Шефът на АПИ инж. Глосов проверява поставянето на нови мантинели на пътя Своге - София

Пред­седателят на Управител­ния съвет на Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура“ инж. Светос­лав Глосов и инж. Дончо Атанасов — член на УС на АПИ, провериха вчера работата на фир­мата, пос­тавяща нови ман­тинели на пътя Своге — София, в учас­тъка, преминаващ през град Своге, съоб­щиха от АПИ.

На 5 декем­ври е мон­тирана ограничителна сис­тема на съоръжението, непос­ред­с­т­вено преди мяс­тото на път­ния инцидент. Въп­реки че пос­тавянето на ман­тинели в урбанизирана територия, какъвто е случаят в Своге, не е отговор­ност на АПИ, е поет ангажимент пред жителите на Своге след срещите при Омбуд­с­мана на Репуб­лика Бъл­гария това да се нап­рави до 12 декем­ври, за да се повиши безопас­ността на движение в отсеч­ката. Продъл­жава и досъдеб­ното произ­вод­с­тво, което трябва да установи кой е соб­с­т­веникът на ман­тинелата, пос­тавена в учас­тъка преди катас­т­рофата. Според Правил­ника за прилагане на Закона за пътищата — чл. 48, т. 1, буква „б“, в урбанизираните територии за населените места до 100 000 души, как­вато е и община Своге, Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура“ отговаря за под­дър­жането на плат­ното за движение — т. е. от бор­дюр до бор­дюр. Отговор­ност на кон­к­рет­ната община са тротоарите, ман­тинелите, под­зем­ните съоръжения, велосипед­ните алеи, пар­кин­гите, пешеход­ните под­лези, освет­лението и край­път­ното озеленяване извън плат­ното за движение на репуб­ликан­с­ките пътища в границите на селата и селищ­ните образувания.