Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Грандиозна изложба на акад. Светлин Русев в Москва

Грандиозна изложба на акад. Светлин Русев в Москва

Грандиозна изложба на акад. Светлин Русев в Москва

В Мос­ква бе отк­рита изложба на големия бъл­гар­ски худож­ник, иконописец и колек­ционер акад. Свет­лин Русев, съоб­щиха основ­ните руски медии. Излож­бата, която се помещава в Галерията на изкус­т­вата на големия руски скул­п­тор Зураб Церетели, живият класик на бъл­гар­с­ката и европейс­ката живопис излага над 50 творби, отразяващи основ­ните етапи на неговото твор­чес­тво. Както отбеляза рус­ката критика, пор­т­ретите и пей­зажите на маес­тро Свет­лин Русев отразяват пос­тоян­ното тър­сене на духов­ното начало и опита на твореца да преос­мисли дейс­т­вител­ността философ­ски. „Неговите произ­ведения чрез особената плас­тична изразител­ност въз­дейс­т­ват на емоциите на зрителя. Битовото и тривиал­ното в неговото твор­чес­тво се прев­ръщат в нещо съд­бовно, звучат с интонацията на сурова поезия”, пише в съоб­щението на организаторите на кул­тур­ното събитие.

В пос­лед­ните десетилетия – от края на 80-те години на ХХ век — Свет­лин Русев твори в жанра на монумен­тал­ната живопис, в този стил са и повечето от кар­тините, изложени в Мос­ква. Свет­лин Русев е извес­тен в художес­т­вените среди по света и с иконопис­ните си шедьоври в цър­к­вите „Свети Анд­рей Пър­воз­ванни” и „Света Елена” в Калифор­ния, САЩ, както и в цър­к­вата „Света Парас­кева” в Рупите край Пет­рич, пос­ветена на паметта на пророчицата Ванга, която е особено популярна и в Русия, отбеляз­ват рус­ките аген­ции и припом­нят, че Свет­лин Русев е член на редица чуж­дес­т­ранни академии по изкус­т­вата, включително в Мос­ква.

Те цитират и казаното от Свет­лин Русев, че тази изложба може да стане още една крачка по пътя на подоб­ряването на отношенията между Бъл­гария и Русия, особено в духов­ната сфера”. Произ­веденията му влизат в основ­ните колек­ции на всички големи галерии в Бъл­гария, в музеи, галерии и час­тни колек­ции в Мос­ква, Санкт Петер­бург, Париж, Лон­дон, Сан Фран­циско, Лос-Анжелис, Чикаго, Майами, Аахен, Амс­тер­дам, Сток­холм, Бер­лин, Прага, Брюк­сел, Фран­к­фурт, Рим, Вар­шава, Букурещ, Атина, Лисабон, Виена, Пекин, Тоеко, Бунос Айрес, Каракас, Хавана и други.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие