Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът прати на КС закона за частната охранителна дейност

Президентът прати на КС закона за частната охранителна дейност

Президентът прати на КС закона за частната охранителна дейност

• Дър­жавата няма право да абдикира от грижата за сигур­ността на хората

• С отделно искане и глав­ният прокурор атакува спор­ния акт

Президен­тът Румен Радев сезира Кон­с­титуцион­ния съд с искане за установяване на противокон­с­титуцион­ност на раз­поред­бите на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28, чл. 29 и § 1, т. 2 , както и на свър­заната с тях раз­поредба на § 1, т. 5 от Закона за час­т­ната охранителна дей­ност (ЧЗОД) (обн. ДВ. бр.10 от 30 януари 2018 г.), които рег­ламен­тират охраната на урбанизирани територии като вид час­тна охранителна дей­ност. Според изложените от дър­жав­ния глава мотиви, посочените раз­поредби противоречат на чл. 4, ал. 1, чл. 7, чл. 8, чл. 105, ал. 2, чл. 143, ал. 3 от Кон­с­титуцията. Това съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

В мотивите си президен­тът посочва, че общес­т­веният ред е цен­ност, която крепи целостта на общес­т­вото и дей­нос­тите по опаз­ването му трябва да съот­вет­с­т­ват на нор­мите на Кон­с­титуцията и законите, а те поверяват опаз­ването му върху определени органи на пуб­лич­ната власт. „Дър­жавата няма право да абдикира от грижата за сигур­ността и спокойс­т­вието на хората в населените места, вкл. в т.нар. урбанизирани територии. Въз­мож­ността, която дава ЧЗОД на тър­гов­ски дружес­тва да извър­ш­ват дейс­т­вия по охрана на урбанизирани територии, по същес­тво е отказ от страна на дър­жавата чрез ней­ните изпъл­нителни органи да осъщес­т­вява въз­ложените фун­к­ции по охрана на общес­т­вения ред“, посочва Румен Радев в обръщението си към Кон­с­титуцион­ния съд.

Кон­с­титуцията натоварва с фун­к­ции за осигуряването на общес­т­веното спокойс­т­вие и общес­т­вената безопас­ност изрично Минис­тер­с­кия съвет и облас­т­ния управител, а осигуряването на общес­т­вения ред е част от ръководенето и осъщес­т­вяването на вът­реш­ната политика на страната, напомня дър­жав­ният глава.

Президен­тът посочва още, че в обновения ЗЧОД не е пос­тавено изис­к­ване служителите, които се грижат за опаз­ването на общес­т­вения ред, независимо от длъж­ността, която заемат, да са политически неут­рални и да се ръководят един­с­т­вено от закона. Такова изис­к­ване въвеж­дат чл. 116, ал. 1 от Кон­с­титуцията, чл. 9 ал. 1 от Закона за политичес­ките пар­тии и чл. 146, ал. 3 от Закона за МВР. „Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи е строго йерар­хична струк­тура с присъщата й субор­динация, отчет­ност и кон­т­рол. Поверяването на фун­к­ции по опаз­ване на общес­т­вения ред на час­т­ноп­равни субекти, спрямо които са неп­риложими посочените прин­ципи, поражда риск при осъщес­т­вяване на тази дей­ност“, посочва още дър­жав­ният глава в мотивите си. 

Между аргумен­тите на президента за сезирането на Кон­с­титуцион­ния съд са и лип­сата на специфични изис­к­вания и кон­к­ретика относно пат­рулирането и ком­п­лекса специфични дей­ности, които ще бъдат прилагани за защита на имущес­т­вото и населението в урбанизираните територии, както и ограничаването на кон­с­титуцион­ната защита, която получават граж­даните под фор­мата на отговор­ност на дър­жавата за вредите, причинени от соб­с­т­вените ѝ органи и лица, пос­тавяйки охраната на урбанизираните територии във фор­мата на час­т­ната охранителна дей­ност.

Глав­ният прокурор Сотир Цацаров също отп­рави искане до Кон­с­титуцион­ния съд за обявяване за противокон­с­титуционни на раз­поредби от Закона за час­т­ната охранителна дей­ност поради противоречието им с прин­ципите на правовата дър­жава, съоб­щиха от прес­цен­търа на Прокуратурата. Глав­ният прокурор счита, че с въвеж­дане на час­тна дей­ност за охрана на урбанизирани територии се нарушава кон­с­титуционно пред­видената ком­петен­т­ност на Минис­тер­с­кия съвет да осигурява общес­т­вения ред. Това на прак­тика обек­тивно ограничава въз­мож­ността на дър­жав­ните органи по Кон­с­титуция, съоб­разно тех­ните законови задъл­жения, да гаран­тират общес­т­вения ред. Съз­дава се неп­ропор­ционална и затова недопус­тима зависимост на под­дър­жането на общес­т­вения ред в населените места от прецен­ката и актив­ността на час­тно правни субекти, а не от пред­видените по Кон­с­титуция и съот­вет­ните закони дър­жавни органи.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...