Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Тристранката изгони Мая Манолова

Тристранката изгони Мая Манолова

Тристранката изгони Мая Манолова

Мястото на омбудсмана е там, където се обсъждат проблеми, които засягат правата на хората, и това ми е разрешено от закона, защити се обществената защитничка

Омбуд­с­манът Мая Манолова бе изгонена от заседание на Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво (НСТС) вчера.

Син­дикати и работодатели се изказаха против присъс­т­вието на омбуд­с­мана, позовавайки се на правил­ника за фун­к­циониране на НСТС. Омбуд­с­манът Мая Манолова поиска да присъс­тва заради раз­г­леж­даните от съвета на закони, засягащи правата на хората с увреж­дания, както и въз основа на Закона за омбуд­с­мана, даващ й право да присъс­тва на заседания, на които се обсъж­дат законодателни промени, касаещи правата на бъл­гар­с­ките граж­дани. Членовете на НСТС обсъж­даха проек­тите на пос­танов­ление на Минис­тер­с­кия съвет за изменение и допъл­нение на Правил­ника за уст­ройс­т­вото и организацията на работа на органите за медицин­ска екс­пер­тиза. Работодателите не приемат степента на увреж­дане да се определя от водещото заболяване, защото това не бил начинът да се решат нат­рупаните с години проб­леми. Димитър Манолов заяви, че и той можел да доведе 200300 миньори. Иван Кокалов от КНСБ също бе против омбуд­с­манът да присъс­тва на това заседание — в противен случай на базата на това изк­лючение от правил­ника всеки един може да дойде и да присъс­тва и да ни става супер­вай­зер, комен­тира той, цитиран от Нюз.бг. Манолова нас­тоя на няколко пъти, че Законът за омбуд­с­мана й дава право да присъс­тва. Освен това стана ясно, че на третия законоп­роект тя е и вносител, тъй като Свет­лана Ангелова от ГЕРБ я припоз­нава. Мисля, че това е най-нормалното нещо — омбуд­с­манът да присъс­тва на заседание, на което се обсъж­дат законоп­роекти, които касаят правата на бъл­гар­с­ките граж­дани, заяви Манолова и отсече — “Моето място е тук“. Валери Симеонов, пред­седател­с­т­ващ заседанията на Трис­т­ран­ния съвет, изтъкна, че съветът работи по определен правил­ник, и поиска документ, с който Манолова да покаже, че е упъл­номощена от г-жа Ангелова да пред­с­тави законоп­роекта. Симеонов комен­тира и че всяко заседание е съп­роводено с доста взривоопасна атмос­фера.

Неп­рием­ливо е омбуд­с­манът да бъде гонен от заседание на Трис­т­ран­ния съвет, още повече в момент, когато се обсъж­дат ТЕЛК и пен­сионирането на миньорите — въп­роси, които засягат пряко живота на хиляди бъл­гари, се посочва в позиция на БСП. В тек­ста им се казва още, че ролята на общес­т­вения защит­ник е да отс­тоява правата на човека. В тази връзка аргумен­тът за нес­пазена процедура по присъс­т­вие на омбуд­с­мана на заседанието е несъс­тоятелен и е опит за поредно неп­роз­рачно вземане на решения. В петък народни пред­с­тавители от “БСП за Бъл­гария“ се срещ­наха с миньори. И тогава, и сега заявяваме, че под­к­репяме промените за пен­сионирането им, заявиха социалис­тите.

Земя” припомня, че на 18 април след грозни сцени пред­с­тавители на хората с увреж­дания не бяха допус­нати в сградата на пар­ламента за среща с БСП по нареж­дане на зам.-председателя на НС Емил Хрис­тов от ГЕРБ. Причината по думите на лидера на социалис­тите Кор­нелия Нинова тогава бяха фланел­ките им с над­пис “Сис­темата ни убива“.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие