Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мая Манолова призова: Направете добро дело за Великден

Мая Манолова призова: Направете добро дело за Великден

Мая Манолова призова: Направете добро дело за Великден

Мисля, че и днеш­ният светъл хрис­тиян­ски праз­ник –е повод да под­сетим за кам­панията „Велик­ден за всеки“. Както е казал Хрис­тос на Лазар „стани и излез“, така бих се обър­нала към бъл­гарите да станат и да излязат от мрач­ното нас­т­роение, от лип­сата на пер­с­пек­тива и да пог­лед­нат света и нека всеки да нап­рави едно добро дело, със сигур­ност ще се почув­с­тва по-добре.“ Това каза омбуд­с­манът Мая Манолова след праз­нич­ната литур­гия, отс­лужена от отец Лазар, в столич­ния храм „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ в кв. „Горуб­ляне“.

Манолова раз­даде на социално слаби и въз­рас­тни хора от енорията 350 пакета с храна, съб­рани от доб­ровол­ците на Национал­ната кам­пания „Велик­ден за всеки – дари праз­ник на баба и дядо“, която се организира под ней­ния пат­ронаж за трета поредна година.

Омбуд­с­манът обяви, че в началото на сед­мицата са раз­п­ределени пър­вите сред­с­тва, пос­тъпили по смет­ката на инициативата, които са в раз­мер на 260 000 лв., а обър­нати във ваучери са за 13 000 пен­сионери.

Кам­панията е в раз­гара си. Това е сед­мицата, в която очак­ваме да съберем най-много дарения – по бан­ковата сметка, на SMS-номера 1255, а също и от инициативата „Купи и сподели“, която се провежда в 50 магазина в 14 бъл­гар­ски града. Надявам се да пос­тиг­нем резул­тата, който пос­тиг­нахме и миналата година – 30 000 пен­сионери с ваучери и поне още тол­кова с пакети с храна“, посочи Манолова.

Национал­ната кам­пания „Велик­ден за всеки“ набира финан­сови сред­с­тва по бан­кова сметка в УниК­редит Бул­банк, раз­к­рита кон­к­ретно и един­с­т­вено за целите на кам­панията, с титуляр Бъл­гар­ски Чер­вен кръст:

IBAN: BG53UNCR70001522802795

Бан­ков код: UNCRBGSF

Или със SMS 1255 — на стой­ност 1 лев, освободен от ДДС

Чрез on-line дарения от Бъл­гария и чуж­бина на сайта на БЧК

www.redcross.bg

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие