Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Цацаров с искане до КС да обяви за незаконни разпоредби от Закона за частните охранители

Цацаров с искане до КС да обяви за незаконни разпоредби от Закона за частните охранители

Цацаров с искане до КС да обяви за незаконни разпоредби от Закона за частните охранители

Глав­ният прокурор Сотир Цацаров отп­рави искане до Кон­с­титуцион­ния съд за обявяване за противокон­с­титуционни на раз­поредби от Закона за час­т­ната охранителна дей­ност поради противоречието им с прин­ципите на правовата дър­жава, съоб­щиха от прес­цен­търа на Прокуратурата. С атакуваните раз­поредби на законово ниво се поз­волява неог­раничено въз­дейс­т­вие от страна на час­тни охранители върху живота в населените места, Глав­ният прокурор счита, че с въвеж­дане на час­тна дей­ност за охрана на урбанизирани територии се нарушава кон­с­титуционно пред­видената ком­петен­т­ност на Минис­тер­с­кия съвет да осигурява общес­т­вения ред, комен­тира Епицен­тър. С този закон за пръв път в чл. 5 ал. 1 т. 6, като нов вид охранителна дей­ност е пред­видена охраната на урбанизирана територия, обх­ваната от границите на населеното място или селищ­ното образувание (строител­ните му граници), определени с уст­ройс­т­вен план, без да се включва зем­лището. Глав­ният прокурор счита, че с въвеж­дане на час­тна дей­ност за охрана на урбанизирани територии се нарушава кон­с­титуционно пред­видената ком­петен­т­ност на Минис­тер­с­кия съвет, уредена в чл. 105 ал. 2 от Кон­с­титуцията – да осигурява общес­т­вения ред. Наред с това недопус­тимо се прех­вър­лят правомощия на дър­жавата, реализирани от МС и кон­к­ретно от Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи по опаз­ване на общес­т­вения ред и национал­ната сигур­ност, като тези правомощия се въз­лагат на тър­говци. Пред­видената в чл. 28 ЗЧОД въз­мож­ност за сключ­ване на договор за охрана на урбанизирана територия от страна на кмета на общината ще пос­тави граж­даните в положение на зависимост от неговата воля дали, доколко и чрез кого да се осъщес­т­вява час­тна охранителна дей­ност в съот­вет­ното населено място. Това на прак­тика обек­тивно ограничава въз­мож­ността на дър­жав­ните органи по Кон­с­титуция, съоб­разно тех­ните законови задъл­жения, да гаран­тират общес­т­вения ред. Съз­дава се неп­ропор­ционална и затова недопус­тима зависимост на под­дър­жането на общес­т­вения ред в населените места от прецен­ката и актив­ността на час­тно правни субекти, а не от пред­видените по Кон­с­титуция и съот­вет­ните закони дър­жавни органи.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие