Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Официално: 40% от републиканските пътища са „дупка до дупка“

Официално: 40% от републиканските пътища са „дупка до дупка“

Официално: 40% от републиканските пътища са „дупка до дупка“

Огромна част от тях или не са пипани от създаването им през 70-те години на миналия век, или са били подложени на основен ремонт веднъж преди 20 години

40% от пътищата на репуб­ликан­с­ката пътна мрежа са в окаяно със­тояние. Това е кон­с­татацията не на недоволен шофьор, а на Минис­тер­с­т­вото на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото (МРРБ). Тя е нап­равена в рам­ките на пар­ламен­тар­ния кон­т­рол от ресор­ния минис­тър Николай Нан­ков. В отговор на депутат­ски въп­роси той е предос­тавил данни за девет области, които са показателни за цялата страна. „Барикада“ обобщи статис­тиката на МРРБ, пуб­ликуваме я по-долу. От отговорите на Нан­ков става ясно още, че на голяма част от окаяната инф­рас­т­рук­тура основен ремонт не е извър­ш­ван от съз­даването ѝ преди 40 години. Друга „новина“ е, че

пари за рекон­с­т­рук­ция… няма.

МРРБ дели на три вида пътищата според момен­т­ното им със­тояние – добри, средни и лоши. Третият тип са тези, върху които хората си трошат колите – дупка до дупка. Може да се очаква, че една част от класифицираните като „средни“ също са в незадоволително със­тояние, но в нас­тоящата статис­тика ще се спрем само на определените като „лоши“.

В област Плевен положението е трагично. От 794 км репуб­ликан­ска пътна мрежа 352 км са от пос­лед­ния вид, тоест са в окаяно със­тояние. МРРБ приз­нава, че на тях не е извър­ш­ван основен ремонт от 90-те години на миналия век, а други – въобще не са пипани от строител­с­т­вото им 20 години преди това.

В област Видин от 615 км дър­жавни пътища 140 км са в лошо със­тояние. И там основен ремонт не е извър­ш­ван в пос­лед­ните 20 години.

Би тряб­вало в столицата и около нея нещата да са наред. Но не са. От 1500 км в Софийска област и София-град в плачевно със­тояние са 629 км. Всъщ­ност в общите километри влизат и 170 км магис­т­рали и връзки към тях. Ако ги извадим от смет­ката, се оказва, че половината от трасетата са много зле.

Във Великотър­нов­ска област от 937 км репуб­ликан­ска пътна мрежа 336 км са в лошо със­тояние. Има дори и

към 5 км репуб­ликан­ски път без асфал­това нас­тилка.

Интересно, плаща ли се винетка за тях?!

Във Вар­нен­ска област от общо 718 км отсеч­ките „дупка до дупка“ са 238 км. Процен­тът на тези учас­тъци е около 30, което отрежда на региона цветущо със­тояние в срав­нение с другите.

Стара Загора е нап­раво оазис. От обща дъл­жина 883 км „само“ 220 са в окаяно със­тояние.

На другия полюс е Пер­ник. От 575 км общо пътища при повече от половината има огромни проб­леми. МРРБ приз­нава, че на значителна част от тях не е извър­ш­ван основен ремонт от въвеж­дането в екс­п­лоатация, тоест отп­реди 40 години.

В Русен­ска област от 472 км репуб­ликан­ски пътища доста зле са 215 км. Нуж­даят се от преван­тивен ремонт и рехабилитация.

Каква в крайна сметка е общата статис­тика? Ето я – от 6494 общо километра в деветте области 2500 км, или 40%, са от типа „трошач на коли“.

Положението прак­тически е още по-лошо,

защото дан­ните не включ­ват чет­вър­ток­лас­ната мрежа, която е общин­ска. А там, извес­тно е, нор­мал­ните отсечки са кът.

Въп­реки прилежно нап­равената от МРРБ „снимка на със­тоянието“, кон­к­ретни дейс­т­вия за оправяне на пътищата много-много не бива да се очак­ват. Така нап­ример през нас­тоящата година едва 21 км от трасетата във Видин­ска област ще бъдат ремон­тирани. В Плевен пред­с­тои рехабилитация през 2018 г. на около 35 км. Любопитен е отговорът на Нан­ков относно пътя Златарица – Джулюница край Велико Тър­ново. Това е 16-километров път,

един от най-ужасните в страната – почти без асфалт, с огромни трапове, с приведени до земята клони

на неиз­сечени околни дър­вета. Мес­т­ните жители няколко пъти протес­тираха срещу трагич­ното със­тояние на учас­тъка. Отговорът на Нан­ков е, че пари за цялос­тен ремонт няма. А всъщ­ност са нужни едва 6.5 млн. лв.

Инф­рас­т­рук­турата все повече се прев­ръща в нетър­пим проб­лем за жителите на стотици населени места. През пос­лед­ната година протести срещу дуп­ките по пътищата имаше в Северозападна Бъл­гария, Родопите, общините Пол­ски Тръм­беш, Пав­ликени, Доб­рич и на много други места. Недовол­с­т­вото ще се изос­тря с приб­лижаването на мес­т­ните избори през 2019 г. От статис­тиката се вижда, че хората имат пълно право да негодуват.

От сайта „Барикада”

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...