Русенци протестират с маска срещу мръсния въздух

Русенци протестират с маска срещу мръсния въздух

В събота отново се организира протест, планира се да се затворят подстъпите към „Дунав-мост 2”.

Маски за децата в Русе”, призивът набира скорост в социал­ните мрежи. Родители се организираха да изп­ратят децата си на училище с маски на лицето вчера, съобщи „Нова телевизия”. Причината — тревожат се, че всеки ден на път за училище децата им дишат замър­сен въз­дух. Те каз­ват, че се тревожат за тях­ното здраве, защото отдавна в Русе няма такова понятие като раз­ходка на чист въз­дух. Организаторите на своеоб­раз­ния протест призовават още, всеки да снима детето си и да пуб­ликува сним­ките в социал­ните мрежи. Хората твър­дят, че въз­духът в Русе е мръсен от години.

Причината да сме тук е отново мръс­ният въз­дух. Преди няколко дни се запали сметището в Русе. Вече пети ден от запаленото сметище се носят облаци дим. Хората обаче са въз­мутени не само от кон­к­рет­ния инцидент, а от периодич­ното промиш­лено обгазяване, алар­мира и БНТ.

Проб­лемът не е отсега. Ние от години сме принудени да дишаме отровите на няколко пред­п­риятия в града, които са извес­тни на всички, категорични са родителите. В ефира на „Нова телевизия” те комен­тираха още, че въз­духът вечер мирише на отпадъци. Две от мобил­ните стан­ции са установили, че за денонощието няма кон­с­татирани нарушения. Русен­ката Десимира Баба­джанова, заяви, че мер­ките трябва да се вземат от РИОСВ, а в момента тях­ното поведение е недопус­тимо. В тези дни, в които имаше пожар на сметището и за всички беше ясно, че във въз­духа имаше всякакви отрови, те излязоха с изяв­ление, че няма превишение на нор­мите за чис­тота на въз­духа, което е абсурд. Твър­денията на екоин­с­пек­цията се основават на дан­ните от двете измер­вателни стан­ции в града, едната от които е във Втора пожарна служба, в непос­ред­с­т­вена близост до запаленото депо. Дирек­торът на РИОСВ в Русе заяви, че дан­ните и от двете стан­ции, не показ­ват някакви резул­тати, които са стресиращи. Така че няма някакви опас­ности за замър­сяване на окол­ната среда и за жителите на града. Един от основ­ните замър­сители в Русе е френ­с­кият завод „Мон­тюпе”, на който вече няколко пъти са наложени сан­к­ции заради замър­сяване. През сеп­тем­ври минис­търът на екологията Нено Димов каза, че има прог­рама за година и половина, която трябва да въведе специални мерки против замър­сяването на въз­духа. В събота отново се организира протест, с който се планира да се зат­ворят под­с­тъпите към „Дунав-мост 2”.