Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Велик Занчев: Внедряваме интелигентни транспортни системи

Велик Занчев: Внедряваме интелигентни транспортни системи

Велик Занчев: Внедряваме интелигентни транспортни системи

Така държавните дружества в сектора ще се управляват по-добре, заяви заместник-министърът

С внед­ряването на интелиген­тни тран­с­пор­тни сис­теми гаран­тираме доб­рото управ­ление на дър­жав­ните дружес­тва и предос­тавяме мак­симално добра услуга. Това заяви заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев по време на отк­риването на пър­вата кон­ферен­ция „Тран­с­порт и логис­тика“. Форумът се организирана от Индус­т­риален клъс­тер „Сред­ногорие“ и е под пат­ронажа на Минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията.

Заместник-министър Зан­чев даде за пример успеш­ното управ­ление на биз­нес процесите, чрез внед­рената сис­тема за управ­ление и планиране на ресур­сите в НК „Железопътна инф­рас­т­рук­тура“, ДП „Прис­танища инф­рас­т­рук­тура“ и БДЖ-Товарни превози.

Един от нашите приоритети е изг­раж­дането на интер­модални тер­минали в близост до индус­т­риал­ните зони“, заяви още Зан­чев.

По отношение на железопът­ната инф­рас­т­рук­тура и ней­ната модер­низацията с европейски сред­с­тва, заместник-министърът отбеляза, че паралелно с линей­ната инф­рас­т­рук­тура, се изг­раж­дат сис­теми за сиг­нализация и телекомуникация, и се внед­рява Европейс­ката сис­тема за управ­ление на железопът­ния трафик (ERTMS). „Така осигуряваме не само безопас­ността на железопът­ния тран­с­порт, но и качес­т­вото на пред­лаганата услуга“, добави още той.

Свър­заността на Запад­ните Бал­кани и завър­ш­ването на коридори 4, 8 и 10 е водеща тема през пос­лед­ните месеци и основен приоритет за Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво и Европейс­кия съюз. Очак­ваме в скоро време да бъдат взети кон­к­ретни решения за реализиране на оставащите отсечки по тези нап­рав­ления, тъй като те са важни за осъщес­т­вяване на тран­с­пор­т­ните връзки между Европа и Азия“, под­черта още Велик Зан­чев.

В пър­вия панел на събитието дирек­торът на дирек­ция „Национална тран­с­пор­тна политика“ в Минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Димитър Савов пред­с­тави презен­тация на тема „Съв­ремен­ната тран­с­пор­тна политика на Бъл­гария“. В нея той нап­рави съпос­тавка на приоритетите в европейс­ката и национал­ната тран­с­пор­тна политика, както и набеляза инс­т­румен­тите за раз­витие на Тран­сев­ропейс­ката тран­с­пор­тна мрежа.

В същата сесия „Национални предиз­викател­с­тва и пер­с­пек­тиви“, управителят на БДЖ-Товарни превози Любомир Илиев, запозна учас­т­ниците със стратегията за дъл­гос­роч­ния хоризонт пред раз­витието на железопът­ния тран­с­порт.

България

Икономика

Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Бъл­гария очаква голямо под­помагане от Европейс­кия съюз в след­ващия прог­рамен период 20212027 година. “Имаме 9 милиарда евро за кохезион­ната…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Имаме възможности да прескочим групите на Лига Европа, твърди капитанът на „червените“ Петър Занев

Нас­тав­никът на ЦСКА Стамен Бел­чев сподели …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие