Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Премиерът на Китай Ли Къцян: Ново начало, нова надежда, ново пътешествие

Премиерът на Китай Ли Къцян: Ново начало, нова надежда, ново пътешествие

Премиерът на Китай Ли Къцян: Ново начало, нова надежда, ново пътешествие

В сезона на цветята посещавам Бъл­гария – страната на розите, и учас­т­вам в 7-та среща на лидерите на Китай и страните от Цен­т­рална и Източна Европа (ЦИЕ) в София, който е град-градина, по покана на бъл­гар­с­кото правител­с­тво. Тук предавам на бъл­гар­с­кия народ и народите от ЦИЕ най-сърдечни поз­д­рави и най-добри пожелания от китайс­кия народ.

Бъл­гария се слави като люлка на славян­с­ката пис­меност и притежава богато кул­турно нас­лед­с­тво. Трудолюбивият и смел бъл­гар­ски народ написа великолепна страница в бор­бата за своята независимост и освобож­дение. От началото на новия век страната пос­тигна големи успехи в социал­ното и икономическо раз­витие и е изг­ряваща звезда на Бал­кан­с­кия полуос­т­ров.

Въп­реки че Китай и Бъл­гария са геог­раф­ски отдалечени, те под­дър­жат приятел­ски кон­такти от древ­ността. Китайс­кият кален­дар с 12-те си зодиакални знака се доб­лижава до голяма степен до този на прабъл­гарите. Това показва, че двата народа са свър­зани духовно и се раз­бират взаимно. Бъл­гария е сред дър­жавите, които първи приз­наха Китайс­ката народна репуб­лика. След установяването на дип­ломатически отношения между двете дър­жави те се под­к­репят взаимно, отношенията между тях се раз­виват и друж­бата между двата народа се задъл­бочава с всяка изминала година.

През пос­лед­ните няколко години в традицион­ното приятел­с­тво между Китай и Бъл­гария бе внесена нова жиз­неност. През 2014 година китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин и бъл­гар­с­кият президент решиха да изг­радят стратегическо пар­т­ньор­с­тво между двете дър­жави и оттогава китайско-българските отношения нав­лязоха в нов етап на раз­витието си. През изминалите 10 години обемът на двус­т­ран­ната тър­говия се удвои, а износът на Бъл­гария за Китай се увеличи шест пъти, в резул­тат Китай се превърна в третия тър­гов­ски пар­т­ньор на Бъл­гария извън ЕС и втори пазар за бъл­гар­с­кия износ, а чрез кул­тур­ния обмен в раз­лич­ните му форми, сър­цата на двата народа се доб­лижават с всеки изминал ден.

Нас­тоящата ми визита в София е пър­вата на китайски премиер от 18 години насам и е пър­вата спирка на обикол­ката ми в Европа след началото на новия ман­дат на китайс­кото правител­с­тво. Надявам се визитата да внесе нова движеща сила за китайско-българските отношения и за сът­руд­ничес­т­вото в рам­ките на „16+1“. Китай е готов да интег­рира инициативата „Един пояс, един път“ със стратегията за раз­витие на Бъл­гария, да насърчи китайс­ките ком­пании да инвес­тират в страната, да учас­тва в изг­раж­дането на инф­рас­т­рук­турата на бал­кан­с­ката дър­жава, да съдейс­тва за тър­гов­с­кия баланс с нея, да опрости процедурите за пер­сонален обмен и туризма и да засили кул­тур­ния обмен, сът­руд­ничес­т­вото в образованието, както и между младежите и мес­т­ните админис­т­рации, с цел китайско-българската дружба да се предава от поколение на поколение.

Големият нап­редък в китайско-българските отношения е пример за бур­ното раз­витие на отношенията между Китай и страните от ЦИЕ като цяло. Китай и 16-те страни от ЦИЕ са на почти еднакво ниво на раз­витието и имат общо желание да се допъл­ват взаимно и чрез съв­мес­т­ното праг­матично сът­руд­ничес­тво.

Трябва да отс­тояваме прин­ципите за праг­матично сът­руд­ничес­тво, взаимно уважение, равен­с­тво, ненамеса във вът­реш­ните работи и сът­руд­ничес­тво без политически условия, да пос­тавим фокуса върху тър­говията, инвес­тициите, всеоб­х­ват­ните връзки, произ­вод­с­т­вения капацитет, финан­сите, земеделието, науч­ните иновации, кул­тур­ния обмен и сът­руд­ничес­т­вото на мес­тно ниво, да под­дър­жаме пазар­ната ориен­тация и приоритет­ното място на правилата и пред­п­риятията и да намерим нови сфери за пар­т­ньор­с­тво на основата на вече сключените 200 сделки, с цел съз­даването на по-благоприятен климат за сът­руд­ничес­т­вото между пред­п­риятията от 17-те дър­жави.

Трябва да нас­тояваме да се търси обща изгода в сът­руд­ничес­т­вото, да ком­бинираме стратегиите и очак­ванията на съот­вет­ните страни, да изработим средно– и дъл­гос­рочен план за сът­руд­ничес­тво и да раз­ширим и балан­сираме тър­говията и инвес­тициите. Китай привет­с­тва вноса на месни и млечни продукти, вина, розово масло, кех­либар, крис­тали и други специфични стоки от страните от ЦИЕ, готов е също да пред­ложи своите стоки на тези страни, с цел от това да се въз­пол­з­ват народите от 17-те дър­жави.

Трябва да отс­тояваме кон­цеп­цията за отвореност и инк­лузив­ност. Механиз­мът „16+1“ не е зат­ворен кръг, а отворена и инк­лузивна плат­форма за сът­руд­ничес­тво в рам­ките на прав­ната сис­тема на ЕС и привет­с­тва съот­вет­ните страни да учас­т­ват в това сът­руд­ничес­тво. Механиз­мът също е важна със­тавна част от отношенията между Китай и Европа като цяло и може да доп­ринесе за намаляването на раз­ликите вътре в Европа, за балан­сиране на раз­витието между Западна и Източна Европа и неп­ременно ще внесе нова жиз­неност в китайско-европейското сът­руд­ничес­тво.

Бъл­гария бе ротационен пред­седател на ЕС през пър­вата половина на годината и даде своя принос за раз­витието на китайско-българските и китайско-европейски отношения и за сът­руд­ничес­т­вото „16+1“. Както сега, така и в бъдеще, Китай под­к­репя европейс­ката интег­рация и привет­с­тва една обединена, стабилна, отворена и прос­перираща Европа и силно евро. Тази година се навър­ш­ват 40 години от началото на политиката на реформи и отваряне на Китай. 40-годишната реформа е и процес на съв­мес­тно раз­витие на Китай и света. По-нататъшното отваряне на Китай е необ­ходимо за реализиране на по-качественото раз­витие на страната, което ще предос­тави повече въз­мож­ности за сът­руд­ничес­т­вото 16+1“, за Европа и целия свят.

През 2019 г. Китай и Бъл­гария ще отбележат 70-та годиш­нина от установяването на дип­ломатически отношения, а сът­руд­ничес­т­вото в рам­ките на фор­мата „16+1“ ще нав­лезе в сед­мата си година. Китайско-българските отношения и сът­руд­ничес­т­вото “16+1“ са изп­равени пред нов старт и страните продъл­жават нап­ред с нови надежди. Тук искам да припомня за неот­дав­наш­ните съв­мес­тни усилия на китайски и бъл­гар­ски спасители в издир­ването на алпиниста Боян Пет­ров. За съжаление не успяхме да го намерим. Искам да изразя своите съболез­нования на род­нините му, както и уважение за неговата смелост пред труд­нос­тите. Пътят нап­ред не е гладък, а славата се пос­тига след преодоляване на труд­ности и чрез упорита борба.

Нека да положим общи усилия, да издиг­нем китайско-българските отношения и сът­руд­ничес­т­вото във фор­мата “16+1“ на ново по-високо ниво.

Икономика

Loading...

Спорт

Рекордна седма “Златната топка“ за Лео Meси

Рекордна седма “Златната топка“ за Лео Meси

Лионел Меси спечели рекор­дна седма “Златна топка“. Аржен­тинецът изп­ревари Роберт Леван­дов­ски (Байерн, Полша) за цен­ния приз за 2021 година в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Барбадос е най-новата република в света

Бар­бадос официално се обяви за най-новата репуб­лика в света, като отс­т­рани кралица Елизабет II като дър­жавен глава. На тър­жес­т­вената церемон…

Прочети още:

Loading...

Земеделие