Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистите настояват за нова здравна карта

Социалистите настояват за нова здравна карта

Социалистите настояват за нова здравна карта

Прави се опит броят на бол­нич­ните легла да се превърне в основен критерии за финан­сиране“. Това заяви в пленарна зала народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” доц. Георги Йор­данов. Той добави, че  раз­лични специалисти каз­ват, че бол­нич­ните легла в Бъл­гария са твърде много и че това е основ­ната причина за недос­тига на сред­с­тва в здравеопаз­ването. Йор­данов обясни, че в Авс­т­рия и Гер­мания бол­нич­ните легла са повече. „Броят на легла за долекуване и рехабилитация у нас е пренеб­режимо малък и не може лег­лата за активно лечение да ком­пен­сират този недос­татък. Легла има много, но те са в големите градове”, заяви народ­ният пред­с­тавител. Той обяви, че в Ямбол и Пазар­джик няма нито едно легло за дей­ности по урология, в област Сливен има едно легло за съдова хирур­гия, Силис­тра–  нито едно легло за дей­ности по ортопедия и трав­матология.

.„С втория вариант на национал­ната здравна карта вър­вим по вече извър­вяния път, по който имаше проб­леми. Решението е елек­т­рон­ното здравеопаз­ване. Всеки здравен минис­тър на ГЕРБ обещава да въведе такова, казва, но не прави нищо”, комен­тира Георги Йор­данов. Той добави ‚че в нея е записано, че съот­ношението лекар-сестра трябва да е 1 към 1, а  европейс­ките критерии са две сес­три на един лекар и се гони 4 към 1. Народ­ният пред­с­тавител бе категоричен, че тази здравна карта не изпъл­нява основ­ната си цел – да пред­с­тави пот­реб­нос­тите от дос­тъпна и качес­т­вена медицин­ска помощ за всички бъл­гар­ски граж­дани независимо от тях­ното мес­тоживеене. „Затова искаме в срок до 1-ви август минис­търът на здравеопаз­ването да пред­с­тави коригиран вариант на новата здравна карта, като отчете всички мнения и пред­ложения и на ней­ната база да пред­с­тави план за стабилизиране на изпад­налите в критично със­тояние облас­тни и общин­ски бол­ници”, обясни доц. Георги Йор­данов.  

 „ Новият модел на здравеопаз­ване трябва въз­можно най-скоро да се под­ложи на професионално обсъж­дане”. Това заяви в пленарна зала народ­ният пред­с­тавител от ПГ на БСП за Бъл­гария проф. Георги Михай­лов. Той припомни, че още на пър­вото обсъж­дане в комисия нито една професионална общ­ност  не е под­к­репила пред­с­тавения тогава проект на здравна карта. По думите му проб­лемът е бил пос­тавен пог­решно — за броя лег­лата, след като НЗОК плаща за извър­шена дей­ност, а не на легло. „При префор­мирането на здрав­ната карта не беше отговорено на един важен въп­рос – какви са пот­реб­нос­тите в отдел­ните региони на страната”, обясни той.

Опас­ността здрав­ната карта да се превърне във въз­мож­ност за намаляване на финан­сиране на здрав­ната сис­тема е много голяма. Това съз­даде у нас впечат­лението, че е необ­ходим кон­сен­сус по документи, които касаят генерално бъл­гар­с­кото здравеопаз­ване”, заяви народ­ният пред­с­тавител.  Той под­черта, че през пос­лед­ните месеци са приети редица документи с противоречив отз­вук — документ за финан­сово управ­ление на бол­ниците; методиката за сключ­ване на договори на лечеб­ните заведения; методиката за озд­равяване на общин­с­ките бол­ници; въп­росите за раз­хода на медикаменти и кон­т­рола на лъчетереапията. Той бе категоричен, че сегаш­ният модел на финан­сиране е изчер­пан и се нуж­даем от нов. „Получаваме обаче само обещания за поява както и за здрав­ната карта без да има пред­варително обсъж­дане. Ако ще се пред­с­тави нов модел на здравно осигуряване, няма никакво време за новата бюджетна година да бъде изпъл­нен и наложен. Така и новият модел ще се провали”, завърши народ­ният пред­с­тавител.

Всички говорехме легла, но нека обър­нем внимание на високо специализираните дей­ности, или на високо тех­нологич­ните медицин­ски услуги, които са неп­равилно раз­п­ределени, наис­тина са в определени региони само и дос­тъпът до тях е зат­руд­нен от бъл­гар­с­ките граж­дани. Ние трябва да се преборим да премах­нем тази дис­п­ропор­ция“, заяви народ­ният пред­с­тавител от левицата проф. Анелия Клисарова. Тя призова, за да няма хаос в сис­темата, да се правят икономии и да удов­лет­ворява нуж­дите на граж­даните, да не раз­рушаваме нашето дър­жавно и общин­ско здравеопаз­ване. Проф. Клисарова пред­с­тави коригиран вариант на новата здравна карта и план за стабилизиране на общин­с­ките и облас­т­ните бол­ници.

Стара здравна карта падна в съда, обаче бяха сък­ратени легла. Новата също пред­лага ново сък­ращение. Това ще доведе до неп­ред­видими пос­лед­с­т­вия“, заяви д-р Илиян Тим­чев. По думите му, ако минис­търът на здравеопаз­ването обаче стои зад своя документ, защо твърди, че началото на след­ващата година ще пред­с­тави нова здравна карта. „Тя се забави тол­кова много, че това, че се приема сега в средата на годината, я прави без­полезна. Начинът, по който е била приета също беше под съм­нение“, зак­лючи д-р Илиян Тим­чев.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...