Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Бюджет 2019 не дава перспектива за България

БСП: Бюджет 2019 не дава перспектива за България

БСП: Бюджет 2019 не дава перспектива за България

Депутатите социалисти продължават да отстояват социалните мерки в алтернативния бюджет, подготвен от партията

Бюджет 2019 не дава пер­с­пек­тиви за икономическо раз­витие и не отговаря на основ­ните пот­реб­ности на хората, които протес­тират на улицата“, това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Надя Клисур­ска. Тя заяви, че бюджетът не дава яснота– как ще се справим с крещящата демог­раф­ска катас­т­рофа, нито с нис­ките доходи или социал­ното раз­с­лоение, което е резул­тат от икономически и финан­сови инс­т­рументи, заложени в бюджета. “Приоритет на ГЕРБ всяка година е да занижава приход­ната част на бюджета“, обясни Клисур­ска. Тя комен­тира, че по този начин раз­ход­ната част не отговаря на нор­мал­ните пот­реб­ности на хората. Народ­ният пред­с­тавител припомни, че прог­нозата на левицата за приходи от ДДС миналата година е била 10 млн. лева. “Вижте колко го заложиха те, вижте и излишъка днес“, призова тя. “В момента управ­ляващите пред­лагат ръст на минимал­ната работна зап­лата от 510 на 560 лв.“, кон­с­татира Клисур­ска. Тя обясни, че пред­ложението на левицата е сумата да се вдигне на 640 лв., защото в края на тази година има 2 милиарда и 600 милиона излишък в бюджета, който се израз­ходва с пос­танов­ление на Минис­тер­с­кия съвет за неща, които не са минали през Народ­ното съб­рание. “Нашите прог­нозни раз­чети и в таз­годиш­ния, и в миналогодиш­ния бюджет показ­ват, че приход­ната част е занижена“, допълни тя. Народ­ният пред­с­тавител зак­лючи, че нас­тоящият бюджет е кон­сер­вативен. “Това, че говорим в проценти не дава яснота на хората какво ще се случи с доходите им“, категорична бе Клисур­ска. 

Пред­лагаме увеличаване на бюджета на Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика, в раз­ход­ната част, до 190 млн. лв. за изпъл­нение на мерки, които са важни за много бъл­гар­ски граж­дани”, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на левицата Георги Гьоков. Като необ­ходимост той посочи раз­ширяване на обх­вата на еднок­рат­ната помощта за деца в 1-ви клас, така че тя да включва и тези от 2,3, 4– ти клас и да пок­рие 120 хил. деца. Гьоков под­черта, че левицата залага и увеличение на сред­с­т­вата в Национал­ния план за дейс­т­вие по заетостта в посока раз­витие на прог­рамите за стажуване, чиракуване и суб­сидирана заетост за млади, за без­работни  над 50 години, за под­помагане на отг­леж­дането на деца на заети семейс­тва, за заетост и обучение на хора с трайни увреж­дания. „Тези пари ще се изпол­з­ват и за увеличаване на  еднок­ратна помощ на майки студен­тки от 2880 лв. на 6400 лв., както и за предос­тавяне на еднок­ратна помощ за всяко второ и трето дете, в раз­мер на 10 минимални работни зап­лати, за родители, които са осигурявани минимум 24 месеца преди раж­дането”, заяви още Георги Гьоков. Благодарение на нас­тояването на депутатите от ПГ на левицата бяха осигурени  72 млн. лв. повече в МТСП, които бяха обещани на хората с увреж­дания от управ­ляващите, но не бяха записани в пър­воначал­ния вариант на закона. Доц. Георги Йор­данов пък напомни, че левицата пред­лага увеличаване на ролята на Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването във финан­сирането на сис­темата на здравеопаз­ването с увеличение от 204 млн. лв. на сред­с­т­вата за политики в областта на диаг­нос­тиката и лечението. Според него от там могат да се вземат сред­с­тва за финан­сиране на капиталови вложения и да се помогне на дър­жав­ните и общин­ски бол­ници, чиито дъл­гове са стиг­нали до 600 млн. лв. Като други важни мерки, пред­лагани от левицата, той посочи увеличаване на сред­с­т­вата за профилак­тика и превен­ция с 36 млн. лв, а в сферата на лекар­с­т­вените продукти и медицин­с­ките изделия сред­с­т­вата да се увеличат с 10 млн. лв.

Проф. Клисарова: Трябва да се отделят сред­с­тва за Национал­ната биб­лиотека и за без­п­латни учеб­ници за всички

Искаме 20 млн. лв. за Национал­ната биб­лиотека и 50 млн. лв. за под­дръжка и въз­с­тановяване на читалищата. Необ­ходими са и 50 млн. лв. за без­п­латни учеб­ници — един учеб­ник по един пред­мет за всички ученици от 1 до 12 клас“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител проф. Анелия Клисарова. Тя под­черта, че наис­тина бюджетът за образование е увеличен с близо 0.5 млрд., но това е благодарение увеличението на БВП, а не защото се след­ват политиките на образованието. „Ние сме за увеличение на учител­с­ките зап­лати, повече пари за извън­к­ласни дей­ности и за тези ученици, чийто май­чин език е раз­личен от бъл­гар­с­кия“, допълни тя. Клисарова предуп­реди, че във вис­шето образование дис­п­ропор­цията между раз­лич­ните универ­ситети са в пъти по-големи. „Има зап­лати за професори 897 лв. до 3000 лв. – четири пъти раз­лика. Суб­сидиите трябва да бъдат увеличени и да се даде повече за универ­ситетите. Сред­ната дър­жавна суб­сидия на студент не се е променила от 10 години“, обясни тя. Проф. Светла Бъч­варова заяви, че най-слабо финан­сирана е науката– изос­тавена е. Тя  под­черта твър­дата позиция на левицата за увеличаване на сред­с­т­вата за научни изс­лед­вания, защото това е ключът към качес­т­вено образование и раз­витие на икономиката.  Според нея с отпус­натите сред­с­тва няма въз­мож­ност за увеличение на зап­латите в БАН, които са изк­лючително ниски и няма как да бъдат прив­лечени и млади хора. „Бюджетът отрежда на кул­турата ролята на мал­ката киб­ритоп­родавачка, която зъзне на студа и никой не проявява милост към нея”, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на левицата Алек­сан­дър Симов. Той обясни, че БСП иска увеличаване на сред­с­т­вата за кул­тура поне на 200 млн. лв.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие