Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) България отбеляза 3 март, почете Освобождението и подвига на освободителите

България отбеляза 3 март, почете Освобождението и подвига на освободителите

България отбеляза 3 март, почете Освобождението и подвига на освободителите

• Президен­тът Радев: Скелето на свободата ни е изг­радено върху бъл­гар­ски и руски кости

• Правос­лавна Бъл­гария пос­рещна с иск­рена любов рус­кия пат­риарх Кирил

• Владимир Путин: Общите исторически традиции са недеж­дна основа за бъдещето

Скелето на свободата ни е изг­радено от бъл­гар­ски и руски кости! С тази сим­волична фраза президен­тът Румен Радев, който е пат­рон на чес­т­ванията на 140-тата годиш­нина от побед­ния край на руско-турската освободителна война и Освобож­дението от осман­ско иго, пос­тави своеоб­разна поанта в тър­жес­т­веното си слово, произ­несено на историчес­кия връх Шипка. На събитието се стекоха десетки хиляди бъл­гари от всички региони, поколения и социални групи, за да отдадат почит на под­вига и саможер­т­вата на рус­ките освободители и на бъл­гар­с­ките опъл­ченци.

В словото си дър­жав­ният глава каза: „Съб­рали сме се на този див, чутовен връх да се прек­лоним пред героите на бъл­гар­с­ката свобода и да почетем нашето общо минало. Под снега на св. Никола, Окол­чица, Орлово гнездо, лежат кос­тите на героите. След 140 години трудно някой ще каже кои са бъл­гар­ски и кои са руски, но с тези кости е съг­радено скелето на бъл­гар­с­ката свобода, на бъл­гар­с­ката и рус­ката бойна слава.“ 

“Шипка е капитал от историческо дос­тойн­с­тво, който няколко хиляди доб­лес­тни мъже завещаха на всички нас – потом­ците и който ние не бива да под­меняме“, заяви Радев.

 

Скъпи сънарод­ници, през годините в авгус­тов­с­ките жеги и мар­тен­с­ките виелици, вие бяхте тук, дори когато политиците ги нямаше, защото вие знаехте, че с вашето присъс­т­вие и почит скрепявате историчес­ката истина. Защото вие, млади и стари, сте опъл­чен­ците на историчес­ката правда, които не допус­нахте тя да бъде поругана и низ­вер­г­ната”, каза президен­тът. 

“Благодаря на Негово Светей­шес­тво Неофит — пат­риарх на Бъл­гария и мит­рополит Софийски и на Негово Светей­шес­тво Кирил, пат­риарх на Мос­ква и на цяла Русия за със­лужението, за мъд­рите думи, за приз­нател­ността и благодар­ността и за хрис­тиян­с­кия дух, който помни, който въз­висява човека. Хрис­тиян­с­кият дух, в който саможер­т­вата е път към свободата“, каза дър­жав­ният глава.

“Вечна памет на героите! Вечна памет на воините на Царя Освободител! Да живее Бъл­гария!“, завърши словото си президен­тът Румен Радев.

Преди това президен­тът и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ прие строя на церемониал­ната армейска част, която учас­тва в тър­жес­т­вената церемония по повод чес­т­ванията на бъл­гар­с­ката свобода. 

На официал­ната трибуна до дър­жав­ния глава бяха и пат­риар­сите на Бъл­гария Неофит и на цяла Русия Кирил.

Пат­риар­сите Кирил и Неофит отс­лужиха заупокойна молитва в памет на пад­налите за свободата на Бъл­гария с учас­тието на мос­ков­ски синодален хор.

Днес ние произ­несохме молитви за заупокой на рус­ките воини и бъл­гар­с­ките опъл­чен­ски, загинали на Шипка. Защит­ниците на Шипка показаха без­п­римерна храб­рост и със соб­с­т­вената си кръв освободиха бъл­гар­с­кия народ от веков­ния гнет. Тех­ните образи не изчез­ват от народ­ната памет”, под­черта пат­риарх Мос­ков­ски и на цяла Русия Кирил.

Президен­тът Румен Радев бе пос­рещ­нат въз­тор­жено при прис­тигането си за чес­т­ванията

на 3 март на връх Шипка. С въз­г­ласи “Спасител“, “Бъл­гария ти вярва“ и пр., множес­т­вото аплодира дър­жав­ния глава, преди да отиде да целуне ръка на двамата пат­риарси.

Пат­риарх Кирил, който за пръв път се среща с него, е произ­несъл благос­ловия и го е нарекъл “свят човек, който ще спаси Бъл­гария от тъм­нината“.

Убеден съм, че със своето дело правос­лав­ните цър­кви на двете дър­жави ще продъл­жат да доп­ринасят за нашето кул­турно и духовно сближаване“, заяви още президен­тът. 

Румен Радев цени високо учас­тието на рус­кия пат­риарх в тър­жес­т­веното отбеляз­ване на 140-годишнината от Освобож­дението на Бъл­гария и под­черта, че народът ни пази спомена за Руско-турската освободителна война от 18771878 г. и Бъл­гария уважава паметта на воините, загинали за ней­ното освобож­дение.

Така както цър­к­вата се бори за душата на всеки човек, така и ние сме приз­нателни към паметта на всеки воин, сражавал се в рус­ката армия под знамената на император Алек­сан­дър II и загинал за бъл­гар­с­ката свобода, независимо от неговата национал­ност“, под­черта дър­жав­ният глава.

Пат­риарх Кирил оцени високо ролята на бъл­гар­с­кия дър­жавен глава за недопус­кане на преиначаването на историчес­ката истина в Бъл­гария за Освободител­ната война от 18771878 г. „Паметта за героич­ната борба на руси и бъл­гари за освобож­дението на правос­лавна Бъл­гария е особена страница за историята на нашите народи. И затова

бих искал да помоля и Вас, и бъл­гар­с­ките инс­титуции да съх­раняват тази памет, независимо от политичес­ката конюн­к­тура

“, заяви пат­риарх Кирил. При заминаването си от Бъл­гария рус­кият духовен водач дип­ломатично намекна на част от бъл­гар­с­кия политически елит, че е огор­чен от тен­ден­циоз­ното под­меняне на историчес­ките факти, свър­зани с Освобож­дението: „Има много положителни неща, които видях по време на посещението ми в Бъл­гария, но има и неща, които ме огор­чават. Много ме огорчи официал­ната реторика на пред­с­тавители на дър­жавата, които твър­дят, че наравно с Русия същата роля в Освобож­дението са изиг­рали Полша, Литва, Фин­лан­дия. Когато попитах откъде е тази странна история, раз­б­рах, че гвар­дията на фин­лан­д­с­кия полк е учас­т­вала в Освободител­ната война, но това беше полк на рус­ката армия, който беше във Фин­лан­дия“, обясни рус­кият пат­риарх. - Също така имаше и пол­кове от рус­ката армия в Полша. Но в историята на Полша и на Фин­лан­дия я няма тази страница, свър­зана с освобож­дението на Бъл­гария“, каза пат­риарх Кирил.

Той заяви, че историята на освобож­дението на Бъл­гария с кър­вави букви е изписана в историята на Русия.

По думите му никаква политическа корек­т­ност не може да оправ­дае лъж­ливата историческа интер­п­ретация.

Най-светлата страница от посещението ми в Бъл­гария е свър­зана с Шипка — там не видяхме нито фин­лан­д­ски знамена, нито пол­ски, нито румън­ски флагове, каза рус­кият пат­риарх. Видяхме само флага на Русия и флага на Бъл­гария и с какъв ентусиазъм бъл­гар­с­кият народ прие Мос­ков­с­кия и на цяла Русия Шипка, сподели главата на Рус­ката правос­лавна цър­ква.

“Не е въз­можно да го преживееш без сълзи този народен въз­торг, който

отразява истин­с­кото отношение на бъл­гарите към Русия, към Рус­ката цър­ква и към великата памет

за жер­т­вите на нашия народ, който е освободил Бъл­гария“, комен­тира пат­риарх Кирил. Дъл­боко съм убеден, че целият негативен политически кон­текст ще отмине, а цен­нос­тите, свър­зани с нашата обща история, с освободител­ната борба, която рус­кият народ с огромни жер­тви понесе, за да стане Бъл­гария свободна, това завинаги ще бъде запазено в паметта на нашите народи, изрази увереност пат­риар­хът на Русия.

“Дай Боже, политиците да го раз­берат въз­можно най-бързо“

, пожела той. Попитан за комен­тар за днеш­ната му среща с бъл­гар­с­кия президент, пат­риарх Кирил отговори: “Добро впечат­ление ми нап­рави президен­тът, много е интелиген­тен, правос­лавен, човек, който обича родината си“. Струва ми се, че е отворен за диалог с Русия, каза рус­кият пат­риарх и пожела: “Дай Боже, такива политици да набират сили в Бъл­гария, защото вън­ш­нополитичес­ките и меж­дудър­жав­ните отношения винаги са пер­сонифицирани и много е важно от страна на Бъл­гария да бъдат хората, с които в Русия с удовол­с­т­вие биха общували и градили отношения.“

През пос­лед­ните години в Русия са пос­т­роени хиляди правос­лавни цър­кви и манас­тири, а Рус­ката правос­лавна цър­ква раз­вива активна социална дей­ност, насочена и към младите хора, каза още пат­риарх Кирил.

ЗЕМЯ припомня, че Рус­кият пат­риарх Кирил беше у нас на трид­невно официално посещение. Пър­вата от срещите на Пат­риарх Кирил беше в Светия синод. Двамата пат­риарси отс­лужиха молебен в синодал­ния парак­лис “Свети цар Борис“.

Пат­риарх Кирил: Без бъл­гар­ско правос­лавие нямаше да има и руско правос­лавие

, заяви в словото си рус­кият пат­риарх. “Правос­лавна Бъл­гария ви пос­реща с иск­рена любов и още вед­нъж ви зас­видетел­с­тва онези чув­с­тва на брат­ска обич и приз­нател­ност, които винаги е хранила към правос­лав­ния руски народ и Рус­ката правос­лавна цър­ква“, заяви в привет­с­т­вието си пат­риарх Неофит.

След молебена в прием­ния салон на Синод­ната палата се със­тоя среща на бъл­гар­с­кия пат­риарх Неофит и Св. Синод  с рус­кия пат­риарх Кирил, Волоколам­с­кия мит­рополит Иларион и Сол­неч­ногор­с­кия архиепис­коп Сер­гий.

“Отново се рад­вам да стъпя на бъл­гар­ска земя и да видя Вас Ваше Светей­шес­тво, заяви в словото си рус­кият пат­риарх. Визитата ми е свър­зана с важна и паметна за Вас дата.

Дата много важна и за нашите цър­кви и народи — 140 г. от Освобож­дението на Бъл­гария

от Осман­ско иго. Героич­ните събития в Руско-турската война 187778 г. с особено голяма сила са се проявили високите нрав­с­т­вени качес­тва на правос­лав­ното войн­с­тво, което в продъл­жение на векове е било въз­питавано от Рус­ката правос­лавна цър­ква. И като величайши завър­шек на тази война е станала свободата и духов­ното раз­витие на бъл­гар­с­кия народ. Рус­ката правос­лавна цър­ква винаги е пом­нела, че бъл­гар­с­ките правос­лавни мисионери, ученици на св. рав­ноапос­толни Кирил и Методий, през X в., прос­ветили нашите предци в Св. Правос­лавна вяра. Приоб­щили народа към славян­с­ката пис­меност и отворили сък­ровищ­ницата на хрис­тиян­с­ката кул­тура и светоотечес­ката мисия. Без бъл­гар­ско правос­лавие нямаше да има и руско правос­лавие. Чрез бъл­гар­с­кото правос­лавие рус­кия народ получи основите на Правос­лав­ната вяра от Бъл­гария“, заяви рус­кият пат­риарх Кирил.

Пат­риарх Неофит привет­с­тва госта си с думите: “В навечерието на 3 март,

правос­лавна Бъл­гария ви пос­реща с иск­рена любов

и още вед­нъж ви зас­видетел­с­тва онези чув­с­тва на брат­ска обич и приз­нател­ност, които винаги е хранила към правос­лав­ния руски народ и Рус­ката правос­лавна цър­ква. Присъс­т­вието ви сред нас е висока чест за Правос­лав­ната ни цър­ква, истин­ско духовно тър­жес­тво и още едно свидетел­с­тво за здравите връзки, които ни сплотяват и за които всички ние благодарим на нашия Гос­под Иисус Хрис­тос, както и на вас, Ваше Светей­шес­тво, като изразител на брат­с­ката в Христа любов и под­к­репата от страна на оглавяваната от Вас света Мос­ков­ска пат­риар­шия и целия правос­лавен руски народ, когото ние иск­рено обичаме и който е винаги в нашите мисли и в нашите пат­риар­шески молитви“, каза пат­риарх Нефит в словото си към скъпия си гост.

 След това делегацията на Рус­кия пат­риарх замина за Стара Загора, където се със­тоя кул­минацията на дър­жав­ните чес­т­вания по повод 140-та годиш­нина от освобож­дението на Отечес­т­вото ни, съоб­щава в сайта си Бъл­гар­с­ката пат­риар­шия.

Радев: Брат­с­кият уст­рем на рус­кия народ доказа, че правос­лав­ните бъл­гари не са сами

Дър­жав­ният глава поз­д­рави столичани с Освобож­дението на тър­жес­т­вената заря-проверка

“Скъпи съотечес­т­веници, на днеш­ния ден преди 140 години бе под­писан Сан­с­тефан­с­кият мирен договор, той сбъдна меч­тата на нашите въз­рож­денци – всички бъл­гари да живеят в една свободна дър­жава. Този блян живя само няколко месеца. Пог­реба го Бер­лин­с­кият кон­г­рес.“

Това заяви президен­тът Румен Радев в речта си на тър­жес­т­вената заря-проверка на площад “Народно съб­рание“ в София по повод тър­жес­т­вата по случай Освобож­дението на Бъл­гария. До него на официал­ната трибуна бяха премиерът Бойко Борисов и пред­седателят на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева. 

“В цяла Европа роман­тич­ният уст­рем на ХIХ век загина под откосите на драматич­ния ХХ век, но споменът за пролетта на 1878 г. ще остане неп­реход­ното бъл­гар­ско вдъх­новение. Това е споменът за дър­зостта на младите хъшове, селяни, дас­кали, които след многогодишни борби през април 1876 г. с цената на живота си вър­наха бъл­гар­с­кия въп­рос в европейс­кия дневен ред“, каза президен­тът.

“Споменът за Вик­тор Юго и Мак­гахан, които чуха стоновете на Панагюрище и Батак – това е споменът за брат­с­кия уст­рем на рус­кото общес­тво, който доказа, че правос­лав­ните бъл­гари не са сами“, заяви Радев и допълни, че няма да заб­равим това.

Няма да заб­равим словата в манифеста на император Алек­сан­дър II, който обявява война на Осман­с­ката империя, защото така изис­ква чув­с­т­вото за справед­ливост“, заяви президен­тът. 

По думите му тези чув­с­тва са непод­в­лас­тни на корис­тни политически интер­п­ретации. Той отбеляза, че по време на Руско-турската освободителна война са загинали много воини от много народи — рус­наци, украинци, поляци, мол­довци, фин­лан­дци, румънци, чер­ногорци, сърби.

 

“За всички тях Бъл­гария е пос­леден дом. Тях ние почитаме като свои герои. 140 години по-късно трябва да пом­ним нашата история, защото другите не заб­равят тях­ната. Нашата бъл­гар­ска историческа енер­гия не е в нос­тал­гията по отминало величие, а в осъз­наването на стой­ността на свободата — в нашия дълг към мъчениците, които платиха цената, в свет­лия идеал за чис­тата и свята репуб­лика. Пок­лон пред пад­налите за свободата на родината! Да живее Бъл­гария!“, завърши словото си президен­тът.

В тър­жес­т­вената церемония учас­т­ваха още пат­риар­хът на Мос­ква и цяла Русия Кирил, софийс­кият мит­рополит и Пат­риарх Бъл­гар­ски Неофит, вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, вицеп­ремиерът Красимир Каракачанов, кметът на София Йор­данка Фан­дъкова и др.

Владимир Путин и дър­жавни глави от цял свят ни поз­д­равиха за 3 март

Рус­кият президент Владимир Путин отп­рави поз­д­рав­ление до бъл­гар­с­кия си колега Румен Радев и бъл­гар­с­кия народ по случай 140-годишнината от Освобож­дението. 

В тези дни си спом­няме за под­визите на рус­ките воини и бъл­гар­с­ките опъл­ченци, сражавали се рамо до рамо на Шипка и край Плевен. Благодарение на тях­ното мъжес­тво, изд­ръж­ливост и самоот­вер­женост беше въз­с­тановена древ­ната бъл­гар­ска дър­жав­ност“, пише Путин, цитиран от сайта на Кремъл. Президен­тът на Русия пожелава на бъл­гарите благополучие и изразява увереност, че „общите исторически традиции, здравите връзки на дружба и взаимопомощ, кул­тур­ната и духовна близост и занап­ред ще са надеж­дна основа за раз­витие на многоп­лас­тово сът­руд­ничес­тво между нашите страни“.

По-рано и премиерът Дмит­рий Мед­ведев изп­рати поз­д­равителна телег­рама до бъл­гар­с­кия си колега Бойко Борисов.

Президен­тът Румен Радев получи поз­д­равителни писма от редица дър­жавни глави по повод Национал­ния праз­ник на Бъл­гария — 3 март, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

Писма до бъл­гар­с­кия дър­жавен глава изп­ратиха президен­тите и дър­жав­ните ръководители на Русия, САЩ, Фран­ция, Гер­мания, кралицата на Обединеното крал­с­тво Елизабет II, кралят на бел­гий­ците Филип, Италия, Авс­т­рия, папа Фран­циск, президен­тите на Сър­бия, Тур­ция, Южна Африка, Виет­нам, Дър­жавата Палес­тина, кралят на Саудит­ска Арабия Сал­ман бин Абдулазиз Ал Сауд, и много други.

“От името на народа на Съединените американ­ски щати поз­д­равявам бъл­гар­с­кия народ с годиш­нината от Освобож­дението на Бъл­гария — 3 март“, се казва в пис­мото на президента на САЩ Доналд Тръмп. “Бъл­гария е важен съюз­ник и ние ценим нашето продъл­жително сът­руд­ничес­тво и приятел­с­тво. Бихме искали да изразим своята приз­нател­ност за приноса на Бъл­гария в рам­ките на меж­дународ­ната коалиция в Афганис­тан, както и да поз­д­равим Бъл­гария за ней­ното първо пред­седател­с­тво на Съвета на Европейс­кия съюз“, заявява още Тръмп.

 

“По повод Национал­ния праз­ник на Репуб­лика Бъл­гария имам удовол­с­т­вието от името на френ­с­кия народ да отп­равя към Вас и Вашите съг­раж­дани моите иск­рени поз­д­рав­ления. Щас­т­лив съм от качес­т­вото на политичес­кия диалог между нашите две страни, който отваря път към активизиране на двус­т­ран­ните ни отношения във всички области от взаимен интерес“, заявява в пис­мото си френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон. 

Федерал­ният президент на Федерална репуб­лика Гер­мания Франк-Валтер Щайн­майер поз­д­равява най-сърдечно президента Румен Радев и бъл­гар­с­ките граж­дани по случай Национал­ния праз­ник.

“За мен е много важно да раз­вием тяс­ното и приятел­ско пар­т­ньор­с­тво между нашите две страни — особено в кон­тек­ста на нас­тоящите и бъдещите предиз­викател­с­тва в Европа, с които можем да се справим само заедно. За да можем да фор­мираме бъдещето на нашия кон­тинент, трябва да засилим един­с­т­вото и солидар­ността между страните-членки на Европейс­кия съюз, както малки, така и големи, на Изток и на Запад. Привет­с­т­вам актив­ната роля на Бъл­гария като пред­седател на Съвета на Европейс­кия съюз“, заявява гер­ман­с­кият президент. Франк-Валтер Щайн­майер под­чер­тава, че Бъл­гария и занап­ред може да раз­чита на под­к­репата на ФРГ за осъщес­т­вяването на реформи в областта на правовата дър­жава.

“Чес­т­ването на Национал­ния праз­ник на Бъл­гария ми предос­тавя прият­ната въз­мож­ност да Ви под­неса най-искрени поз­д­рав­ления от името на италиан­с­кия народ и лично от мое име“, заявява президен­тът на Италиан­с­ката репуб­лика Сер­джо Матарела.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...