Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Днес БСП внася искане за извънредно заседание на парламента

Днес БСП внася искане за извънредно заседание на парламента

Днес БСП внася искане за извънредно заседание на парламента

Целта е да се помогне на 200 000 българи, пострадали от фалита на застрахователната компания „Олимпик”, обяви Корнелия Нинова

В понедел­ник внасяме искането за извън­редно заседание на пар­ламента и нас­тояваме да се свика бързо, за да помог­нем на засег­натите от кипър­с­ката ком­пания. Това каза пред жур­налисти на Пет­рова нива лидерът на БСП Кор­нелия Нинова във връзка с казуса след отнетия лиценз на кипър­с­ката ком­пания „Олим­пик“, предаде репор­тер на Радио „Фокус“ – Бур­гас.

Не знам защо правител­с­т­вото мълчи и не дава обяс­нение какво се случва“, каза Нинова. Тя поясни, че между бъл­гар­с­кия гаран­ционен фонд и кипър­с­кия има споразумение как да се дейс­тва в такива случаи.

Това споразумение просто трябва да се приложи. То същес­т­вува, но никой не иска да го каже на хората. Не раз­бирам защо. Просто ви призовавам: излезте и обяс­нете. Има споразумение между бъл­гар­с­кия и кипър­с­кия гаран­ционен фонд“, обърна се Нинова към управ­ляващите.

По думите й е въз­можно бъл­гар­с­ката дър­жава да даде на хората парите и след това да претен­дира от тяхно име към кипър­с­ката страна.

Това е един­с­т­веното решение да помог­нем на тези над 200 хил. души, които пос­т­радаха“, поясни лидерът на БСП.

ЗЕМЯ припомня, че в петък от БСП поис­каха извън­ред­ното заседание с мотиви, изразени от депутата Крум Зар­ков: „Чет­върт милион души остават без зас­т­раховки, въп­реки че са си платили над­лежно, в след­с­т­вие на фалит на кипър­ско зас­т­рахователно дружес­тво. Тези хора са измамени. Парите им са взети. Услугата, която им се дължи не може да бъде предос­тавена. Те под­лежат на сан­к­ция, защото тази зас­т­раховка е задъл­жителна.” Според Зар­ков дър­жавата не може да игнорира случ­ващото се, защото ги е задъл­жила да правят този вид  зас­т­раховки. Освен това пазарът е регулиран и проверен, и граж­даните изпит­ват сигур­ност при сключ­ване на зас­т­раховка. Зар­ков припомни, че на 10 май Комисията по финан­сов над­зор пуб­ликува заб­рана за сключ­ване на зас­т­рахователни договори от тази фирма, в след­с­т­вие на решение на кипър­с­кия регулатор. „Имайки пред­вид мащаба на проб­лема — става дума за 10% от пазар­ния дял на граж­дан­с­ката отговор­ност у нас, КФН тряб­ваше да нап­равят много по-мащабна пуб­лична кам­пания и да уведомят хората. Граж­даните продъл­жаваха да внасят вноски по зас­т­рахов­ките си и след 10 май, което е доказател­с­тво, че такава кам­пания не е нап­равена. Най-изрядните платци ще изтър­пят най-големи щети”, категоричен бе народ­ният пред­с­тавител.  По думите му по-важно е какво ще се прави оттук нататък. „Раз­бираме, че МВР са определили гратисен период да не глобяват шофьорите, които имат зас­т­раховка при въп­рос­ния зас­т­раховател, но не са казали за какъв период от време е това и при какви условия”, добави Крум Зар­ков. По думите му има два под­хода.  Пър­вият, който е грешен, е да се каже, че е тряб­вало хората да внимават при кой зас­т­раховател под­пис­ват. „Ние пред­лагаме друг под­ход. Нас­тояваме той да бъде обсъден и в НС, а именно дър­жавата да обез­щети хората, които над­лежно са си плащали внос­ките, да се зас­тъпи за правата им. Освен това дър­жавата да учас­тва в съдоп­роиз­вод­с­т­вото по несъс­тоятел­ност на фир­мата в Кипър, защото надали потър­пев­шите могат да идат там да се запоз­наят с тамош­ното законодател­с­тво, за да си защитят правата”, каза Крум Зар­ков.

Левицата поиска остав­ката на МВР-министъра

Кирил Доб­рев изтъкна, че с поръч­ката за оптимизация на ведом­с­т­вото самият минис­тър Вален­тин Радев е приз­нал своята неком­петен­т­ност

“Екипът, който е писал “Визия за Бъл­гария“ в сек­тор “Сигур­ност“ раз­г­лежда една общес­т­вена поръчка, която обяви МВР. Тя е за близо милион и половина лева и касае оптимизация на вът­решно – организацион­ните процеси в МВР, реин­женеринг на процесите. Реин­женеринг, това е цялос­тно преос­мис­ляне и преп­роек­тиране на процесите. В дър­жавата на ГЕРБ вече приемаме за нор­мално ИТ специалист и служител в град­ска мобил­ност да купуват вак­сини и да вак­синират овце и кози, и да печелят такива общес­т­вени поръчки. Дър­жавата на ГЕРБ вече свикна, примири се, че е абсолютно нор­мално съдър­жател на фризьор­ски салон и коз­метичка да над­г­раж­дат ИТ сис­темата на тър­гов­с­кия и имотен регис­тър.“ Това заяви на прес­кон­ферен­ция зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев. Според него обаче, новата общес­т­вена поръчка на МВР е стиг­нала до “нови висини“. “Ние всъщ­ност аут­сор­с­ваме управ­лен­ска дей­ност с тази общес­т­вена поръчка, защото вътре говорим за нова струк­тура в МВР с цел повишаване ефек­тив­ността на ведом­с­т­вото. Нов кон­цеп­туален модел за новата струк­тура и изпъл­нение на след­ващи дей­ности. Говорим за пълен анализ на струк­турата, дефиниране на стратегия за МВР, иден­тификация на фун­дамен­тални промени в струк­турата и т.н.“, категоричен бе зам.-председателят на БСП. По думите му, ако бъде раз­г­ледана общес­т­вената поръчка, хората ще останат с впечат­ление, че БСП внася втори вот на недоверие. “Защото всички наши мотиви от вота на недоверие само от преди месец и половина присъс­т­ват в тази поръчка. Тогава бяхме смешни. Искам да раз­бера как се чув­с­тва днес ръковод­с­т­вото на МВР. Ако ние бяхме смешни, нека кажат днес те какви са. Аз не мога да ги оприлича“, каза Кирил Доб­рев. Той добави, че няма да говори за финан­совото измерение на общес­т­вената поръчка. Цената й е била от милион и половина лева. „Само преди една година имаха обещания, имаха стратегия за МВР. Имаха за всяко населено място полицай. Ами, ако не дай Боже реин­женеринг каже че не може полицай във всяко село, какво правим?“, попита зам.-председателят на левицата. Доб­рев инфор­мира, че МВР е бюджет от милиард лева и има 60 хиляди служители и Академия на МВР с милиони бюджет. “Трябва да кажа, че това е абсолютно нелепо и че това всъщ­ност е приз­нание, че Радев и политичес­кото ръковод­с­тво са неком­петен­тни. Смята ли минис­тър Радев, че професионал­нто ръковод­с­тво на МВР е некадърно? Въп­реки чис­т­ките тези десет години в сис­темата на МВР, смятам, че останаха много специалисти.

Означава ли, че минис­тър Радев не раз­чита на академията на МВР?“, попита Кирил Доб­рев. Той припомни, че има катедра по организация и управ­ление на труда в сис­темата на МВР и те нямат никакво отношение по този процес.

Top of Form

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...