Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 191, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Българският народ на бунт срещу джендър заразата

Българският народ на бунт срещу джендър заразата

Българският народ на бунт срещу джендър заразата

Хиляди хора се събраха на протести срещу натиска да приемем Истанбулската конвенция

В няколко града у нас бяха организирани протести срещу джен­дър идеологията и кон­к­ретно Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Стотици се съб­раха на протест пред Народ­ното съб­рание, обявен като насочен срещу джен­дър идеологията, предаде БНР.

ЗЕМЯ напомня, че недовол­с­т­вото на протес­тиращите е провокирано от въз­мож­ността да бъде ратифицирана т. нар. Истан­бул­ска кон­вен­ция, която бе отх­вър­лена от над 80% от бъл­гар­с­кото общес­тво, вкл. от Бъл­гар­сща правос­лавна цър­ква, Католичес­ката цър­ква, от евен­гелисти и протес­танти, от Глав­ното мюф­тийс­тво, от син­дикатите и водещи пар­тии като БСП (която първа заяви позицията си против), Обединени пат­риоти, кон­сер­ватив­ната дес­ница, отделни депутати от ГЕРБ. Въп­реки това, че кон­вен­цията бе оттег­лена, от Брюк­сел продължи под­мол­ния натиск тя да бъде приета.

“Основно право на човекът е да живее непок­варен“, “Не на Содом и Гомор в училищата“, пише на част от множес­т­вото плакати, които носят протес­тиращите. “Човек сам може да определя своя пол и да променя своя пол в противоречие с определения му при раж­дането му въз основа на неговите биологични харак­терис­тики. Тоест игнорират се тези харак­терис­тики и полът се определя според вът­реш­ното усещане на човека, какъвто той се усеща, което мис­лим, че не почива, първо, на обек­тив­ната наука, и второ — това е раз­рушително за иден­тич­ността на лич­ността.“, заявиха те пред БНР.

 

“Вяр­вам, че има само два пола — мъж и жена. Като бъдеща учителка също не искам да преподавам това на децата и съм против налагането на третия пол“. “Аз съм против насил­с­т­вения начин тази кон­вен­ция да налага определени идеи за брака, за семейс­т­вото, за въз­питанието на децата“.

Протес­тиращите ще внесат в понедел­ник в Народ­ното съб­рание и Минис­тер­с­кия съвет дек­ларация срещу пов­тор­ното внасяне на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция за ратифициране в пар­ламента и налагането на джендър-идеологията в бъл­гар­с­кото общес­тво.

Митинг срещу Джендър-идеологията и ней­ното раз­п­рос­т­ранение в учеб­ните процеси в Бъл­гария се проведе и пред Катед­ралата във Варна. Организатори на събитието са родители от Варна, които сфор­мираха граж­дан­ска инициатива срещу Истан­бул­с­ката Кон­вен­ция.

“Не сме хомофоби, но и не искаме да се раз­мът­ват главите на децата с колебания и съм­нения относно тях­ната иден­тич­ност

и да се раз­рушава тях­ното чув­с­тво за сигур­ност и нор­мал­ност”, споделят организаторите, цитирани от “Нова Варна“.

В пос­ледно време се наб­людава тен­ден­ция на пос­тъпателно раз­п­рос­т­ранение на джендър-идеологията и у нас, където това е в остро противоречие с национал­ните ни цен­ности, бит и традиции. Пок­рай общес­т­вените дис­кусии около ратификацията на Истан­бул­с­ката Кон­вен­ция излязоха на яве редица тревожни факти. Оказва се, че у нас раз­виват дей­ност редица НПО-та, които са финан­сирани от вън­шни фон­дове и които промотират идеята, че полът на човек е социална кон­с­т­рук­ция и е въп­рос на свободна ком­бинация от раз­лични фак­тори като полова иден­тич­ност и полово изразяване.

Биологич­ния пол се приема за най-маловажен.

 

Дори пред­с­тавителите на гей-общността не са защитени и се чув­с­т­ват обър­кани.

Нас­коро се проведе кон­ферен­ция срещу джендър-доктрината в Мад­рид. Там учас­т­ваха 53 организации от 17 дър­жави. На кон­ферен­цията се изказаха против джендър-идеологията хора от хомосек­суал­ната общ­ност. За да илюс­т­рираме пъл­ната каша в джен­дър идеологията прилагаме извадка от сайта на НПО, спечелило наг­рада през 2017 година за общес­т­вена мисия, и чиято дей­ност е насочена към тий­нейджърите и към тях­ното вът­решно раз­к­риване. „Нашата сек­суал­ност и полова иден­тич­ност не са нещо окон­чателно. Всъщ­ност, иден­тич­нос­тите на хората могат да бъдат флуидни. СПЕК­ТЪРЪТ може да ви помогне да визуализирате как се чув­с­т­вате във всеки един момент. Отбележете начина, по който се определяте днес по всяка линия, но не се чув­с­т­вайте ограничени нор­мално е да отбележите нещо раз­лично утре!” по-долу в сайта има спектър-табличка от фак­тори, които, детето щом отбележи ще раз­бере къде е позициониран неговия джен­дър.”

Джендър-идеологията учи децата от 5 годишна въз­раст, че полът на човек е фун­к­ция на съз­нанието, а не на биологични фак­тори, че е въп­рос на виж­дане, самооценка и чув­с­т­ване на човека. Тя се раз­п­рос­т­ранява в страните, под­писали Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, чрез задъл­жител­ните часове по сек­суално обучение, както и по време на обучение срещу домаш­ното насилие още от дет­с­ката градина.

 

В дет­с­ките градини и училищата обяс­няват на децата, че могат да си променят пола

, ако не се чув­с­т­ват добре в тялото си. В часовете по сек­суално обучение децата се учат, че между мъжът и жената има цял спек­тър от със­тояния, които могат да си изберат! А родителите дори не могат да се противопос­тавят, защото могат да бъдат арес­тувани за дис­к­риминация и нарушаване на правата на детето или в по-често срещания случай– децата се отнемат и се предават на джендър-политкоректни приемни семейс­тва. В редица дър­жави индок­ринацията за смяна на пола се извър­шва не само въп­реки желанието на родителите, но дори без тях­ното знание.

През 2016 г. се стигна до масови протести на родители в Гер­мания. В резул­тат на часовете по „сек­суално обучение” в Британ­ска Колум­бия, Канада, при нор­мално 12 % хора с полови отк­лонения процен­тът е нарас­т­нал до 19 % сред учениците. Отворени са редица клиники за смяна на пола, които третират деца срещу огромни суми. На децата в дет­с­ката градина и в училище им се обяс­нява, че ако не се чув­с­т­ват „добре в тялото си, могат да променят това. Мас­тити професори забогатяват от това да дават „свободен избор” на децата. От 11 годишна въз­раст на децата се инжен­к­тират „блокери на пубер­тета”, за да не се раз­вият полово, а когато станат на 15 год. започ­ват да им дават крос-хормони за смяна на пола. Това е насилие над децата.

 

Процен­тът самоубийс­тва сред транс-джендърите е огромен

, защото с хор­мони не може да се промени полът на човек. Той е закодиран в ДНК-то! Според mirror.co.uk пет­десет деца на сед­мица се изп­ращат да се кон­сул­тират със специалисти в клиники за промяна на пола, защото са “недоволни от тялото, в което са се родили”. Някои са едва на 4 години!

Джендър-идеологията се раз­п­рос­т­ранява насил­с­т­вено, защото е прид­ружена със законодател­с­тво, което наказва несъг­лас­ните.

Всеки, който изрази несъг­ласие е обявяван за извър­ш­ващ дис­к­риминация. В Ню Йорк са официално приз­нати 31 пола.

В лис­товка, раз­п­рос­т­ранявана от Комисията по правата на човека са пред­видени големи глоби за всеки, който волно или неволно не упот­реби правил­ното обръщение съоб­разно джен­дъра на човека, като това се смята за накър­няващо неговото дос­тойн­с­тво. Има и гореща телефонна линия за оплак­вания. Полицията реагира незабавно в тези случаи. Нас­коро се появи новина, че в САЩ учител е увол­нен, защото е нарекъл две момичета „момичета”, а те се били обявили за джендър-неутрални.

С нас се свър­заха бъл­гари, които живеят в чуж­бина и раз­казаха, че в часовете по сек­суално обучение учат децата да си раз­менят ролите – момичета и мом­чета и че в Канада децата могат да преминат към процедури за промяна на пола без знанието на родителите. Според тях, по време на обучението против домаш­ното насилие,

внушават на децата че родителите са насил­ници и нас­т­рой­ват децата да гледат на родителите си като на врагове.

 

Джен­дър образование в Бъл­гария се раз­п­рос­т­ранява от много години, пос­ред­с­т­вом фон­дации, които обучават педагози и педагогически съвет­ници, както и пос­ред­с­т­вом книжки, комикси и наг­ледни уроци за деца. От 1999 г. работи Фон­дация “Джен­дър проект в Бъл­гария”. Сред спон­сорите са: Фон­дация “Отворено общес­тво”, Съветът на Европа, базираният в САЩ Глобален фонд на жените, Национал­ният демок­ратичен инс­титут и др. Фон­дация “Джен­дър образование, изс­лед­вания и тех­нологии” организира през 20132017 год. кон­курси “Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”.

Ние съвет­ваме родителите да си отварят очите и да внимават за евен­туални пилотни проекти по джендър-обучение в училищата.

Странно е поведението на дирек­торите на училища, които премат всякакви инициативи на НПО, които са финан­сирани по т.наречените „проекти” без да проверят за какво точно става въп­рос.

“Ние сме за нор­мално психическо и емоционално раз­витие на децата. Не желаем те да бъдат притис­кани да приемат психичес­ките отк­лонения за норма. Желаем в Бъл­гария да се пред­п­риемат необ­ходимите мерки за спаз­ване на законодател­с­т­вто срещу насилието и да не се налага да под­пис­ваме меж­дународни документи с неясни цели и тер­минология.”, каз­ват организаторите.

От сайта БЛИЦ

(със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)

 

България

Икономика

Култура

Спорт

ЦСКА игра слабо, но постигна успех над Пирин

Старши треньорът на ЦСКА Саша Илич не остана очарован от играта на своите след победата над Пирин (Благоев­г­рад) и се закани тимът му да изгл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Володимир Зеленски подписа указ, с който забранява каквито и да било преговори с Владимир Путин

Гор­ната камара на рус­кия пар­ламент под­к­репи в…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...