Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Левите на форум във Вишеград се обединиха за по-социална Европа

Левите на форум във Вишеград се обединиха за по-социална Европа

Срещата на лидерите на пар­тии от ЦИЕ във Вишег­рад прик­лючи с обща дек­ларация в събота. Пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова се обърна към тях: “Нашите дър­жави, макар и раз­лични по своему, имаме общи икономически и социални проб­леми. Имаме и общи виж­дания за бъдещето на Европа. Това ни прави съмиш­леници. Прави ни и по-силни”, заяви Нинова.

В дек­ларацията си левите лидери пос­тавят като приоритет премах­ването на големите социални неравен­с­тва – както на ниво страни членки, така и за целия Европейски съюз. Според тях една по-социална Европа може да доп­ринесе за израв­няването на зап­латите в регионален аспект, както и да предот­в­рати и обърне тен­ден­цията на загуба на човешки потен­циал в региона, довела до сериозен недос­тиг на работна ръка. В документа се нас­тоява за увеличаването на сред­с­т­вата в многогодиш­ната финан­сова рамка, а не оряз­ване на фон­довете за кохезионна политика и сел­с­кос­топан­ска и друга важна помощ, които спомагат за намаляване на социал­ните раз­личия. „Знаем, че вредите, които биват нанесени върху бюджета на ЕС вслед­с­т­вие на финан­сови измами са значителни. Поради това привет­с­т­ваме учредяването на Европейска прокуратура и призоваваме дър­жавите членки, които не са се присъединили към нея, да го нап­равят“, пише още в дек­ларацията. По въп­роса за миг­ран­т­с­ката криза левите лидери считат, че е необ­ходимо да бъдат еднов­ременно отчитани социал­ните и хуманитарни аспекти, както и тези свър­зани с обез­печаване на сигур­ността. Лидерите обръщат сериозно внимание на климатич­ните изменения и на опаз­ването на окол­ната среда, но под­чер­тават, че не трябва да се заб­равят общ­нос­тите, които са особено засег­нати, като нап­ример работ­ниците в зависимите от въг­ледобив региони и други енер­гоемки индус­т­рии. В дек­ларацията се акцен­тира и на проб­лема с двоен стан­дарт при храните и други пот­ребител­ски стоки.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...