Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Средната възраст на българския учител е 50 г.

Средната възраст на българския учител е 50 г.

Средната възраст на българския учител е 50 г.

50 години – тол­кова е сред­ната въз­раст на бъл­гар­с­кия учител. Или той е с 10 години по-възрастен от учителя в Европейс­кия съюз и Съединените щати, бие тревога Би Ти Ви.

Почти половината от бъл­гар­с­ките преподаватели ще излязат в пен­сия до няколко години. В момента около 2000 учители в над-пенсионна въз­раст продъл­жават да влизат в клас, комен­тира телевизията. Дан­ните показ­ват, че само 13 % от бъл­гар­с­ките учители са до 30-годишна въз­раст. А почти половината от тях вече са прек­рачили прага на 50-те.

Една от мер­ките за прив­личане на млади учители е повишението на учител­с­ката зап­лата, която от сеп­тем­ври вече е 760 лв. Заяв­ките на правител­с­т­вото са тя да се удвои до 3 години. Сериозен е и недос­тигът на млади учители в професионал­ните нап­рав­ления. Образовател­ното минис­тер­с­тво ще прив­лича младите към професията, като ги мотивира още от училищ­ната скамейка. Допъл­нително финан­сиране на учителите в отдалечените райони са също част от мер­ките. Софийс­кият универ­ситет обаче регис­т­рира занижен интересен към педагогичес­ките специал­ности, като през тази учебна година са останали и незаети места.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...