Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: По-нататъшна ревизия или увеличаване на амбицията за намаляване на емисиите на парникови газове не съответства на национални

Румен Радев: По-нататъшна ревизия или увеличаване на амбицията за намаляване на емисиите на парникови газове не съответства на национални

Румен Радев: По-нататъшна ревизия или увеличаване на амбицията за намаляване на емисиите на парникови газове не съответства на национални align=

Засега България я няма в програмите на ЕС за преустройство на въгледобива, предупреди държавният глава в Катовице

Бъл­гария продъл­жава да работи с всички пар­т­ньори в областта на климатич­ните промени за пълно прилагане на Париж­кото споразумение, по-нататъшна ревизия или увеличаване на амбицията за намаляване на емисиите на пар­никови газове обаче не съот­вет­с­тва на нашите национални интереси, заяви президен­тът Румен Радев пред учас­т­ниците в Кон­ферен­цията на страните по Рам­ковата кон­вен­ция на ООН за изменението на климата (COP24), в пол­с­кия град Катовице. Ние раз­г­леж­даме социал­ния аспект като фак­тор от пър­вос­тепенна важ­ност за запаз­ването на хиляди работни места, посочи бъл­гар­с­кият дър­жавен глава.

Трябва да раз­работ­ваме и прилагаме механизми, съз­даващи пред­видими правила за прилагане, стимулиращи кон­курен­тос­пособ­ността на индус­т­рията, смята Радев. Категорично отх­вър­ляме завишените изис­к­вания, защото въг­ледобивът означава запаз­ване на работни места, но и гаран­тира сигур­ност. Аз съм тук, за да отс­тоявам нашия национален интерес. Бъл­гария трябва да е много по-активна и да изпол­зва всички европейски прог­рами и иновационни фон­дове за прес­т­рук­туриране на въг­ледобива, изтъкна президен­тът. Но трябва да имаме сигурна и пред­с­казуема енер­гия. Европа може много да ни помогне, ако не съз­дава пречки, както в миналото, за дос­тавка на руски газ в Европа. Да вземем “Тур­ски поток“, но и пряка дос­тавка към Бъл­гария и към ЕС — Бъл­гар­ски поток, който да гаран­тира сигур­ността на дос­тав­ките в Европа, продължи Радев в изказ­ване пред жур­налис­тите. Той посочи, че засега Бъл­гария я няма в тези прог­рами. В тези прог­рами са страни като Гер­мания, Полша, Гър­ция, Чехия, Унгария, и ние трябва да мис­лим за нашето бъдеще. Очак­вам по-активната позиция на нашето правител­с­тво, добави той. Щом иска енер­гийно независима Бъл­гария, ЕС не трябва да пречи на дос­тав­ките на руски газ за Цен­т­рална и Западна Европа през Бъл­гария, разви тезата си Радев в сър­цето на въг­ледобив­ната промиш­леност на Полша, комен­тира Епицен­тър. Бъл­гария и Евросъюза вече изпъл­няват ангажимен­тите си по втория период на задъл­жения по Протокола от Киото. Ние сме на път да преиз­пъл­ним целта от намаляване на емисиите с 20% за 2020 г. в срав­нение с 1990 г., увери учас­т­ниците президен­тът. Той отбеляза, че през 2016 г. емисиите на пар­никови газове в Бъл­гария са намалели с 49% в срав­нение с базовата 1988 г. и с 4,4% в срав­нение с 2015 г.

Ръководим се от прин­ципа на пос­ледователно и пълно прилагане на договореното законодател­с­тво, комен­тира още Радев, цитиран от БТА. По думите му трябва да се адап­тираме към променящия се климат. През пос­лед­ните години станахме свидетели на увеличен интен­зитет и чес­тота на екс­т­ремни климатични явления в глобален мащаб, каза дър­жав­ният глава. Той отбеляза, че, за справяне с тези ефекти, Бъл­гария е раз­работила Национална стратегия за адап­тация и План за дейс­т­вие. Адап­тирането към изменението на климата е въп­рос на всички сек­тори в общес­т­вото, включ­ващ органите на мес­тно, регионално и национално рав­нище, но също така и час­т­ния сек­тор, организациите на граж­дан­с­кото общес­тво и граж­даните, заяви още президен­тът Радев. Той декларира,че Бъл­гария е решена да под­к­репи приемането на правилата за прилагане на Париж­кото споразумение, които са ясни, дос­татъчно под­робни, ефек­тивни и приложими за всички.

Успеш­ният резул­тат ще изп­рати положителен сиг­нал за стабил­ността на споразумението и неговите цели, посочи Радев. Според него широката ангажираност би съз­дала повече въз­мож­ности за ниско ниво на емисии и устой­чиво раз­витие на климата, като се вземе пред­вид със­тоянието и бъдещите пер­с­пек­тиви на национал­ните енер­гийни сис­теми.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...