Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистите настояват за оставка на правителството

Социалистите настояват за оставка на правителството

Социалистите настояват за оставка на правителството

Кабинетът „Борисов 3” е вреден за страната, категоричен е членът на Изпълнителното бюро Атанас Зафиров

Срещата ни с лидера на ВМРО Красимир Каракачанов беше в кон­тек­ста на заявеното намерение– БСП и лично на пред­седателя й Кор­нелия Нинова, когато става въп­рос за теми, засягащи бъдещето на страната, да се включва активно и да има позиция– по  национална сигур­ност, демог­раф­ска катас­т­рофа, здравеопаз­ване, образование“. Това заяви пред БНР Атанас Зафиров, член на ИБ на НС на БСП.  По думите му това са теми, които над­с­качат ман­дат­ното мис­лене, изис­к­ват продъл­жителна политика и няма как БСП да бъде вст­рани от тези процеси.

Зафиров бе категоричен, че по време на срещата БСП е продъл­жила да нас­тоява за оставка на кабинета: “Правител­с­т­вото е вредно за страната. Това не променя нашата национално отговорна позиция по въп­роси, засягащи  бъдещето на страната ни.

ЗЕМЯ припомня, че след срещата с лидера на ВРМО Красимир Каракачанов Кор­нелия Нинова заяви: „Има четири въп­роса, по които сме готови да раз­говаряме с всички, защото касаят Бъл­гария и изис­к­ват продъл­жителна политика, а не ман­датно мис­лене на едно или друго правител­с­тво. Това са национална сигур­ност, демог­раф­ска катас­т­рофа, здравеопаз­ване и образование. Втората позиция, която е прин­ципна и също пот­вър­дих по време на срещата – правител­с­т­вото „Борисов-3“, в което и те учас­т­ват, е вредно за Бъл­гария и трябва да си подаде остав­ката и да си ходи“, допълни лидерът на левицата. Тя обясни, че Каракачанов е пос­тавил два кон­к­ретни въп­роса по тема национална сигур­ност. „Пред­лага нов план за модер­низацията на армията, който изис­ква прераз­г­леж­дане на досегаш­ните решения на НС. Прераз­г­леж­дане по проекти, защото искат да се стар­тира отначало тър­гът за самолети, проекти за бронирани машини – това е ново, спрямо решението на НС от миналия път. Нови срокове има и за изпъл­нение на модер­низацията и раз­личен начин на финан­сиране – раз­с­рочено до 2024 г.“, обясни Нинова. По ней­ните думи Каракачанов търси под­к­репа това решение да бъде прег­ласувано с тези нови неща в него. „Но тук, очевидно, имат някакво противоречие с минис­търа на финан­сите, защото в тригодиш­ната прог­нозна рамка на г-н Горанов такива пари не са пред­видени. Ние отговорихме, че когато бъде внесено официално, ПГ на “БСП за Бъл­гария“ ще се събере, ще го раз­г­ледаме, ще се запоз­наем със съдър­жанието и останахме отворени за втора среща, за да изразим позиция по кон­к­рет­ните неща, които пред­лагат“, уточни тя.

Като след­ващ въп­рос, който е обсъден по време на срещата, Кор­нелия Нинова посочи Закона за вероиз­поведанията. „Вече има внесен такъв законоп­роект, а г-н Каракачанов пред­лага втори, по-разширен. В пър­вия, който сме под­писали и ние, се заб­ранява финан­сирането от трети дър­жави. Споделяме напълно това. За нас това е намеса във вът­реш­ните работи от трети дър­жави“, категорична е тя. Според нея е най-логично двата законоп­роекта да вър­вят заедно в пар­ламента и от тях да се нап­рави най-доброто за Бъл­гария.

Голяма коалиция между ГЕРБ и БСП е невъз­можна за Бъл­гария. Не само е невъз­можна, тя е вредна за Бъл­гария“, заяви Нинова. 

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...