Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Изтеглянето на държавата от важни за сигурността сектори е голяма грешка Нинова:

Корнелия Нинова: Изтеглянето на държавата от важни за сигурността сектори е голяма грешка Нинова:

Корнелия Нинова: Изтеглянето на държавата от важни за сигурността сектори е голяма грешка Нинова:

Дой­дохме в Брегово, най-напред да помог­нем на хората, да знаят, че не са изос­тавени. Дос­тавихме минерална вода, ще дарим пари на пос­т­радалите семейс­тва. След това, заедно с кмета и общин­с­ките съвет­ници, ще раз­говаряме как да помог­нем да се реши проб­лемът с навод­ненията дъл­гос­рочно, защото това не се случва за първи път. Ще нас­тояваме и в пар­ламента, и пред правител­с­т­вото дър­жавата да си поеме ролята, а не да прех­върля всичко на кметовете, които нямат сред­с­тва да под­дър­жат реч­ните корита и язовирите, заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в Брегово, на дигата на р. Тимок, съоб­щиха от пар­тията. Нинова припомни, че преди три години левицата е пред­лагала единен дър­жавен орган да поеме управ­лението и кон­т­рола. Не ни чуха. Тази инф­рас­т­рук­тура е стратегическа за национал­ната сигур­ност и сигур­ността на населението. Както в енер­гий­ната сис­тема, така и тук, ролята на дър­жавата е ключова. Изтег­лянето на дър­жавата от важни за сигур­ността сек­тори, което нап­равиха правител­с­т­вата на Борисов, е голяма грешка, категорична бе тя. Нинова припомни, че пос­лед­ното такова е решението за час­т­ната охранителна дей­ност. Колко аргументи им дадохме в пар­ламента да не го правят — пак не чуха. Но най-силният аргумент е животът тук по селата в Северозапада. Почти няма необирана къща. Бед­нотия е. И ти да караш тези хора да си плащат за час­тна охрана е тежка абдикация на дър­жавата от основ­ните й фун­к­ции. Ето затова не изпъл­ниха предиз­бор­ното си обещание във всяко село да има полицай — за да си плащат хората. Рушат дър­жав­ността и е време да спрат с тази ароган­т­ност и самодос­татъч­ност и да си отворят очите и ушите за разума и за аргумен­тите на опозицията, а и не само на нея, заяви още лидерът на опозицията. Заедно с пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова в Брегово бяха и народни пред­с­тавители от левицата, членове на ИБ на пар­тията, облас­т­ният пред­седател на БСП, комен­тира БГНЕС.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...