Некачествени ремонти, много пари и липсващ контрол– това е моделът на ГЕРБ, заявиха социалисти

Некачествени ремонти, много пари и липсващ контрол– това е моделът на ГЕРБ, заявиха социалисти

Нас­тъпва времето, в което кметът Йор­данка Фан­дъкова ще трябва да изпие гор­чивата чаша до дъно. Това заяви лидерът на БСП — София Калоян Пар­гов на извън­реден брифинг. Той, заедно с депутати и общин­ски съвет­ници от БСП-София комен­тираха пред жур­налисти сагата с ремонта на столич­ната улица “Граф Игнатиев“.

ГЕРБ ще оберат плодовете на 10-годиншото си управ­ление в София. Ще лъс­нат “големите“ им дос­тижения, а на кмета Фан­дъкова не й остава нищо друго, освен да се оттегли”, комен­тира Калоян Пар­гов. Според него очевидно е, че тър­пението на граж­даните на София се изчерпа. „Вече е напълно ясно, че управ­ляващите в Столична община не умеят да се раз­пореж­дат ефек­тивно с парите на софиянци. Искаме отговор­ността да бъде понесена от първо лице — от кмета Фан­дъкова. Не искаме зам.-кмета Крусев, като щит, да пред­пазва сис­темата. Според Калоян Пар­гов, реак­цията на софиянци показва, че те повече няма да тър­пят подиг­равка със сим­волите и историята на София. Той припомни, че БСП още през август сиг­нализира, че има проб­леми. Калоян Пар­гов напомни, че все още чака отговор от кмета Фан­дъкова на зададения още в края на август въп­рос за съб­раните глоби от фирми-изпълнители на ремонти в София. Заместник-председателят на пар­ламен­тар­ната група на БСП Георги Свилен­ски пък комен­тира: “От три дни слушам оправ­дания, че обек­тът още не бил завър­шен и да сме били изчакали с пос­тавянето на оценки за свър­шената работа. — Тези криво пос­тавени павета и 8 години да ги чакаме. Управ­ляващите така ли си правят ремон­тите и по домовете си?” „Моделът на ГЕРБ е модел на високите цени, нис­кото качес­тво и ком­п­рометираните общес­т­вени поръчки“, заяви депутатът и допълни, че „Граф Игнатиев” ще стане емб­лема на управ­лението на ГЕРБ в столицата.