Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Конституционният съд отлага решението за Истанбулската конвенция за 27 юли

Конституционният съд отлага решението за Истанбулската конвенция за 27 юли

Конституционният съд отлага решението за Истанбулската конвенция за 27 юли

Магистратите трябва да определят дали скандалният джендърски документ противоречи на основния ни закон

Кон­с­титуцион­ният съд нас­рочи решението си за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция и за това дали тя противоречи на Кон­с­титуцията за пос­лед­ния работен ден на депутатите, преди да излязат в лятна вакан­ция. Така кон­с­титуцион­ните съдии ще раз­г­ледат по същес­тво делото на 27 юли, петък, след като днес са се съб­рали на обсъж­дане.

Това е съоб­щено на страницата на кон­с­титуцион­ните магис­т­рати. След десет дни делото за спор­ния меж­дународен документ ще се “раз­г­лежда по същес­тво”.

Днес Кон­с­титуцион­ният съд е провел обсъж­дане по въп­роса дали Кон­вен­цията на Съвета на Европа за превен­ция и борба с насилието над жени и домаш­ното насилие, или т.нар. “Истан­бул­ска кон­вен­ция“, противоречи на Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария.

Въп­росът за кон­с­титуционосъоб­раз­ността на противоречивия документ бе отп­равен от 75 депутати от ГЕРБ. Това стана след като правител­с­т­вото оттегли от Народ­ното съб­рание решението, с което се искаше ратификацията на кон­вен­цията. Док­лад­чик по кон­с­титуционно дело № 3/2018 г. е съдия Анас­тас Анас­тасов, който е бивш депутат от ГЕРБ.

Делото се очаква с голям общес­т­вен интерес, който бе допъл­нително засилен и от съз­далото се нап­режение при изразяването на становища от пред­с­тавители на ключови правораз­давателни инс­титуции у нас.

Вър­хов­ният касационен съд не успя да излезе с позиция по въп­роса. Пред­седателят на инс­титуцията Лозан Панов бе въз­ложил на трима вър­ховни съдии да изгот­вят становище. На позицията на двама от съдиите (членове на Граж­дан­с­ката и Наказател­ната колегии), която зас­тъп­ваше тезата, че ратификацията на кон­вен­цията противоречи на основ­ния закон, бе противопос­тавена втора позиция, изгот­вена от съдия от Тър­гов­с­ката колегия на ВКС, която под­к­репяше спор­ния документ.

Вис­шият адвокат­ски съвет също не успя да вземе решение. Пър­воначално на сайта им беше пуб­ликувано становище, под­писано от пред­седателя Ралица Неген­цова, според което Истан­бул­с­ката кон­вен­ция не противоречи на Кон­с­титуцията. След реак­ция на членове на съвета обаче, които се оказаха против­ници, становището на адвокатурата беше оттег­лено.

Сега всичко остава в ръцете на Кон­с­титуцион­ния съд, който временно отложи решението си.

Как­вото и решение да вземе обаче, това едва ли ще пов­лияе на раз­лич­ните политически наг­ласи в Пар­ламента, комен­тира Канал 3. Против се обяви и Бъл­гар­с­ката цър­ква. Привър­женици на документа са депутатите от ГЕРБ и ДПС. Категорични против­ници на под­пис­ването на спор­ната кон­вен­ция са коалицион­ните пар­т­ньори от Обединени пат­риоти. БСП също многок­ратно се обявява против приемането на Кон­вен­цията на Съвета на Европа за превен­ция и борба с насилието над жени и домаш­ното насилие. Основ­ната теза на против­ниците на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е, че чрез нея се отваря въз­мож­ност за легализиране на еднополовите бракове у нас, което според сега дейс­т­ващата Кон­с­титуция е невъз­можно

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие