Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 27, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Премиерът в Словения: Да инвестираме в развитие, за да няма войни

Премиерът в Словения: Да инвестираме в развитие, за да няма войни

Премиерът в Словения: Да инвестираме в развитие, за да няма войни

Европейс­ката пер­с­пек­тива на нашия регион няма алтер­натива, а Процесът за сът­руд­ничес­тво в Югоиз­точна Европа остава водещ политически фор­мат за отк­рита и чес­тна дис­кусия по важ­ните за нас въп­роси. Това под­черта министър-председателят Бойко Борисов при посещението си в Словения. Управ­лението на миг­ран­т­с­ката криза и отношенията между дър­жавите на Бал­каните бяха акцен­тите в срещата между министър-председателя Бойко Борисов и премиера на Словения Мирос­лав Церар. Двамата раз­говаряха преди Срещата на върха на Процеса за сът­руд­ничес­тво в Югоиз­точна Европа, чийто ротационен пред­седател е Словения. Церар определи като ключова ролята на Бъл­гария в общоев­ропейс­ките усилия за решаване на бежан­с­кия проб­лем. Той посочи, че страната ни е за пример при овладяването на миг­ран­т­с­кия натиск и опаз­ването на вън­ш­ната граница на Европейс­кия съюз. В този кон­текст Борисов запозна словен­с­кия си колега с резул­татите от проведената на 26 март лидер­ска среща между ЕС и Тур­ция и изтъкна, че диалогът е решаващ при справянето с този въп­рос. Той определи диалога и доб­росъсед­с­т­вото като критично важни условия за укреп­ването на стабил­ността, пос­тигането на икономически рас­теж и успешно раз­витие на страните в региона. “Без инвес­тиции, без свър­заност, Бал­каните ще останат изолирани. Убеден съм, че това, от което всички имаме нужда, е изг­раж­дането на инф­рас­т­рук­тура, дигитална свър­заност, икономика. Там, където се инвес­тира, и то от много и раз­нооб­разни източ­ници, няма войни“, под­черта Борисов. Двамата премиери изразиха общо мнение, че реализирането на съв­мес­т­ните проекти може да бъде стимул за подоб­ряване на отношенията между страните на Бал­каните и на връз­ките с дър­жавите от ЕС

България

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

БНТ представя академик Пламен Карталов с филма „Операта-моята съдба“

На 8 фев­руари, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1 в пор­т­рет­ната докумен­тална поредица на общес­т­вената телевизия “БНТ Пред­с­тавя“ гледайте филма …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Челси нае психолог от Нова Зеландия

Челси нае психолог от Нова Зеландия

Психологът на леген­дар­ния отбор на Нова Зелан­дия по ръгби Джил­бърт Енока се присъедини към фут­болен клуб Челси за кратък период. През пос­лед…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ердоган обяви национален траур и тримесечно извънредно положение в 10 региона

Ердоган обяви национален траур и тримесечно извънредно положение в 10 региона

СЗО: От земетресенията в Турция и Сирия са засегнати около 23 млн. души

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган обяви тримесечно извън­редно пол…

Прочети още:

Loading...

Земеделие