Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Държавният глава призова държавата да подкрепя иновативните таланти

Държавният глава призова държавата да подкрепя иновативните таланти

Държавният глава призова държавата да подкрепя иновативните таланти

Румен Радев изтъкна, че у нас разходите за научно-изследователска и развойна дейност значително изостават от средноевропейското равнище

Иновациите са най-ефективният инс­т­румент за пос­тигане на висок и устой­чив икономически рас­теж, а това означава да имаме хора с критично мис­лене, отворен ум, както и сила и смелост да отс­тояват идеите си“, каза президен­тът Румен Радев на Четиринадесетия Национален иновационен форум „Интелиген­тни политики за иновационен рас­теж“, който се проведe под негов пат­ронаж.

Дър­жав­ният глава посочи, че днес раз­ходите за научно-изследователска и раз­война дей­ност значително изос­тават от сред­ноев­ропейс­кото рав­нище. „Години вече имаме прог­рами, но нямаме реално финан­сиране от дър­жавата, а тази дей­ност се финан­сира от биз­неса и от чужди инвес­титори“, отбеляза президен­тът Радев, по чиито думи общият иновационен продукт е далече от желанията и въз­мож­нос­тите ни.

Иновацион­ната дей­ност е зак­лючена само в няколко големи регионални цен­търа, в раз­витите дър­жави раз­п­ределението на тази дей­ност е хар­монично по територията и това е гаран­ция за хар­монично раз­витие на регионите, каза още в привет­с­т­вието си към гос­тите на форума президен­тът Румен Радев.

Дър­жав­ният глава посочи, че имаме традиции и пос­тижения и трябва да изпол­з­ваме предим­с­т­вото си в лес­ния дос­тъп до широколен­тов интер­нет, и най-вече в национал­ния ни капитал – младите хора, които завоюват всяка година призови места в прес­тижни меж­дународни със­тезания. „Иноватив­ността е присъща на бъл­гарина, като еманация на свобод­ния дух, пред­п­риемачес­т­вото, въоб­ражението и смелостта на идеите. Тя е дъл­боко закодирана в народа ни, вяр­вам, че с общите ни усилия ще нап­равим така, че да се раз­гърне иноватив­ният талант на бъл­гарина, посочи президен­тът. По думите му при този висок национален човешки капитал, с който Бъл­гария раз­полага, е недопус­тимо страната ни да споделя пос­лед­ното място с Румъния и да бъде в групата на „плахите иноватори“. Очак­вам този процес да има под­к­репата на дър­жавата — като финан­сиране, като инвес­тиции в образованието, като стимули и като админис­т­ративни облек­чения, посочи дър­жав­ният глава.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...