Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Световно болнично изложение за първи път у нас

Световно болнично изложение за първи път у нас

Световно болнично изложение за първи път у нас

Бол­ници и други лечебни инс­титуции, както и най-новите методи в медицината ще бъдат пред­с­тавени в меж­дународ­ното изложение „Expo Hospitals”, което ще се проведе в София в началото на октом­ври в Национал­ния дворец на кул­турата (НДК). Официал­ното отк­риване ще бъде на 6 октом­ври 2018 г. в цен­т­рал­ното фоайе на двореца, като се очаква да присъс­т­ват официални гости от страната и чуж­бина. Изложението ще бъде домакин на бол­нични заведения от Бъл­гария и цяла Европа, като целта е да се запоз­наят учас­т­ниците и посетителите в него с начини и въз­мож­ности за получаване на висококачес­т­вено, надеж­дно, бързо и дос­тъпно медицин­ско лечение. Избяг­вайки от стреса на хората в бол­нич­ната обс­тановка, „Expo Hospitals 2018” дава въз­мож­ност за „спокоен раз­говор на кафе“ относно най-високотехнологични методи на лечение и въз­мож­ност за премес­т­ване на лечението на даден пациент от една дър­жава в друга. В днеш­ните условия, в рам­ките на Евросъюза, а и на Европа и света, здрав­ният туризъм е нещо нор­мално и тър­сено от хората, особено тези, които се справят с трудно лечими заболявания. В кон­цеп­цията на „Expo Hospitals 2018” е заложено основно инфор­мираност в небол­нична обс­тановка за видовете услуги и здравни грижи, които пред­лагат бол­ниците в Бъл­гария, както и в съсед­ните ни дър­жави и Западна Европа. Изложението пред­лага отлична въз­мож­ност на хората, в небол­нична среда да се запоз­наят с въз­мож­нос­тите за профилак­тика, диаг­нос­тика и лечения на раз­лични заболявания или процедури подоб­ряващи начина им на живот или естетич­ния вид. Посетителите ще имат въз­мож­ност за без­п­латни прег­леди на място, кон­сул­тации с водещи бъл­гар­ски и чужди специалисти, дис­кусионна и съпът­с­т­ваща прог­рама, която ще бъде обявена сед­мица преди мероп­риятието.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие