Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Без референдум властта отново може да внесе Истанбулската конвенция

Корнелия Нинова: Без референдум властта отново може да внесе Истанбулската конвенция

Спорният документ бе оттеглен с решение на Министерски съвет вчера

Правител­с­т­вото вчера оттегли спор­ната Истан­бул­ска кон­вен­ция. В същото време мнозин­с­т­вото в НС с под­к­репата на ДПС отказа провеж­дането на Референ­дум по темата.

Минис­тер­с­кият съвет взе решение за оттег­ляне на законоп­роекта за ратификация на Кон­вен­цията, а премиерът Бойко Борисов изтъкна като аргументи общес­т­веното мнение и внесеното от ГЕРБ искане за тъл­куване в кон­с­титуцион­ния съд.

В пар­ламента ключово изказ­ване нап­рави лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова. Там тя заяви: „Истан­бул­с­ката кон­вен­ция бих раз­делила на две части: онази, без­с­пор­ната, която осъжда насилието над жени, деца и хора и по която нямаме никакви спорове.

Ние пред­ложихме такива закони.

Няма нужда някой да ни задъл­жава. Пред­ложихме на 18 януари промени в НК, които прев­ръщат домаш­ното насилие в прес­тъп­ление от общ харак­тер. Днес е 7 март и този законоп­роект не е видял бял ден. На 2 фев­руари пред­ложихме съз­даване на кризисни цен­т­рове във всички области. И този законоп­роект не се движи в НС. Какъв извод да си нап­равим?

Че бор­бата с насилието над жени и деца не е истин­с­ката цел на управ­ляващите.

Втората част на Кон­вен­цията, онази спор­ната — много пъти ни уверяваха, че не става въп­рос за никакъв трети пол, джен­дър и т.н. Става дума в чл. 3: „пол означава социално изг­радени роли, поведение, дей­ности и харак­терис­тики“, чл. 12: „страните пред­п­риемат необ­ходимите мерки за насър­чаване на промени в социални, кул­турни модели на поведение,  с цел изкореняване на стереотип­ните роли на жените и мъжете“, чл. 14: „Страните пред­п­риемат, където е под­ходящо, необ­ходимите стъпки за включ­ване на съоб­разен с раз­виващите се въз­мож­ности на учащите се учебен материал по въп­роси като рав­нопос­тавеност между жените и мъжете, нес­тереотипни роли на пола“. По-лошото е, че в обяс­нител­ния док­лад към Кон­вен­цията, всичко това много ясно и категорично е разяс­нено по след­ния начин: „определени групи физически лица могат също да се сблъс­кат с дис­к­риминация, въз основа на тях­ната полова иден­тич­ност, което означава, че полът, с който те се иден­тифицират не е в съот­вет­с­т­вие с пола, който им е отреден по рож­дение. Това включва някои категории лица, като нап­ример транс­сек­суал­ните лица, травес­тити и други групи от хора, които не отговарят на това, което общес­т­вото е определило като принад­лежащо към категорията на „мъжете“ или „жените“.

Тези цитати отговарят едноз­начно на въп­роса говори ли се за трети пол. Ние не сме против тези раз­лични хора. Но сме против това да се прев­ръща в задъл­жителна норма на обучение на децата ни. И тук става въп­рос

за национални цен­ности, семейни цен­ности, за народоп­сихология и за спасяване на бъл­гар­с­ките деца.

Заради тези тек­с­тове Кон­вен­цията не е ратифицирана от Хър­ватия, Чехия, Унгария, Лат­вия, Литва, Люк­сем­бург и Великоб­ритания. Нещо повече – няма автоматично задъл­жение да я под­пишем. Нашата позиция е една и не е променена от 2013 година, когато нашият вън­шен минис­тър Крис­тиан Вигенин е инфор­мирал пар­ламента, че поради тези спорни тек­с­тове не би тряб­вало да се прис­тъпва към ратифициране на Кон­вен­цията.

Спорът тук не е европейци-антиевропейци. Спорът е – европейци спорят помежду си за европейски и национални цен­ности. С риска да зас­танем в противоречие с политичес­кото си семейс­тво, зас­танахме на страната на тези над 70%, които не одоб­ряват Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Заявихме категорично, че пред­с­тав­ляваме бъл­гар­с­кия народ в бъл­гар­с­кия пар­ламент и в европейс­кия и ще се съоб­разяваме с неговите интереси.

Управ­ляващите кого попитаха? Кого пред­с­тав­ляваха, когато решиха да внесат Кон­вен­цията и да я под­к­репят?

Аргумент на управ­ляващите да не искат референ­дум е да не се хар­чат излишни пари. Управ­ляващите изхар­чиха стотици милиони за какво ли не. Но не искат да се изхар­чат тези пари, за да се пита народът. Причината не е в парите, а друга – когато народът вед­нъж се произ­несе с „не“ на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, този въп­рос се зат­варя завинаги и те не могат да го внасят отново и отново. От това искат да избягат — от народ­ната воля и зат­варянето на темата. Без референ­дум ще я внесат отново, когато по думите на Борисов – се пос­тигне кон­сен­сус. От името на „БСП за Бъл­гария“ инфор­мирам, че кон­сен­сус и съг­ласие от наша страна по тази тема няма да получат при никакви условия.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...