Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Управляващите не можаха да опровергаха фактите за провала в сектор „Сигурност”

БСП: Управляващите не можаха да опровергаха фактите за провала в сектор „Сигурност”

БСП: Управляващите не можаха да опровергаха фактите за провала в сектор „Сигурност”

Левицата е внесла 30 закона, които ако бъдат приети ще помогнат за решаване на конкретни социални проблеми

Вотът на недоверие беше успешен. От ГЕРБ се опит­ват да внушат обрат­ното, защото не сме изпол­з­вали цялото време на говорене в НС. Те изобщо не слушаха какво говорим и не опровер­гаха аргумен­тите и фак­тите ни.” Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” Стоян Мир­чев по БНР. Той добави, че пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова е говорила 23 минути и е изказала ясно тезите, под­к­репени с доказател­с­тва. „Целта на вота не е само и един­с­т­вено да събаря една или друга власт. Той е инс­т­румент на пар­ламен­тар­ното управ­ление да пос­тави един проб­лем, за да може да се дис­кутира. Проб­лемът е, че ГЕРБ нямаха сили и тези да оборят това, което пред­с­тавихме пред общес­т­вото. Ако гледаме новините вечер,  половината емисии са свър­зани с прес­тъп­ления в страната”, изтъкна той. „Вотът пос­тави един основен въп­рос–  че над 80% от бъл­гарите са жер­тви на прес­тъп­ления заради лип­сата на сигур­ност у нас”, каза още Мир­чев. Той обясни, че в момента в сис­темата на МВР има кад­рови недос­тиг. „Управ­ляващите твър­дят, че били наз­начени около 2000 нови полицаи, но не каз­ват, че тол­кова са напус­нали сис­темата. Прик­риват, че изд­ръж­ката на един зат­вор­ник е над 1000 лева, а зап­латата на един над­зирател е под тази сума. В МВР, при Борисов, проб­лемът е с политичес­кото му ръковод­с­тво. Първо беше наз­начен един физ­кул­тур­ник– Цветанов, после един социолог– Бъч­варова, а сега един военен– Радев. Нито един от тях не раз­бира какви са истин­с­ките проб­леми на тази сис­тема и хората напус­кат обез­верени”, комен­тира той.

Народ­ният пред­с­тавител пот­върди, че БСП вече работи по нов вот на недоверие. Той припомни, че левицата е алтер­натива на това управ­ление и е внесла над 35 законоп­роекта в НС, както и че има най-много пар­ламен­тарни въп­роси към минис­т­рите.

Top of Form

Това, че вотът на недоверие срещу правител­с­т­вото не мина, не означава, че е без­с­мис­лен. Рано или късно ще се стигне до оставка на това правител­с­тво.” Това каза зам.-председателят на ПГБСП за Бъл­гария” Крум Зар­ков по БТВ. Той добави, че на вота е станало ясно, че раз­ривът между общес­т­вените въз­п­риятия, за начините по които работи кабинета, и въз­п­риятията на хората е неп­реодолим. „Има два свята. В единия хората се самоор­ганизират и протес­тират, а в другия си ръкоп­ляс­кат. Те неиз­бежно ще се сблъс­кат”, добави той.

По отношение на аферата със сдел­ката с ЧЕЗ, Крум Зар­ков припомни, че преди два месеца и половина бе приет закон за КЕВР с мнозин­с­тво в НС. „Сега пред­седателят на КЕВР Иван Иванов започва да тъл­кува дали може да се изпълни. Това е основание да си подаде остав­ката. КЕВР прави всичко въз­можно да не се произ­несе по един много прост въп­рос – може ли кандидат-купувачът да осигури дос­тав­ката на елек­т­ричес­тво на над милион бъл­гари?”, категоричен бе народ­ният пред­с­тавител. Крум Зар­ков припомни, че левицата е внесла искане в НС за пред­с­рочно прек­ратяване на правомощията на Иван Иванов като член и пред­седател на КЕВР. „Ще нап­равим така, че дис­кусията за остав­ката му да се със­тои. Надявам се още след­ващата сед­мица този въп­рос да се разис­ква”, посочи Крум Зар­ков.

Крум Зар­ков зак­лючи, че е можело да се изпол­зва от депутатите месец август, за да бъде решен законодателно проб­лемът на май­ките с деца с физически увреж­дания.

Ние спечелихме морал­ния вот, такъв– какъвто искахме да го пред­с­тавим пред общес­т­вото. В началото на европ­ред­седател­с­тво бяхме обвинявани, че искаме да го саботираме. От дни раз­бирам от медиите, че опозицията не се била справила с вота. БСП, като опозиция в пар­ламента, има 35 минути време за изказ­вания. От тях ние изпол­з­вахме 23, в които казахме мотивите и притес­ненията ни и какво трябва да се нап­рави. Останаха 12 минути. Срещу нашето време, управ­ляващите имаха 42 минути на ГЕРБ, 26 на ОП и 20 минути на ВОЛЯ, плюс времето на всеки минис­тър, кол­кото си иска. А дебат нямаше.” Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Георги Свилен­ски по БНТ, в комен­тар за вота на недоверие към правител­с­т­вото на Бойко Борисов. Според него правител­с­т­вото трябва да носи отговор­ност за нат­рупаните тежки прес­тъп­ления, извър­шени в страната, само в рам­ките на една година. „Поис­каха за сигур­ността 100 милиона лева, получиха ги. Искаха 40 милиона лева за зат­ворите, бяха им дадени. Срещу това имаме – избягали зат­вор­ници и арес­тант. Когато се плаща, дър­жавата трябва да гаран­тира сигур­ността на граж­даните. 3,5 милиарда лева е бюджетът на МВР, което трябва да пази бъл­гар­с­ките граж­дани. Срещу това имаме 5 милиона дадени на телефонни измам­ници, убийс­тва, кражби на гърба на бъл­гар­с­ките граж­дани от цялата страна”, обясни Свилен­ски. Народ­ният пред­с­тавител посочи като важна тема след вота за левицата– без­пар­дон­ното поведение на пред­седателя на КЕВР, който си поз­воли да каже, че няма да изпълни закон, който е гласуван в бъл­гар­с­кия пар­ламент и което е грубо нарушение. Той добави, че поради тази причина, пар­ламен­тар­ната група на левицата е внесла в НС проект за решение за освобож­даването на Иван Иванов от всич­ките му фун­к­ции в КЕВР. Георги Свилен­ски каза още, че БСП е доказала че е алтер­натива на това управ­ление. Пар­ламен­тар­ната й група е внесла над 30 закона и е показала прог­рама по време на предиз­бор­ната кам­пания. „Нашите законоп­роекта не се приемат, само защото не са на управ­ляващите, а са на опозицията”, зак­лючи той.

Top of Form

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие