Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова призова: Да махнем депутатските привилегии

Корнелия Нинова призова: Да махнем депутатските привилегии

Корнелия Нинова призова: Да махнем депутатските привилегии

БСП със заявка за нов модел на здравеопазването, борба с корупцията и монополите в началото на новата парламентарна сесия

Европ­ред­седател­с­т­вото остава приоритет. Изпъл­няваме този ангажимент изк­лючително корек­тно и точно. Ще ни се обаче да има промяна и по този приоритет поне в пос­лед­ните месеци”. Така започна изяв­лението си в пар­ламента по повод началото на новата сесия лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова. В дек­ларацията тя каза също така: „На 16 май пред­с­тои наша среща с леви лидери, еврокомисари и премиери в София, на която ние отново пос­тавяме своята визия за бъдещето на Европа и за присъединяването на Запад­ните Бал­кани. Тази наша визия беше включена в общата и национална на Бъл­гария, за която пос­тиг­нахме добро съг­ласие. Нека поне по тази тема да работим заедно. Имаме много какво да си говорим и очак­ваме премиерът да дойде тук и да отчете пред­седател­с­т­вото.

На второ място искаме тази сесия да бъде времето на прог­леж­дането. Задоволяваме се с четене на черна статис­тика всеки ден.

Стопили сме се с още 400 000 души и сме нацията, която най-бързо изчезва.

Прожек­торите в Брюк­сел осветиха най-корумпираната дър­жава, която стои начело на пред­седател­с­т­вото. Тези прожек­тори каз­ват, че сме и най-бедната страна в Европа. Какво правим? Правим политика на парче, закони на парче и гаран­тиране на народа си живот на парче. Искам тази сесия да бъде раз­лична – да прог­лед­нем не за днес, не за утре, а за години нап­ред. Да прог­лед­нем в бъдещото. Има много проб­леми в страната, нат­рупани през годините от всички. Нека да изберем три, които да кажем, че започ­ваме да решаваме, но дъл­гос­рочно. И ние пред­лагаме те да бъдат – бъл­гар­ска икономика, произ­вод­с­тво. Все повече ставаме икономика на услугите и все по-малко на произ­вод­с­тво, още по-малко на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво. На второ място тази икономика да бъде обвър­зана трайно и дъл­гос­рочно с модерно, високотех­нологично образование. Китай и САЩ нап­равиха огромна крачка по пътя на изкус­т­вения интелект. Ние миналата година спорехме дали да са черно-бели или цветни учеб­ниците.

Имаме нужда от друг тип образование

, друг модел и кол­кото и да се кър­пят проб­лемите, това не решава големия – образованието ни не е адек­ватно на съв­ремен­ното раз­витие на света. На трето място за нас това е здравеопаз­ването. Но не така, както пред­лагат управ­ляващите – да пип­нат нещо в законите за спешна помощ, утре нещо друго ще пип­нат в лис­тата на пътеките, но днес излезе инфор­мация – 6 000 бол­нични легла се зак­риват. Това изис­ква

нов модел на здравеопаз­ване, нова сис­тема, а не живот на парче.

Ако започ­нем да решаваме тези въп­роси дъл­гос­рочно, ще нап­равим крачка към голямата ни цел – спасяване на народа ни от демог­раф­ско изчез­ване и решаване на проб­лема с бед­ността. Това за нас е далеч­ната цел. Тези политики са сред­с­тво за пос­тигането й.

Има един въп­рос, който никой не иска да произ­несе на глас. За нас от няколко години се казва паралелна дър­жава. За президента Радев е тъм­нината – онази тъм­нина, в която стоят паралелни фигури, които дър­пат кон­ците на дър­жавата. Имаме една официална дър­жава, официални инс­титуции и едни отзад, които коман­д­ват официал­ните и купуват официал­ните и печелят от това на гърба на народа. Искаме тази сесия да бъде началото на това приз­нание, на това прог­леж­дане и решаването на този проб­лем. Ние нап­равихме сериозен анализ с професионалисти – кои са тези сфери, кои са онези големи, които стоят в тъм­ното, които дър­пат кон­ците и ежед­невно изс­мук­ват жиз­нени сили на хората. И сферите са след­ните: произ­вод­с­тво и тър­говия с лекар­с­тва. Кой  днес не пол­зва лекар­с­тва?

Всеки бъл­гарин е засег­нат от този монопол и зад­кулисие.

Произ­вод­с­тво и тър­говия с пшеница и хляб. Кой бъл­гарин не пол­зва хляб и не засяга ли това всяко семейс­тво? Произ­вод­с­тво, пренос и дос­тавка на енер­гия — изк­лючително тъмна сфера. Има и още няколко, които сме кон­к­ретизирали в този анализ и който през тази сесия ще бъде наш приоритет – битка с големите. А кой има харак­тер и смелост тук, в залата да проведем тази битка, ако сме отк­ровен и справед­ливи, а не само на думи да говорим, че сме за изс­вет­ляване на икономика и се грижим за бъл­гар­с­кия народ. Ние я започ­ваме тази битка с кон­к­ретни пред­ложения, имена и законоп­роекти.

Ако се правят смели заявки за промяна на модел, сис­тема, да се сложи край на прехода и да се поведе дър­жавата в друга посока, трябва да започ­нем от себе си. Трябва да се даде личен пример. Знаем ли всички, че пропастта между политици и народ се увеличава – знаем. Знаем ли всички, че сме с привилегии? Внасяме промяна в правил­ника на НС, който отнема всички привилегии на народ­ните пред­с­тавители. Знам какво ще ми кажете – депутатите в Гер­мания работят за по-високо зап­лати. Гер­ман­с­кият народ получава по-високи зап­лати. И ако ще се измер­ваме с гер­ман­с­ките депутати, нека първо да измерим как живеят народите ни. И това не е популизъм, защото кой бъл­гарин, освен политичес­кия елит на страната, работи на зап­лата, която зависи от ръста на сред­ната зап­лата в страната и се увеличава на всеки 3 месеца? 99% от бъл­гар­с­кия народ работи на фик­сирана зап­лата. Ние ще си вдигаме зап­латите всеки път, когато се повиши сред­ната. С кое право? Това не е популизъм, а кон­с­титуционен прин­цип за равни права. Колко души в Бъл­гария почиват над 70 дни? 240!

Как може един миньор за тежък физически труд да почива 30 дни, а депутатите да почиват 70?

Знам, че не го приемате, но ние ще го внесем. А ако го отх­вър­лите, си е ваша воля. Някой ден, когато управ­ляваме, това ще стане факт. Аз ви го гаран­тирам. Това не е популизъм, а справед­ливост, осъз­наване. Мал­цина в света с променили дър­жавите си. Тези мал­цина през всички години са наричани водачи и лидери. Призовавам тези, които споделят тези мисли и са готови и смели да ги реализират, да бъдем водачите на народа си, които той очаква”, каза Нинова пред депутатите.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие