Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: БСП е алтернативата!

Корнелия Нинова: БСП е алтернативата!

Корнелия Нинова: БСП е алтернативата!

Четири милиона българи работят под средната заплата, 400 000 са на минималната работна заплата, припомни лидерката на социалистите

Има две противоположни тези по случая с кмета на „Младост“. Времето ще покаже как ще прик­лючи този случай – дали с осъдителна присъда срещу Иван­чева или срещу страната ни. Като юрист ще кажа, че по начина, по който се нап­рави акцията, беше притес­нително. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в ефира на БТВ вчера, цитирана от „Епицен­тър”.

Дано дър­жавата да се бори с коруп­цията и това да не е ПР акция. В румън­с­кия модел такива неща прик­люч­ват с осъдителна присъда и влизане в зат­вора“, допълни тя.

Нинова комен­тира и скан­дала с алкохола и полуголите жени, пос­рещ­нали делегатите на Европейс­кия младежки форум у нас. „Това е скан­дално. Изложихме се. Получихме убийс­т­вена критика. Даваш на Европа никаква политика за младежите и да ги забав­ляваш с алкохол и полуголи жени, е голяма излагация“.

Тежък шамар за Бъл­гария и за дър­жавата ни от младите европейци. Важно е това, което каза президен­тът на младеж­кия форум за случилото се в София: “Раз­руши се работата на поколенията преди нас. Унищожи труда на няколко генерации младежи и показа пълно пренеб­режение към младите хора изобщо”, е оцен­ката на пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова за организирания у нас Европейски младежки форум. Тя бе категорична, че не се е говорило за политики за младите хора. „Не е имало нито един млад човек в панелите на дис­кусията. Няма политика за младите, има тотално разочарование. На алкохола, полуголите жени и лип­сата на политики– има алтер­натива. И БСП я пред­с­тави”, обясни лидерът на левицата.

Кор­нелия Нинова припомни политиките за младите хора, пред­ложени от БСП: по-ниски лихви за младите хора, които учат. От ГЕРБ обаче са отх­вър­лили пред­ложението, заг­рижени за печал­бите на бан­ките. Левицата пред­ложи също работещите семейс­тва с две деца да плащат по-малко данъци, както и кул­тур­ния чек, но и това е било отх­вър­лено.

По отношение искането на БСП за намаляване на депутат­с­ките зап­лати и отпус­ките, Кор­нелия Нинова каза: „Нали законите в Бъл­гария важат за всички? Кодек­сът на труда казва колко дни ще почиваме през годината, а за депутатите има отделно правило. Закон­ност или популизъм е това?“.

Високата зап­лата на депутата поп­речи ли на „Суджук­гейт”, на „Хас­ковогейт”?

Зап­лата се дава за труд, а не за да не крадеш. Като крадеш, отиваш в зат­вора”, каза още пред­седателят на БСП. Според Кор­нелия Нинова се задъл­бочават неравен­с­т­вата в общес­т­вото. „На 400 души автоматично рас­тат зап­латите с 500 лв., а на 4 милиона– с 50 лв.”, обясни Кор­нелия Нинова. Тя припомни също, че по пред­ложението за увеличение на пар­тий­ните суб­сидии, БСП е гласувала против. 

Къде отиде прин­ципът за равни права, за равни въз­мож­ности? 4 млн. бъл­гари работят под сред­ната зап­лата в Бъл­гария по данни на КНСБ, като 400 000 са на минимал­ната работна зап­лата, а 400 човека в дър­жавата са на 3 средни работни зап­лати”, обясни лидерът на опозицията.

Лидерът на опозицион­ната определи пър­вата година от управ­лението на кабинета “Борисов 3“ като нес­табилно. „Заради многото кон­ф­ликти вътре в самата коалиция. Нес­табил­ност в коалицията, в общес­т­вото заради протес­тите всеки ден. Безус­пешна политика по важ­ните въп­роси — здравеопаз­ване, образование. Няма реален резул­тат за живота на хората“.

Вчера бяха лекари, днес са миньори, онзи ден бяха хората с увреж­дания. Общес­т­вото ври от недовол­с­тво. Управ­ляващите не искат да видят, че хората са недоволни и че ги критикуват. Цен­зура, дик­татура, ограничаване на свободата на словото. Пише го и в док­лада на депар­тамента на САЩ”, обобщи лидерът на БСП.

Кор­нелия Нинова

зап­лаши пред­седателя на пар­ламен­тар­ната група на ГЕРБ Цветан Цветанов с дело в Страс­бург.

Поводът бяха думите на Цветанов относно това, че президен­тът Румен Радев е изб­ран от Инс­титута “Решет­ников“ и, че води политика против интересите на страната  и с пог­лед към Русия. Вторият човек в ГЕРБ за пореден път отп­рави тези обвинения към дър­жав­ния глава на прес­кон­ферен­ция миналата сед­мица. А след заседанието на Кон­сул­татив­ния съвет по национална сигур­ност (КСНС) на “Дон­дуков“ 2 излезе с изненад­ващото твър­дение, че Радев е пред­ложил Бъл­гария да напусне ЕС и НАТО. Което никой друг от учас­т­ниците в срещата не пот­върди.

“Няколко пъти го предуп­редих и му казах да внимава какво говори. Той обвинява президента в най-тежките обвинения “прес­тъп­ления срещу дър­жавата“, заяви Нинова като се закани, че ако Цветанов още вед­нъж обвини Румен Радев, ще му бъде заведено дело.

Нинова раз­кри, че по време на КСНС е пов­диг­нат въп­роса за закупуването на бойни самолети, като Радев се обър­нал към Цветанов с думите да се въз­държа и да не комен­тира неща, които не раз­бира.

Припом­няйки заседанието на КСНС при президента на 19 април, лидерът на опозицията обясни още, че за пореден път Цветанов отп­равя недоказани обвинения за най-тежките прес­тъп­ления по Наказател­ния кодекс – прес­тъп­ления срещу Репуб­ликата, като измяна предател­с­тво и шпионаж. „Обър­нах се към Цветанов и му казах да внимава какво говори, да не се стигне до поред­ното дело срещу него в Страс­бург по правата на човека. Заради него многок­ратно сме осъж­дани там”, каза Нинова и се позова на док­лад на Американ­с­кия депар­тамент, според който сме осъдени многок­ратно, заради подобни изказ­вания, като за това плаща бъл­гар­с­кият народ. „Кога Цветан Цветанов ще плати от джоба си парите, които плати бъл­гар­с­кия народ заради изказ­ванията му?”, попита Нинова и допълни, че президен­тът е пуб­ликувал документа, от който става ясно, че няма дори и намек за излизане на Бъл­гария от НАТО и ЕС. Тя бе категорична, че това е атака срещу президента от ГЕРБ, като ост­рието е Цветан Цветанов.

БСП е алтер­натива. Левицата пое комисията за ЧЕЗ, за да раз­с­ледва управ­ляващите, продължи Кор­нелия Нинова. 

Да бъдеш премиер и да имаш минис­три, означава общо управ­ление. Да имаш пред­седател на анкетна комисия, която трябва да раз­с­ледва евен­туални съм­нения за коруп­ция и злоупот­реби при управ­ляващите, не е общо управ­ление, а е алтер­натива”, посочи Кор­нелия Нинова за комисията за ЧЕЗ с пред­седател Жельо Бой­чев от БСП. По думите й левицата не може да си стои в ъгъла, когато

някой на тъмно взима ЧЕЗ и една трета от енер­гораз­п­ределението

на страната. „Поемаме комисията за ЧЕЗ и свър­ш­ваме работа. Най-нормалното в един пар­ламент е анкет­ните комисии, които раз­с­лед­ват управ­ляващите, да се оглавяват от опозицията – така е в цивилизованите страни. Един път това ще се случи у нас и някои ще кажат, че не било нор­мално”, каза тя. 

Кор­нелия Нинова обясни и какво е свър­шила комисията за ЧЕЗ с пред­седател от БСП: „Какви въп­роси стояха в началото. Единият е – има ли дър­жавата отношение към сдел­ката. От правител­с­т­вото казаха, че нямат и не знаят за нея. Доказа се, че правител­с­т­вото излъга, че не му е била пред­лагана сдел­ката за ЧЕЗ.” Лидерът на опозицията обясни, че и по втория важен въп­рос за финан­сирането на сдел­ката – има ли банки зад сдел­ката, вече има отговори. „ПИБ под­т­върди, дър­жав­ната банка за раз­витие каза, че е дала писмо за намерение. Излиза, че правител­с­т­вото е знаело и дър­жавата е стояла зад Гинка”, обясни Нинова и допълни, че е станало ясно и коя е Гинка Вър­бакова. „Двадесет и няколко фирми на Гинка Вър­бакова, съп­ругът й и свър­зани лица, се раз­с­ледва от прокуратурата”, обясни пред­седателят на БСП. Нинова каза също, че по време на сдел­ката за ЧЕЗ от ком­панията са поис­кали и 51% увеличение на нощ­ната тарифа. „Дори само да не се увеличи с 51% цената на тока, ще е голям успех, защото е важно за 3 милиона бъл­гари”, категорична бе тя. Нинова изтъкна, че в Чехия и във Фран­ция има дър­жавни ЕРП-та и попита– защо в Бъл­гария да няма? 

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие