Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Свлачището край Смолян – най-мащабното в страната

Свлачището край Смолян – най-мащабното в страната

Свлачището край Смолян – най-мащабното в страната

Скалите са изключително опасни за разчистване поради наличието на множество големи надвиснали късове

Свлачището край Смолян e най-мащабното в страната – установи спешна проверка на терена край село Тикале, извър­шено от проек­танти, геолози и пред­с­тавители на Път­ната аген­ция, съобщи корес­пон­ден­тът на Би Ти Ви в региона. Свлачището обх­ваща много голяма територия, като на места пук­натините са около 100 на 150 м. В рис­ковия учас­тък попадат елек­т­роп­роводи, а над него минава водоп­ровод, има опас­ност населените места в района да останат без ток и вода, предуп­реж­дава телевизията. Екс­пер­тите обмис­лят вариант за изг­раж­дане на алтер­нативен път през Орешец – Влахово, тъй като геолож­ката струк­тура на скалите при свлачището в района на Тикале показва, че има пред­пос­тавки проб­лемът да въз­никва периодично. Кметове, пред­с­тавители на път­ната аген­ция, ВиК и ЕВН, геолози, проек­танти и служители на Гор­с­кото стопан­с­тво нап­равиха оглед на място на свлачището край Тикале, на глав­ния път Смолян – Мадан. Наб­людение на терена е нап­равено и от дрон. В огледа е учас­т­вал пред­седателят на УС на Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура” – инж.Дончо Атанасов. Установено е, че със­тоянието на срутището е много тежко и обх­ваща много голяма територия, с което излиза далеч извън сер­витута на глав­ния път. Към момента на огледа най-горният свлачищен отсек е дос­тиг­нал елек­т­роп­ровод 110 KV. В свлачищ­ното тяло попада елек­т­роп­ровод 20 KV. Свлачището е активно с неп­рекъс­ната поява на нови пук­натини, чиито раз­мери в момента са около 100 на 150 м. Установено е наличие на стичащи се повър­х­нос­тни води. Над свлачището преминава водоп­ровод Ф400, който е препоръчително да се обс­ледва. Още днес в АПИ ще бъде проведено съвещание с всички водещи специалисти в тази област и ще бъдат взети кон­к­ретни мерки. Най-добрите екипи за обс­лед­ване и проуч­ване ще работят, за да не се допусне прекъс­ване на елек­т­ричес­ката и ВиК комуникация до населените места. Ще бъде обсъден и вариант за изг­раж­дане на алтер­нативен път през Орешец – Влахово, тъй като геолож­ката струк­тура на скалите при свлачището в района на Тикале показва, че има пред­пос­тавки проб­лемът да въз­никва периодично. Свлачището е изк­лючително опасно за раз­чис­т­ване поради наличието на множес­тво големи над­вис­нали скални късове. Въп­реки това ще бъде нап­равен опит за раз­чис­т­ване и пус­кане на движението за аварийни случаи в едната пътна лента. Ще се съз­даде и организация за продъл­жително наб­людение на свлачището поради голямата му актив­ност. Усилията в най-краткосрочен план се насоч­ват към спешно раз­чис­т­ване на пътя Рудозем – Смилян, за да бъде час­тично облек­чен трафикът в региона.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...