Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Навършват се 107 години от рождението на Тодор Живков

Навършват се 107 години от рождението на Тодор Живков

Навършват се 107 години от рождението на Тодор Живков

Той бе един от най-дългогодишните и уважавани държавни глави на България, и днес половината сънародници си спомнят с добро неговото управление

Днес се навър­ш­ват 107 години от рож­дението на Тодор Жив­ков, управ­лявал Бъл­гария между 1956 и 1989 година. Както се превърна в традиция в род­ния му Правец ще има тър­жес­тво, на което мес­т­ната общес­т­веност ще почете паметта на дър­жав­ника, нап­равил много за страната и региона. Ще присъс­т­ват кмета, общин­ски съвет­ници, а док­лад ще изнесе проф. Димитър Иванов, пред­седател на Редак­цион­ния съвет на в. ЗЕМЯ и дирек­тор на Инс­титута по лидер­с­тво.

ЗЕМЯ припомня, че Тодор Жив­ков е дър­жав­никът, с чието име се свър­зва изг­раж­дането на модерна социална дър­жава у нас, издиг­нала се до 27-о място в класациите по раз­витие на ООН. Макар неговото управ­ление да е част от кон­тек­ста на геополитичес­ката дейс­т­вител­ност на двуполюс­ния свят между края на Втората световна война и раз­пада на СССР, Жив­ков ще бъде запом­нен като ръководител със соб­с­т­вен стил, като пат­риот, чиято главна кауза в управ­лението е социал­ното доб­руване на бъл­гар­с­кия народ. Въп­реки упорито налаганото клише, че Бъл­гария е най-верният сателит на Съвет­с­кия съюз, Тодор Жив­ков работи активно за икономичес­кото отваряне към света отвъд Желяз­ната завеса, бе мотор на мирни инициативи на Бал­каните. Като всеки политик и човек, той имаше грешки, но след години на преход все повече бъл­гари пом­нят социал­ното спокойс­т­вие, сим­волич­ните нива на прес­тъп­ност и коруп­ция, всеоб­щата заетост и дос­той­ните доходи, а на 25-тата годиш­нина от 10 ноем­ври социолози замериха 50% одоб­рение за времето на Жив­ков. В класация на историци, пуб­ликувана нас­коро Жив­ков бе ситуиран като един от най-успешните премиери на Бъл­гария (демок­ратич­ните му антиподи Филип Димит­ров и Иван Кос­тов бяха в дъното на класацията). Неговата дъщеря Люд­мила Жив­кова ще бъде запом­нена като инициатор на мащаб­ното кул­турно отваряне към света с многоб­рой­ните инициативи – Асам­б­лея „Знаме на мира”, излож­бите на тракийско изкус­тво и бъл­гар­ски икони, Светов­ните писател­ски срещи, а връх на тази дей­ност е чес­т­ването на 1300-годишнината от основаването на бъл­гар­с­ката дър­жава.

Роден през 1911 година в Правец, Жив­ков учи в род­ното си село и в близ­кия град Орхание, след което се премес­тва в София и през 1932 година завър­шва средно тех­ническо училище. По това време се включва в комунис­тичес­кото движение и през след­ващите години, в които работи като печатар, е активен в софийс­ката организация на БКП. През 1943 година осъщес­т­вява пар­тий­ното ръковод­с­тво ина дейс­т­ващия в род­ния му край Пар­тизан­ски отряд „Чав­дар“, където е един от коман­дирите. Активно учас­тва в дейс­т­вията по установяване на властта на Отечес­т­вения фронт.

Непос­ред­с­т­вено след 9 сеп­тем­ври 1944 година Тодор Жив­ков оглавява Народ­ната милиция в София. Заема високи пар­тийни и дър­жавни пос­тове – сек­ретар на Град­с­кия комитет на БКП, кмет на София, първи сек­ретар на столич­ната пар­тийна организация. От 1950 е кандидат-член на Полит­боро и сек­ретар на ЦК, а от 1951 г. и член на Полит­бюро. През 1954 година Жив­ков става първи сек­ретар на ЦК (фак­тически отговаря за пар­тий­ния апарат, а основ­ната власт все още е кон­цен­т­рирана в ръцете на премиера Вълко Чер­вен­ков), а през 1956 г. на Април­с­кия пленум става фак­тически ръководител на пар­тията и дър­жавата. През 1962 година вече е без­с­порен лидер и е изб­ран за министър-председател.

От приемането на Кон­с­титуцията през 1971 до края на 1989 г. е пред­седател на Дър­жав­ния съвет, т.е. фак­тически дър­жавен глава. Избиран е многок­ратно за народен пред­с­тавител, носител на званията Герой на НР Бъл­гария и на социалис­тичес­кия труд.

Сред приоритетите в дей­ността на Жив­ков е изг­раж­дането на модерна икономика и стабилна социална сис­тема, на изг­раж­дането на мощни машинос­т­роене, елек­т­роника, химическа промиш­леност и енер­гетика, които стават основа за нарас­т­ване на износа и подоб­ряване на бита на обик­новения бъл­гарин. При Тодор Жив­ков като част от инициирания от него процес на дес­талинизация са коригирани редица грешки от пър­вите години на социалис­тичес­кото строител­с­тво – зак­рити са лагерите, присъдите по политически причини са сведени до минимум, води се активен диалог с интелиген­цията, радикално се променя позицията по Македон­с­кия въп­рос, бурно раз­витие преживява духов­ната и образовател­ната сфера, в управ­лението са прив­лечени доказани тех­нок­рати. С името на Тодор Жив­ков се свър­зва и раз­витието на бъл­гар­с­ките региони. Добре поз­ната бе неговата способ­ност да общува с обик­новените хора, неговия непод­п­равен изказ. Но въп­реки лип­сата на фор­мално образование, Жив­ков бе дър­жав­ник, детайлно поз­наващ проб­лемите на икономиката, сигур­ността, вън­ш­ната и вът­реш­ната политика. Той бе приеман с рес­пект и уважение от политически лидери като Де Гол и Митеран, Хел­мут Шмидт, Франц-Йозеф Щраус и Хел­мут Кол, от императора на Япония, имаше лични приятел­ски връзки с гръц­ките лидери Папан­д­реу и Караман­лис, с тур­с­ките президенти Еврен и Демирел, с индийс­ката премиерка Индира Ганди, с лидери от Араб­с­ките страни и третия свят и много други.

След 10 ноем­ври 1989 г. Тодор Жив­ков е под­ложен на съдебна реп­ресия от новите влас­тимащи, но много бързо разочарованието от наложения антисоциален неолиберален модел и ряз­кото влошаване н живота, бума на прес­тъп­ността и коруп­цията, преобър­наха мнението на обик­новените хора към Жив­ков и той бе пос­рещан триум­фално в род­ния Правец, на Юндола и при други посещения, които правеше. Във вилата му в Бояна, където бе дър­жан под домашен арест, Жив­ков продъл­жаваше да приема политици, учени, спор­тисти, дейци на кул­турата. Всички те – тайно или явно-търсеха съвет от него. Даже и днеш­ният премиер Бойко Борисов, който е бил негов охранител в тези времена, приз­нава, че негови Универ­ситети в политиката са именно Тодор Жив­ков и бив­шият цар Симеон Сас­кобур­гот­ски.

Тодор Жив­ков почина след дълго боледуване на 86 годишна въз­раст през м.август 1998 г. в София.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие