуваме, заяви Драгомир Стойнев от левицата

“Противопос­тавяме се на политиката — кол­кото по-голям гаф нап­равиш, тол­кова повече пари ще получиш от дър­жав­ния бюджет. За увеличаване на доходите на въз­рас­т­ните хора, за младите семейс­тва– пари няма, за май­ките на деца с увреж­дания се дадоха приб­лизително 75 млн. лв., но на бъл­гар­с­ката админис­т­рация са изп­латени 118 млн. лв. като бонуси за “добре свър­шена работа“ през годината“. Това каза зам.-председателят на ПГБСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията. Той заяви, че пари в дър­жавата има и този, който казва, че не може да намери допъл­нителни пари, лъже. “В Бъл­гария се наг­раж­дават тези, които не работят, правят издънки и ни карат да се срамуваме“, категоричен бе Стой­нев.    

Народ­ният пред­с­тавител добави, че в получената от дър­жав­ните инс­титуции инфор­мация, на въп­роси от депутати от БСП, няколко ведом­с­тва правят впечат­ление. “Минис­тер­с­тво на правосъдието оценява двамата избягали зат­вор­ници на приб­лизително 500 хил. лв. всеки, защото бонусите там са над 1 млн. лв. Аген­цията по впис­ванията, която блокира дър­жавата и станахме за смях пред Европа, дава 1 275 000 лв. бонуси. Минис­тер­с­тво на окол­ната среда и водите си е раз­дало над 2 275 000 лв. под фор­мата на бонуси — защото въз­духът е много чист и хората в Хас­ково пият вода без тежки метали“, обяви Драгомир Стой­нев.  Той добави, че всички знаем, какво се случва на летище “София“ и, че нашето е може би един­с­т­веното в ЕС, където всеки може да влиза и излиза свободно, но там са раз­дадени 1 465 000 лв. допъл­нителни въз­наг­раж­дения. Зам.-председателят на ПГ на левицата комен­тира, че водещо в този списък е  Минис­тер­с­тво на финан­сите, където са раз­дадени почти 43 млн. лв., а след него е МТСП  — 13 млн. лв.  “Оставам нас­т­рана, че когато админис­т­рацията не си върши работата, правител­с­т­вото на ГЕРБ я увеличава. Знаете за прос­ловутата идея за нова Аген­ция по пътна безопас­ност, при положение, че има необ­ходимите струк­тури. Но ето наг­ледно– как се работи в страната“, добави Стой­нев.  Той попита– какво ще се случи в края на годината с прос­ловутия излишък от над 2 млрд. лв., който няма да бъде раз­п­ределен през пар­ламента, а МС ще решава на тъмно. “Отново определени субекти ще “намажат“ за сметка на бъл­гар­с­ките данъкоп­латци“, каза още Драгомир Стой­нев

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...