Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Онкоболни от Пловдив са с ограничен достъп до иновативно лечение

Онкоболни от Пловдив са с ограничен достъп до иновативно лечение

Сформира се работна група, за да поиска от компетентните институции спешно решаване на проблема с достъпа до иновативно молекулно лечение

Раковоболни пациенти от Плов­див са ограничени във въз­мож­ността да се лекуват с иновативни сред­с­тва. Причината е, че Ком­п­лек­с­ният онкологичен цен­тър в града няма правомощията да пред­писва подобни терапии, предуп­реди БНТ. Всяка година у нас 480 души са диаг­нос­тицирани с кожен рак, а статис­тиката показва, че смър­т­ните случаи са 170. Надеж­дата за пациен­тите е новата молекулна терапия. В Ком­п­лек­с­ния онкологичен цен­тър в Плов­див работят водещи специалисти. Въп­реки солид­ния им опит, те не могат да пред­пис­ват иновативни терапии. По рег­ламент това може да става само в универ­ситет­с­ките бол­ници. Д-р Гер­гана Шаламанова, начал­ник на онкодер­матологич­ното отделение в КОЦ – Плов­див обясни, че където се лекуват пациен­тите, там може да бъде прос­ледяван ефек­тът от тях­ната терапия и изходът на заболяването. А това става чрез дис­пан­серизация, който не се прилага в универ­ситет­с­ките бол­ници, а само в онкологич­ния цен­тър.

Медиците нас­тояват за спешни нор­мативни промени, които да променят статута на онкологич­ния цен­тър – така че да е в интерес на пациен­тите, нуж­даещи се от иновативни медикаменти. Плов­див­с­кият Ком­п­лек­сен онкологичен цен­тър приема пациенти не само от Южна Бъл­гария, но и от цялата страна. За да защитят интересите на своята рядка специал­ност, онкодер­матолозите в страната учредиха през почив­ните дни Бъл­гар­ска асоциация по онкодер­матология. В момента се сфор­мира работна група, която ще поиска от ком­петен­т­ните инс­титуции спешно решаване на проб­лема с дос­тъпа до иновативно молекулно лечение.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...