Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 16 университета повишават таксите си следващата година

16 университета повишават таксите си следващата година

16 университета повишават таксите си следващата година

Най-старото ни висше училище, Софийският университет, намалява обаче таксите в 17 специалности

16 универ­ситета ще увеличат так­сите си за студенти за след­ващата учебна година като сред­ното повишение ще е с около 11 на сто, предуп­реди БНТ. Други висши училища пък не променят зап­лащането. На страницата на прос­вет­ното минис­тер­с­тво за обсъж­дане са качени промените на так­сите във вис­шите училища. То ще продължи до 19 април, след това так­сите ще бъдат утвър­дени от Минис­тер­с­кия съвет. Най-старото ни висше училище, Софийс­кият универ­ситет, намалява обаче так­сите в 17 специал­ности. Прави впечат­ление, че зап­лащането за специал­нос­тите на Физичес­кия факул­тет пада от 750 на 200 лв., за да се прив­лекат студенти към природ­ните науки.

Проф. Ренета Божан­кова, зам. рек­тор на СУ „Св. Климент Охрид­ски“ обясни, че това е малък стимул, който да даде на студен­тите въз­мож­ност да изберат тази специал­ност, тези специал­ности, защото говорим за специал­ности на Физичес­кия и още няколко факул­тета и по този начин да се реагира на актуал­ните проб­леми, пред които общес­т­вото ни е изп­равено. Так­сите се намаляват и в специал­ности като статис­тика, теология, геог­рафия. Новоп­риетите студенти с мак­симален бал в специал­ност „математика и статис­тика” пък се освобож­дават от зап­лащане за пър­вата година на обучение. Без промяна остават так­сите в 69 специал­ности в седем от факул­тетите — сред тях са жур­налис­тика, биологичес­кия, по математика и инфор­матика. Увеличава се зап­лащането в 30 специал­ности. В специал­ността „Право“ так­сите нарас­т­ват от 739 на 800 лв., а в най-желаната специал­ност „Психология“ — от 560 на 600 лв., комен­тира национал­ната телевизия.

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...