Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 191, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) По-див и несправедлив капитализъм от българския няма никъде в Европа

По-див и несправедлив капитализъм от българския няма никъде в Европа

По-див и несправедлив капитализъм от българския няма никъде в Европа

“Визия за България“ има за цел да върне на държавата възможността да изпълнява функциите, които са й вменени по конституция

Христо Проданов, депутат от „БСП за Бъл­гария”

Визитка:

Христо Проданов е роден на 24 март 1977 г. в град Панагюрище. Магис­тър е по „Индус­т­риален мени­дж­мънт“. Заместник-председател е на Град­с­кия съвет на БСП – София и бивш пред­седател на РС на БСП — „Триадица“.

Изб­ран за народен пред­с­тавител от 23МИР в София в 44-ото Народно съб­рание.

- Гос­подин Проданов, как пос­рещат бъл­гар­с­ките социалисти и сим­патизан­тите на БСП идеята за новата “Визия за Бъл­гария“, лан­сирана от БСП. Би тряб­вало вече да имате впечат­ления от срещи с избиратели, от Буз­лу­джа?

- Мисля, че като цяло доста добре се приема нашата „Визия за Бъл­гария“. При това не само от членовете и сим­патизан­тите на БСП, но и от доста вън­шни за пар­тията ни кръгове. Раз­лични хора, с които имам въз­мож­ност да раз­говарям пос­тоянно, са убедени в едно – гос­под­с­т­вото на тази паралелна дър­жава в Бъл­гария не може да продъл­жава повече! Бъл­гария не трябва да продъл­жава по пътя на раз­рухата и ограб­ването, което се случва в пос­лед­ните 30 години. Защото резул­татите от всичко това са катас­т­рофални – 2 милиона по-малко бъл­гари в Бъл­гария, бед­ност, все по-болно население и в крайна сметка най-изостаналата и най-бързо изчез­ваща нация в Европа. Затова ние, от БСП, нас­тояваме тол­кова много дър­жавата да започне да изпъл­нява фун­к­циите, които са й вменени по кон­с­титуция. Да гаран­тира здравето, образованието и сигур­ността на своите граж­дани. Дър­жавата трябва да учас­тва като соб­с­т­веник и активен учас­т­ник в икономичес­кия процес. Какво пречи дър­жавата да строи пътища и да изпъл­нява и други инф­рас­т­рук­турни проекти, които са от общес­т­вена полза? Какво пречи дър­жавата да учас­тва в съв­мес­тни акционерни дружес­тва с час­тни ком­пании? Какво пречи да се раз­вива публично-частното пар­т­ньор­с­тво на пазарен прин­цип? Какво пречи дър­жавата да е соб­с­т­веник в стратегически и важни за национал­ната сигур­ност пред­п­риятия като АЕЦ, елек­т­рораз­п­ределителни дружес­тва и т.н.? В Европа дър­жавата може да бъде добър стопанин и да раз­вива цялата тази дей­ност, а в Бъл­гария — не може. Защо?! Какво пречи общината сама да организира и да извър­шва сметопочис­т­ването, което отново е дей­ност в общес­т­вена полза? Нищо не пречи! Отговорите на тези въп­роси, всъщ­ност, са част от начините за справяне с огром­ния бич в Бъл­гария в момента – коруп­цията. Защото, когато дър­жавата е абдикирала от задъл­женията си и не осъщес­т­вява строг кон­т­рол във всички сфери, нивата на коруп­ция са такива, как­вито са в момента. Тоест непоносими и убийс­т­вени за самата дър­жава и за хората в нея.

Изводът от всичко, казано дотук, е, че не е проб­лемът в дър­жавата. Тя не е лош стопанин. Днеш­ните управ­ляващи в дър­жавата и в общината не стават. Тезата, която ни раз­виват „неолиберал­ните талибани“ в пос­лед­ните 30 години, че дър­жавата е лош стопанин, а час­т­никът е добър – вече не работи. Защото няма как да под­минат или да скрият факта, че точно „лошата дър­жава“ спаси „доб­рата час­тна“ КТБ. По същия начин, по който „доб­рите час­тни“ европейски банки по време на кризата през 2008 година бяха спасени от „лошите“ европейски дър­жави.

- Управ­ляващите, а и пред­с­тавителите на неолиберал­ните икономически цен­т­рове вече остро критикуват “Визията“ като неиз­пъл­нима и твърде скъпо струваща. Как ще отговорите на тези критики?

- Тези „неолиберали“ критикуват нашата „Визия за Бъл­гария“, защото в пос­лед­ните 30 години те се провалиха точно в тях­ната „визия“ за Бъл­гария. Тях­ната визия беше политически плурализъм и пазарна икономика. Всичко това на Бъл­гария вече й се случи. Ние сме на първо място по брой пар­тии на човек от населението. На всеки две-три години се явява някой нов месия, който се гласи да ни спасява я за 800 дни, я за по-бързо. И така в продъл­жение вече на 30 години. Така че основ­ната идея за политически плурализъм беше пос­тиг­ната. Пазар­ната икономика също беше пос­тиг­ната. По-див и по-несправедлив капитализъм от бъл­гар­с­кия няма никъде в Европа. Начал­ното нат­руп­ване на капитал беше осъщес­т­вено чрез прес­тъп­ната приватизация и раз­г­раб­ването на общес­т­вения ресурс от мал­цина богоиз­б­рани. След това те продъл­жиха с парите на народа да богатеят отново за сметка и на гърба на този народ. Пос­лед­ните години раз­ликата между най-бедните и най-богатите стана непоносима. За 201730 000 бъл­гари имат доход за годината в раз­мер на около 5 милиарда лева. Това над­вишава многок­ратно доходите на всички останали бъл­гари. Не само ние, от БСП, смятаме това за крайно нес­п­равед­ливо! Така че „визията“ на неолибералите беше дори преиз­пъл­нена. Резул­татите всички ги виж­даме и ги усещаме върху нас самите в момента. Затова нека бъдат така добри неолибералите да ни оставят да пред­с­тавим нашата „Визия за Бъл­гария“. И ако виж­дат допирни точки с нас, да заповядат и да комен­тираме. Тезата, че пред­ложенията във Визията са неиз­пъл­ними, защото няма сред­с­тва, също смятам за несъс­тоятелна. Не според изс­лед­вания на БСП, а според изс­лед­вания на меж­дународни уважавани инс­титуции, годишно в Бъл­гария се крадат над 10 милиарда лева. Тези сред­с­тва биха биха били дос­татъчни за изпъл­нението на всичко, което ние пред­лагаме във „Визията за Бъл­гария“. Начинът тези пари наис­тина да излязат „на светло“ и да бъдат изпол­з­вани в полза на общес­т­вото ни, а не да ги „вър­тят“ олигар­сите, е наличието на силна дър­жава и работещи инс­титуции. Само дър­жавата и работещите инс­титуции могат да се справят с този проб­лем.

- “Визия за Бъл­гария“ говори за нов модел на управ­ление на дър­жавата. Въз­можен ли е такъв пробив в едно 30-годишно статукво? И как ще убедите уморения от бед­ност и нес­п­равед­ливост бъл­гар­ски народ, че това е въз­можно?

- Няма невъз­можни неща. Нима някой преди 1989 година е вяр­вал, че социалис­тичес­кият строй със сил­ната си дър­жава ще рухне и ще пос­ледва това, на което станахме свидетели?! Въп­реки всичко, това се случи и Бъл­гария пое по пътя, който ни беше начер­тан и наложен отвън. Така че е крайно време ние, бъл­гарите, да вземем съд­бата си в соб­с­т­вените си ръце, да се заемем с решаването на соб­с­т­вените си проб­леми и да изг­радим отново едно по-справедливо и по-социално общес­тво. Общес­тво, в което интересите на отдел­ния човек да са приоритет. Защото в пос­лед­ните 30 години основен приоритет са интересите на бан­ките и на големите кор­порации, които всекид­невно изнасят капиталите и плодовете от труда на бъл­гар­с­ките граж­дани извън страната ни. А някои от тях не плащат дори лев данък печалба за това, че раз­виват дей­ността си в Бъл­гария. Ето защо е тол­кова необ­ходима и дори бих казал, закъс­няла тази „Визия за Бъл­гария“, която пред­лагаме. Кол­кото до това как ще убедим уморения от бед­ност и нес­п­равед­ливост бъл­гар­ски народ, отговорът се съдържа в самия въп­рос. Бъл­гар­с­кият народ наис­тина е уморен от бед­ност и нес­п­равед­ливост. И точно това трябва да пос­лужи за мотивация и желание за промяна на статук­вото. Тър­пението на хората не е без­г­ранично. Аз лично смятам, че то вече е изчер­пано. А този факт ще провокира хората да учас­т­ват активно в дебатите по „Визия за Бъл­гария“. Защото това е плат­форма за дебат. Това е нашето пред­ложение за дебат за бъдещето на Бъл­гария. С нея тър­сим голяма общес­т­вена под­к­репа, защото само така тя би могла да се реализира на прак­тика в управ­лението на страната.

- Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова изтъкна, че “Визия за Бъл­гария“ е основа за диалог и съг­ласие. С кои политически и граж­дан­ски фор­мации ще тър­сите диалог? И въз­можно ли е национално съг­ласие днес, когато политичес­кия ни живот е доминиран от отрицанието и езика на омразата?

- Визията, която пред­лагаме, както и вие сам каз­вате, е изк­лючително радикална и променя из основи пътя за раз­витие на Бъл­гария. Тези реформи ще обър­кат много финан­сови и лобис­тки интереси. Така че един­с­т­вената въз­мож­ност тя да бъде осъщес­т­вена е с широка политическа под­к­репа и най-важното – с огромна общес­т­вена под­к­репа. Защото в крайна сметка, ролята на политиката е да въп­лъщава интересите на по-голямата част от общес­т­вото в управ­лен­с­ката прог­рама и в управ­лението на страната като цяло. Относно въп­роса ви за политичес­кото съг­ласие, мисля, че е крайно време по основ­ните за страната ни въп­роси наис­тина да бъде пос­тиг­нато такова. Вед­нъж завинаги трябва да скъсаме с ман­дат­ното мис­лене и с прак­тиката на отричане на всичко добро, което е свър­шено преди нас. Защото това е път за никъде и имаме редица доказател­с­тва от пос­лед­ните 30 години. Как­вито и дейс­т­вия да бъдат пред­п­риети в политиката, резул­татите от тези дейс­т­вия се виж­дат след време. Затова е тол­кова важно да бъдем разумни сега и да се обединим в името на бъдещето. Ще ви дам пример със спорта – едно талан­т­ливо дете се раз­вива и става добър спор­тист, световен и олим­пийски шам­пион, след като с него е работено правилно и целенасочено в продъл­жение на 10 и повече години. Така е и в политиката. Затова сме категорични, че политиката „на парче“ е неефек­тивна и недал­новидна. Чрез „Визия за Бъл­гария“ ние, от БСП, ще се опитаме да пос­тиг­нем освен общес­т­вено, и политическо съг­ласие. За да е ясна посоката на раз­витие на Бъл­гария в след­ващите 2030 години.

- Вие сте народен пред­с­тавител от София. Кои от проб­лемите на Столицата намират своето решение във “Визията“? Ще има ли “Визия за София“?

- Крайно наложително е да има и такава „Визия за София“. Защото от година на година столицата става все по-пренаселена, по-объркана, по-презастроена или общо казано, става все по-неуютно място за живеене. В след­с­т­вие на политиката, която водят управ­ляващите в пос­лед­ните години, мал­ките градове и села се обез­людяват, а София става все по-пренаселена. Това от своя страна поражда проб­лемите в столицата — недос­тиг на места в дет­с­ките градини, недос­тиг на места за пар­киране, без­раз­борно строител­с­тво и презас­т­рояване… За решаването на тези проб­леми е необ­ходима наис­тина „Визия за София“, която да очер­тава пътя на раз­витие на града не само за 12 години, а в след­ващите 50. И ние, от БСП – София, вече сме се заели с тази нелека задача. Вяр­вам, че се вижда работата за града ни в пос­лед­ните години не само от софийс­ките депутати, но и от общин­с­ките съвет­ници от групата на БСП. А визията ни за столицата ще се вижда все по-ясно в пред­с­тоящите месеци до след­ващите мес­тни избори през есента на 2019 година. Вяр­вам, че ще успеем да убедим софиянци, че нашата алтер­натива за управ­ление на града е много по-добра, по-ефективна и по-справедлива за граж­даните!

Интер­вюто взе Теофан Гер­манов

България

Икономика

Култура

Спорт

ЦСКА игра слабо, но постигна успех над Пирин

Старши треньорът на ЦСКА Саша Илич не остана очарован от играта на своите след победата над Пирин (Благоев­г­рад) и се закани тимът му да изгл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Володимир Зеленски подписа указ, с който забранява каквито и да било преговори с Владимир Путин

Гор­ната камара на рус­кия пар­ламент под­к­репи в…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...