Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социолози: Българите обичат Русия, русофобите са изолирано малцинство

Социолози: Българите обичат Русия, русофобите са изолирано малцинство

Социолози: Българите обичат Русия, русофобите са изолирано малцинство

65% одоб­ряват позицията на правител­с­т­вото за въз­дър­жаност в кон­ф­ликта Великобритания-Русия 65% от бъл­гарите одоб­ряват позицията на правител­с­т­вото да не гони руски дип­ломати от страната, като прояви въз­дър­жаност в отношението си към кон­ф­ликта Великобритания-Русия, породен от случая „Скрипал“.

Това показ­ват дан­ните от телефонно допит­ване на Аген­ция „Барометър Бъл­гария“, проведено в периода 30 март – 1 април 2018 г. сред 818 пъл­нолетни бъл­гар­ски граж­дани. 

Позицията на Бъл­гария се въз­п­риема от общес­т­вото като европейска и прак­тически кон­сен­сусна, тъй като опозицията — в лицето на БСП, също се солидаризира.

Мнозин­с­т­вото от бъл­гарите гледат със сим­патия към Русия основно заради приноса й в освобож­дението от тур­с­кото владичес­тво, продъл­жило 500 години. Един­с­т­вените против­ници се очер­тават изолирани от общес­т­вото пред­с­тавители на русофоб­ски среди, но бъл­гар­с­кото общес­тво традиционно е с положителна наг­ласа към Русия или поне не е антируско нас­т­роено.

Решението на Бъл­гария да се откаже от изгон­ването на дип­ломати повишава ней­ната тежест на европейс­ката геополитическа сцена. На фона на противопос­тавянето между Мос­ква и Лон­дон се фор­мира тър­сене за ком­п­ромисна европейска позиция, която страната би могла да пред­ложи, въз­дър­жайки се от резки ходове, както вече беше демон­с­т­рирано в релацията ЕС – Тур­ция, където движеща бе пос­ред­ничес­ката роля на Бъл­гария. Традиционно за тази роля по оста Изток-Запад претен­дира Авс­т­рия, но напос­ледък и страни от Вишег­рад­с­ката чет­ворка като Чехия и Унгария. София също се въз­п­риема като мост между Изтока и Запада и е готова да стане пос­ред­ник, запаз­вайки каналите за комуникация и в двете посоки.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие